Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
Predplatné
Piatok, 14. jún 2024 | meniny má Vasil , zajtra Vít
TlačPoštaZväčšiZmenši

Odmena advokáta za zastupovanie § 24 Zák.o advokácii (vzor rozsudku)

Edmund Horváth • 24.2. 2011, 21:17

1C/1/2009-24

1234567899

Rozsudok

v mene Slovenskej republiky

Okresný súd XY sudcom XY v právnej veci navrhovateľa JUDr. XY, advokáta, XY proti odporcovi XY o zaplatenie 222,28 eur s príslušenstvom takto

r o z h o d o l :

Odporca je p o v i n n ý zaplatiť navrhovateľovi sumu 222,28 eur spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,5% ročne zo sumy 222,28 eur od 21. 05. 2008 do zaplatenia a trovy konania vo výške 16,50 eur.

Súd p o v o ľ u j e odporcovi predmetnú sumu splácať v mesačných splátkach vo výške 40 eur, a to vždy do 20-teho dňa v mesiaci do rúk navrhovateľa, počnúc dňom právoplatnosti tohto rozsudku až do úplného vyrovnania, pod hrozbou straty výhody splátok.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ podal na súd návrh, ktorým sa na odporcovi domáhal zaplatenia sumy 222,28 eur s príslušenstvom. Svoj návrh odôvodnil tým, že na základe udeleného plnomocenstva poskytol odporcovi právnu službu vo veci obhajoby v trestnom konaní vedenom na Okresnom súde XY pod sp. zn. 1T/86/2007. Po zrušení plnomocenstva na poskytnutie právnej služby odporcovi dňa 06. 05. 2008 zaslal vyúčtovanie odmeny a výdavkov za poskytnuté právne služby so žiadosťou o zaplatenie doplatku odmeny faktúrou číslo 1807 zo dňa 05. 05. 2008 na sumu 222,28 eur splatnou dňa 20. 05. 2008. Odporca napriek výzvam a pokusom o zmier žalovanú sumu navrhovateľovi nezaplatil.

Súd vo veci pôvodne rozhodol platobným rozkazom č. k. 1Ro/179/2009-8 zo dňa 20. 04. 2009, proti ktorému podal v zákonnej lehote odporca odpor, v ktorom uviedol, že „advokát, vtedy jeho obhajca zneužil poskytnuté doklady v prospech nadržiavania jeho odporcovi....", pri jeho obhajobe ho na pojednávaní „blokoval, keď začal odpovedať na dotazy samosudcovi...." a jeho advokát – obhajca nežiadal na pojednávaní oslobodenie, „hral na obidve strany z ekonomických – neetických dôvodov", na zastupovanie mu robil len prepravu.

Súd vo veci vykonal dokazovanie oboznámením sa s návrhom, výsluchom odporcu, oboznámením sa s odporom odporcu, vyjadrením navrhovateľa k odporu odporcu, výzvou navrhovateľa, pokusom o zmier, faktúrou č. XY, vyúčtovaním cestovných nákladov, s obsahom pripojeného spisu tunajšieho súdu sp. zn. 1T/86/2007 a zistil nasledovný skutkový stav:

Na základe plnomocenstva zo dňa 12. 04. 2007, ktoré udelil odporca navrhovateľovi na poskytnutie právnej služby (č.l. 291 pripojeného trestného spisu) vykonal navrhovateľ pre odporcu 5 úkonov právnej služby, a to konkrétne 12. 07. 2007 príprava a prevzatie zastupovania – úkon podľa § 14 ods. 1 písm. a/ vyhl. č. 655/2004 Z. z. (základná sadzba určená podľa § 12 ods. 3 písm. a/ citovanej vyhlášky) vo výške 1.485,-- Sk, dňa 02. 08. 2007 účasť na hlavnom pojednávaní 1.485,-- Sk, dňa 27. 09. 2007 účasť na hlavnom pojednávaní vo výške 371,-- Sk, dňa 10. 01. 2008 účasť na pojednávaní vo výške 397,-- Sk, dňa 18. 02. 2008 účasť na pojednávaní 397,-- Sk, dňa 28. 04. 2008 účasť na pojednávaní 1.588,-- Sk, režijný paušál 2x178,-- Sk, 3x190,-- Sk, cestovné a strata času v uvádzaných dňoch pojednávania na trase XY - XY a späť celkovo vo výške 3.136,90 Sk, hotové výdavky – poplatok za CD 50,-- Sk, z čoho bola odpočítaná záloha na zastupovanie vo výške 4201,70 Sk, t. j. 5585,50 Sk + DPH 19% 1.061,20 Sk, spolu 6696,50, po zaokrúhlení na menu euro 222,28 eur.

Sumu doplatku odmeny vo výške 6.696,50 Sk vyfakturoval navrhovateľ odporcovi faktúrou č. XY splatnou dňa 20. 05. 2008, ktorej súčasťou bolo aj vyúčtovanie cestovných nákladov.

Odporca na pojednávaní uviedol, že s návrhom nesúhlasí, nie je ochotný zaplatiť žalovanú sumu, nakoľko navrhovateľ, ktorý ho zastupoval v trestnom konaní sp. zn. 1T/86/2007 nekonal v jeho prospech, dá sa povedať, že obhajoval odporcov, preto mu platiť nemieni, nakoľko on s jeho prácou nebol vôbec spokojný. Odporca však uviedol, že navrhovateľ ho vozil na pojednávania, za čo mu zaplatil zálohu vo výške 4.201,70 Sk, teda sa dá podľa vyjadrenia odporcu povedať, že mu robil len taxikára. Taktiež uviedol, že je dôchodca a poberá starobný dôchodok vo výške 297,20 eur mesačne.

Podaním zo dňa 30. 04. 2008 (č.l. 387 pripojeného trestného spisu) zrušil odporca plnomocenstvo na zastupovanie udelené navrhovateľovi vo veci 1T/86/2007, a to ku dňu 30. 04. 2008. Toto podanie došlo súdu dňa 02. 05. 2008.

Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov advokát poskytuje právne služby za odmenu a má právo požadovať za ne primeraný preddavok.

Podľa § 24 ods. 2 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii advokát popri nároku na odmenu má nárok aj na náhradu hotových výdavkov a na náhradu za stratu času. Za hotové výdavky sa považujú výdavky účelne a preukázateľne vynaložené v súvislosti s poskytovaním právnych služieb, najmä súdne a iné poplatky, cestovné a telekomunikačné výdavky a výdavky za znalecké posudky, preklady, odpisy alebo výpisy z verejných registrov.

Podľa § 24 ods. 3 vyššie citovaného zákona odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom; ak nedôjde k dohode, patrí advokátovi tarifná odmena.

Podľa § 12 ods. 3 písm. a/ vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb pri obhajobe v trestnom konaní okrem vecí podľa odseku 1 je základnou sadzbou tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia slobody, ktorého horná hranica neprevyšuje päť rokov, jedna dvanástina výpočtového základu.

Podľa § 14 ods. 1 písm. a/ a d/ citovanej vyhlášky odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za úkony právnej služby prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom a účasť pri vyšetrovacích úkonoch, pri oboznámení sa s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania alebo za konanie pred súdom alebo iným orgánom, pri konaní o dohode o vine a treste, pri konaní o zmieri, a to za každé začaté dve hodiny bez ohľadu na počet týchto za sebou nadväzujúcich úkonov vykonaných počas dvoch hodín,

Súd zhodnotil vykonané dôkazy a dospel k záveru, že návrh navrhovateľa je dôvodný. Navrhovateľ preukazne zastupoval na základe udeleného plnomocenstva odporcu v trestnom konaní vedenom na Okresnom súde XY pod sp. zn. 1T/86/2007, medzi účastníkmi nedošlo k dohode o odmene advokáta, patrí advokátovi tarifná odmena. Túto si advokát vypočítal v súlade s § 9 a ž § 14 vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, preto súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku a zaviazal odporcu na zaplatenie sumy 222,28 eur.

K tvrdeniam odporcu o nespokojnosti s prácou navrhovateľa súd uvádza, že mal možnosť kedykoľvek vypovedať obhajcovi zvolenému v súlade s § 39 Trestného poriadku udelenú plnú moc.

Keďže si odporca nesplnil svoju povinnosť riadne a včas, zaviazal ho súd podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka na zaplatenie úrokov z omeškania, a to počnúc dňom 21. 05. 2008 (t. j. dňom nasledujúcim po splatnosti faktúry č. XY, ktorou navrhovateľ vyfakturoval odporcovi odmenu a hotové výdavky), a to vo výške 8,5% ročne zo sumy 222,28 eur, pričom výšku úroku určuje nar. vlády č. 87/1995 Z. z. v znení ku dňu vzniku omeškania, t. j. ku dňu 21. 05. 2008.

O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 O. s. p. tak, že navrhovateľovi, ktorý mal vo veci plný úspech priznal právo na náhradu trov konania vo výške 16,50 eur, čo predstavuje navrhovateľom zaplatený súdny poplatok za podaný návrh.

Súd zároveň rozhodol podľa § 160 ods. 1 O. s. p., že odporcovi povolil predmetnú sumu splácať v mesačných splátkach po 40 eur, splatných vždy do 20-teho dňa v každom mesiaci, a to do rúk navrhovateľa, počnúc dňom právoplatnosti tohto rozsudku až do úplného vyrovnania, pod hrozbou straty výhody splátok, pričom pri rozhodovaní prihliadol na tú skutočnosť, že odporca je starobným dôchodcom a poberá starobný dôchodok vo výške 297,20 eur mesačne.

P o u č e n i e : Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v XY cestou podpísaného súdu písomne v dvoch vyhotoveniach, pričom v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Ak odporca dobrovoľne nesplní povinnosť uloženú týmto rozsudkom, môže navrhovateľ podať návrh na vykonanie exekúcie.

V XY dňa ... 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2198

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: