TlačPoštaZväčšiZmenši

Výpoveď z dôvodu nadbytočnosti

5.4. 2011, 20:02 |  Monika Kiklicová

Zamestnávateľ môže dať zamestnancovi výpoveď len zo zákonných dôvodov. Jeho dispozičné právo je oproti zamestnancovi ohraničené možnosťami, dôvodmi, uvedenými a špecifikovanými v zákone. Presnejšie v § 63 Zákonníka práce. Predmetné zákonné výpovedné dôvody sú uvedené v článku Skončenie pracovného pomeru.

V praxi veľmi rozšíreným a používaným dôvodom ukončenia pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa je tzv. nadbytočnosť zamestnanca:

Ak sa zamestnanec stane nadbytočný vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia, o znížení stavu zamestnancov s cieľom zvýšiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách. ( § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce )

Pri výklade pojmu nadbytočnosti môže dôjsť k mylnej domnienke, že sa musí jednať o znižovanie stavu zamestnancov v podniku, organizácií, firme. Naopak, k použitiu tohto ustanovenia môže dôjsť i za predpokladu, že sa počet zamestnancov navyšuje, že zamestnávateľ prijíma nových zamestnancov.

V tomto prípade musí ísť o tú skutočnosť, že dané konkrétne pracovné zaradenie, funkcia, miesto a teda i zamestnanec, sa stane pre zamestnávateľa nadbytočným. To znamená, že zamestnávateľ nebude v budúcnosti využívať činnosti toho ktorého zamestnanca, v tom ktorom pracovnom zaradení s takou pracovnou náplňou.

K takémuto kroku pristupuje zamestnávateľ po tom, čo sa uskutočnili rokovania, schvaľovania, dojednávania a rozhodovania o novej organizačnej štruktúre, s následným vytvorením nového organizačného poriadku.

Zamestnávateľ, jeho štatutárny orgán, rozhodne rozhodnutím o novej organizačnej zmene, ktorá bude mať za následok i znižovanie počtu zamestnancov, či zrušenie pracovných pozícií.

Je vecou a výlučným rozhodnutím zamestnávateľa, o akú pracovnú pozíciu, funkciu, teda druh práce sa bude jednať a ktorý zamestnanec tým bude postihnutý. Ak je napr. u zamestnávateľa zamestnaných 5 vodičov a zamestnávateľ sa rozhodne znížiť počet vodičov z 5 na 3, je výlučne na jeho rozhodnutí, ktorí z týchto piatich vodičov dostane výpoveď a ktorí zostanú zamestnaní. Je to subjektívne hodnotenie, ale malo by podľa všetkého ísť o takých zamestnancov, ktorí dosahujú najlepšie pracovné výsledky, či hodnotenia.

Po rozhodnutí o organizačnej zmene je povinnosťou zamestnávateľa ponúknuť tým zamestnancom, ktorým sa zrušili pracovné miesta, inú vhodnú prácu. Za predpokladu, že takúto inú prácu, teda pracovné miesto, má. Druhým predpokladom je, že sa má jednať o vhodnú prácu, pracovné miesto. Pojem vhodnosť sa vysvetľuje tak, že by mala byť zamestnancovi ponúknutá iná práca, iné pracovné miesto, ktoré zodpovedá vzdelaniu, praxi a skúsenostiam zamestnanca. Nie je možné ponúknuť inžinierovi na ekonomickom oddelení prácu vrátnika, či mechanika v dielni. Môže sa však zamestnancovi ponúknuť i taká práca, na ktorú je potrebné zo strany zamestnanca podrobiť sa určitej predchádzajúcej príprave. Ak zamestnávateľ takúto inú vhodnú prácu pre zamestnanca nemá, nie je povinný mu dávať ponuku. Táto skutočnosť sa uvedie i v písomnej výpovedi zamestnancovi.

Najvhodnejším a najlepším riešením je všetky písomnosti adresované a určené zamestnancovi doručovať priamo na pracovisku zamestnancovi, počas pracovnej doby. Nie je vylúčená ani tá alternatíva, že sa listiny doručujú zamestnancovi na adresu jeho trvalého bydliska, uvedeného v osobnom spise zamestnanca, doporučene, do vlastných rúk.

Pre prípad odmietnutia prevzatia zásielky zamestnancom je potrebné doručovať písomnosti za prítomnosti 2-3 zamestnancov, alebo v kancelárií zamestnanca, ktorí písomne potvrdia odmietnutie prevzatia zásielky, podpíšu sa čitateľne a uvedú dátum odmietnutia. Tento dátum sa považuje za dátum doručenia zásielky zamestnancovi.

Zamestnanec, ktorému bola ponúknutá iná vhodná práca, môže túto pracovnú pozíciu odmietnuť, alebo odmietnuť podrobiť sa predchádzajúcej príprave na túto prácu. V takomto prípade má zamestnávateľ možnosť dať zamestnancovi výpoveď z dôvodu nadbytočnosti.

Podmienkou platnosti výpovede danej zamestnávateľom je predchádzajúce prerokovanie výpovede so zástupcami zamestnancov. Pod pojmom zástupca zamestnancov sa má na mysli zamestnanecká rada, ak u zamestnávateľa funguje, alebo odborová organizácia, orgán. Ak teda u zamestnávateľa existujú odbory, má zamestnávateľ za povinnosť písomne požiadať o prerokovanie výpovede.

Predmetnú písomnú žiadosť doručí zamestnávateľ predsedovi odborov, alebo predsedovi zamestnaneckej rady, najlepšie na pracovisku, počas pracovnej doby. Zo zákona sú odbory povinné prerokovať výpoveď do desiatich kalendárnych dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti zamestnávateľom. Zákon takisto hovorí, že ak v tejto uvedenej lehote k prerokovaniu zo strany odborov nedôjde, má sa za to, že výpoveď prerokovaná bola.

Zákon ukladá zamestnávateľovi povinnosť výpoveď vopred prerokovať. To znamená, že najprv je potrebné doručiť žiadosť o prerokovanie odborom, výpoveď odbormi prerokovať a až následne je možné doručovať výpoveď zamestnancovi. Ak by bola najskôr výpoveď doručená a až potom prerokovaná odbormi, takáto výpoveď by bola neplatná.

Čo sa týka odborov, zákon ukladá povinnosť výpoveď prerokovať, nie s výpoveďou súhlasiť. To znamená, že i keď odbory nesúhlasia s tým, aby bola zamestnancovi daná výpoveď, nemení to nič na veci a platnosti výpovede.

Po prerokovaní výpovede so zástupcami odborov zamestnávateľ doručí zamestnancovi ukončenie pracovného pomeru výpoveďou z dôvodu uvedeného v § 63 ods. 1 písm. b) ZP. Výpoveď musí byť písomná a musí byť zamestnancovi doručená, inak je neplatná. Vo výpovedi musí zamestnávateľ uviesť dôvody výpovede tak, aby ich nebolo možné zameniť s iným dôvodov. Inak je takisto výpoveď neplatná. Dôvody výpovede nemožno dodatočne meniť, či upravovať. Nemožno uviesť ani všeobecný, nekonkretizovaný dôvod. Mohla by platnosť výpovede ovplyvniť jej neurčitosť.

V tomto prípade sa ako dôvod výpovede uvedie potreba uskutočnenia organizačných zmien, ktoré mali za následok zrušenie pracovných miest, zdôvodní sa prečo došlo k zrušeniu týchto pracovných pozícií, či bola pracovníkovi ponúknutá iná vhodná práca a aká, že ju zamestnanec neprijal, alebo že nebola žiadna iná vhodná práca ponúknutá z dôvodu, že zamestnávateľ takúto prácu nemal a pod.

Výpoveď je najlepšie a najvhodnejšie doručovať zamestnancovi na pracovisku počas pracovnej doby do vlastných rúk. Pre prípad odmietnutia prevzatia je dobré doručovať výpoveď za prítomnosti 2-3 pracovníkov – svedkov, ktorí písomne potvrdia odmietnutie prevzatia výpovede zamestnancom, predmetné podpíšu a uvedú dátum odmietnutia prevzatia. Tento dátum sa pokladá za prevzatie výpovede. Ak sa zamestnávateľ rozhodne využiť služby poštového úradu, výpoveď zamestnancovi je povinný doručovať ako doporučenú zásielku s doručenkou a s poznámkou do vlastných rúk. Túto povinnosť si musí zamestnávateľ splniť, aby bola výpoveď platná. Môže takisto doručiť výpoveď osobne prostredníctvom svojich zamestnancov i priamo v jeho byte, či inom bydlisku.

Pri platne danej výpovedi má zamestnanec právo na vyplatenie odstupného či už vo výške najmenej dvojmesačného alebo najmenej trojmesačného priemerného platu, podľa toho, či odpracoval u zamestnávateľa viac alebo menej ako päť rokov. Na najmenej trojmesačné odstupné má nárok pri odpracovaní najmenej piatich rokov u zamestnávateľa.

Odstupné zamestnávateľ vypláca po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne, ktorý majú u zamestnávateľa určený. Zákonník práce však umožňuje i tú alternatívu, že je možné sa dohodnúť na vyplatení odstupného inak. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2641
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
rozviazanie pracovného pomeru

Dobrý deň, prosím Vás o radu, môj zamestnávateľ zverejnil na internetovej stránke výberové konanie na funkciu vedúca kuchyne, bez toho aby ma upovedomil. O ponuke som sa dozvedela sama z netu. Ja som na pozícii vedúca diétna sestra v sociálnom zariadení on to chce zmeniť na vedúcu kuchyne. Som ZŤP pracovník, zmluvu mám na dobu neurčitú. Môže my dať bez dôvodne výpoveď aj keď sa len mení názov funkcie? Prevádzka sa nemení. Nemám žiadne porušenie pracovnej disciplíny. Ďakujem s pozdravom Eja

 
Eja | 02.11.2014 13:50
 
Vypoved

Dobry den.Viete mi prosim poradit?Pred siedmimi rokmi mi bola priznana choroba z povolania.Z tohoto dovodu som bola preradena ,,na menej namahavu pracu",pri ktorej sa mi moje zdravotne problemy len zhorsovali.Momentalne som na PN.Medzitym u nas v praci doslo k prepustaniu,na ktorom zozname figuruje aj moje meno.Nakolko som na PN,nemozu so mnou rozviazat pracovny pomer.Ale moja otazka znie:mozu ma prepustit,kedze mam chorobu z povolania a ak ano,na kolko mesacne odstupne mam narok?Pocula som,ze na 10 mesiacov.V podniku som odpracovala 20 rokov,od novembra 2010 som nadalej pracovala,ako starobna dochodkyna.Vopred dakujem za odpoved.S pozdravom Benckova

 
dochodkyna | 19.08.2011 13:43

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Lehotský: Podoba majetkových priznaní funkcionárov by sa mala zmeniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/lehotsky-podoba-majetkovych-priznani/510811-clanok.html

Majetkové priznania v súčasnosti kontroluje výbor pre nezlučiteľnosť funkcií.

Jazda pod vplyvom alkoholu vlani dominovala trestným činom v dopravehttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-jazda-pod-vplyvom-alkoholu-vlani-op/510793-clanok.html

Počet vodičov, ktorí sa dopustili tohto trestného činu, bol dokonca vyšší ako v roku 2018.

Novela zákona o štátnom občianstve by sa mohla predložiť v roku 2021https://www.teraz.sk/slovensko/mv-novela-zakona-o-statnom-obcianst/510768-clanok.html

Novelu zákona o štátnom občianstve by mohol rezort vnútra predložiť na rokovanie vlády ...

Sčítanie obyvateľov by mohlo priniesť aj rozšírenie jazykových práv pre národnostné menšiny, myslí si Bukovszkyhttps://www.webnoviny.sk/scitanie-obyvatelov-by-mohlo-priniest-aj-rozsirenie-jazykovych-prav-pre-narodnostne-mensiny-mysli-si-bukovszky/

Splnomocnenec vlády SR pre národnostné menšiny Lászlo Bukovszky očakáva po zverejnení ...

M. Kolíková diskutovala s poslancami EP o reforme justíciehttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-diskutovala-s-poslancami-e/510669-clanok.html

V súvislosti s bojom Slovenska proti korupcii a praniu špinavých peňazí Kolíková zástupcom ...

Biró: Zadržanie Dušana K. je tragédiou pre celú prokuratúruhttps://www.teraz.sk/slovensko/biro-zadrzanie-dusana-k-je-tragedi/510581-clanok.html

Zadržanie a stíhanie špeciálneho prokurátora Dušana K. je tragédiou nielen pre Úrad ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: