Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Poriadková pokuta za odmietnutie zaslania spisu rozhodcovského súdu § 53 ods. 1 OSP (vzor uznesenia)

Edmund Horváth • 16.3. 2011, 17:46

1Er/460/2009-37

9988776541

U z n e s e n i e

Okresný súd XY v exekučnej veci oprávneného ... zast. ... proti povinnému ... o vymoženie ... Eur s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Súd u k l a d á obchodnej spoločnosti ... poriadkovú pokutu vo výške 100 Eur, ktorú je povinný zaplatiť pripojenou poštovou poukážkou do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

O d ô v o d n e n i e :

Dňa ... podal na tunajší súd súdny exekútor JUDr. ... žiadosť o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, rozsudku Rozhodcovského súdu ... sp. zn. EP ....

Okresný súd si vyžiadal v súlade s ustanovením § 45 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. od Rozhodcovského súdu ... kompletný spisový materiál sp. zn. ... v lehote 10 dní za účelom kontroly zákonnosti postupu rozhodcovského súdu podľa § 45 ods. 2 zákona č. 244/2002 Z. z. Zároveň bol poučený, že v prípade, ak kompletný spisový materiál nebude tunajšiemu súdu zaslaný v uvedenej lehote, môže mu súd uložiť poriadkovú pokutu.

Výzva súdu bola doručená rozhodcovskému súdu dňa ....

Rozhodcovský súd podaním, ktoré došlo tunajšiemu súdu dňa ... súdu okrem iného oznámil, že „ustanovenie § 45 ani žiadne iné ustanovenie ZRK nedáva exekučnému súdu možnosť skúmať zákonnosť procesného postupu rozhodcovského súdu." a „neexistuje zákonný ani vecný dôvod na predloženie požadovaných listín...", preto žiadajú exekučný súd, aby „na predložení listín netrval a v konaní postupoval vychádzajúc z predloženého exekučného titulu – právoplatného a vykonateľného rozhodcovského rozhodnutia."

Podľa ustanovenia § 53 ods. 1 O. s. p. tomu, kto marí uplatnenie základného práva iného účastníka konania alebo kto hrubo sťažuje postup konania tým, že sa neustanoví na súd, hoci naň bol riadne a včas predvolaný a svoju neprítomnosť neospravedlnil včas a vážnymi okolnosťami, alebo kto neposlúchne príkaz súdu, alebo kto ruší poriadok, alebo kto urobí hrubo urážlivé podanie, súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 820 eur.

Podľa ustanovenia § 53 ods. 2 O. s. p. pri opakovanom hrubom sťažení postupu konania podľa odseku 1 súd môže uložiť uznesením poriadkovú pokutu až do výšky 1 640 eur.

Vzhľadom k tomu, že rozhodcovský súd neuposlúchol príkaz súdu a zároveň marí uplatnenie základného práva oprávneného na včasné vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, keďže na výzvu exekučného súdu s poučením o možnosti uloženia poriadkovej pokuty v prípade neuposlúchnutia príkazu súdu nepredložil požadovaný spisový materiál, v svojom podaní len súdu oznamuje, že žiadaný materiál nie je pre súd potrebný a predkladá vlastný výklad zákonného ustanovenia § 45 zákona č. 244/2002 Z. z., súd postupoval podľa § 53 ods. 1 O. s. p. a uložil zriaďovateľovi stáleho rozhodcovského súdu poriadkovú pokutu vo výške 100 Eur. Výška uloženej poriadkovej pokuty sa súdu javila primeraná závažnosti neuposlúchnutia výzvy súdu, ktorý svojim prístupom marí uplatnenie základného práva oprávneného na včasné rozhodnutie o podanej žiadosti o udelenie poverenia, keďže neuposlúchol príkaz súdu.

Pre úplnosť súd poukazuje na uznesenie ... č. k. ..., v ktorom tento súd uviedol, že podľa ustanovení § 128 a § 129 O. s. p. má každý povinnosť bez zbytočného odkladu na požiadanie súdu oznámiť skutočnosti a predložiť listiny dôležité pre konanie vedené pred súdom. Dožiadaným subjektom neprináleží posudzovať, či je súd oprávnený žiadané listiny v rámci konania preskúmavať a či sú alebo nie sú pre rozhodnutie súdu potrebné, ale má povinnosť ich bez zbytočného odkladu predložiť. Správnosť a opodstatnenosť postupu exekučného súdu, ktorý žiada od rozhodcovského súdu zaslanie spisového materiálu vyplýva aj zo samotného zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní. Pokiaľ je podkladom pre vydanie rozhodcovského rozsudku spotrebiteľská zmluva, je súd nielen oprávnený, ale povinný tieto ex offo skúmať.

P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia písomne v 2 vyhotoveniach na Krajský súd v ... cestou tunajšieho súdu.

Ak nebude poriadková pokuta zaplatená v určenej lehote, nútený výkon rozhodnutia vedie Justičná pokladnica z úradnej povinnosti.

V .. dňa ....

sudca 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1965

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: