Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Práva a povinnosti svedka

Gabriel Závodský • 9.9. 2011, 08:56

V živote každého z nás sa občas vyskytne situácia, ktorá pre nás nie je najpohodlnejšia, na ktorú sa nevieme vopred dostatočne pripraviť a preto je vhodné aspoň v hrubých rysoch vedieť, čo nás čaká. Takouto životnou situáciou je určite predvolanie orgánom činným v trestnom konaní svedčiť o okolnostiach, ktoré sú nám známe o spáchanom trestnom čine. V každom prípade, ak ste boli predvolaný vypovedať pred vyšetrovateľa odporúčam Vám obrátiť sa advokáta a zúčastniť sa výpovede v sprievode advokáta.

Dôvod prečo sa zúčastňovať výpovede ako svedok v sprievode advokáta je prozaický. Aj vyšetrovatelia sú len ľudia – ľudia s rôznymi povahami. Je to ako v bežnom živote. Občas natrafíte na slušného človeka, s ktorým sa porozprávate, odpoviete na položené otázky a rozlúčite sa. Žiaľ, môže sa stať, že natrafíte na niekoho, kto na Vás bude „tlačiť", prípadne Vás usmerňovať vo Vašich odpovediach. Nezabúdajme, že vyšetrovateľ vykonáva svoju prácu a vie, ako ju vykonávať a možno aj nechtiac poviete niečo čo by mohlo privodiť trestné stíhanie Vám alebo Vám blízkej osobe. Možnosť advokáta zúčastniť sa výpovede klienta (ako svedka) neupravuje žiadne ustanovenie Trestného poriadku. Svedok má právo ako každý občan v zmysle Ústavy SR na právnu pomoc v konaní pred súdmi, inými štátnymi orgánmi alebo orgánmi verejnej správy od začiatku konania a preto má aj pravo radiť sa o výkone tohto práva so svojim advokátom. Túto skutočnosť potvrdil aj Ústavný súd SR (I. ÚS 248/07). Advokát však nemôže zasahovať do výpovede, okrem prípadu ak by odpoveď na otázku mohla svedkovi privodiť trestné stíhanie. V praxi to môže vyzerať napríklad tak, že po ukončení výsluchu a čítaní zápisnice sa svedok poradí so svojim advokátom, ktorú časť výpovede nezahrnúť (resp. vymazať).

Ako prebieha výsluch svedka?

Na úvod je potrebné si povedať, že pri výpovedi platí tzv. všeobecná povinnosť svedčiť [1]. Táto povinnosť znamená, že každý je povinný dostaviť sa na predvolanie pred orgán činný v trestnom konaní a vypovedať o tom, čo mu je známe o spáchanom trestnom čine, resp. o okolnostiach dôležitých pre trestné konanie. V prípade, ak sa bez dostatočného ospravedlnenia (napr. choroba, plánovaná dovolenka, pracovná cesta) svedok nedostaví, môže byť predvedený políciou. V konaní pred súdom dokonca môže byť svedkovi obmedzená osobná sloboda a to najviac na 72 hodín.

Ďalšími sankciami za neposlúchnutie príkazu alebo výzvy je poriadková pokuta, ktorá môže byť vyrubená až do výšky 1650 €, prípadne ak bol svedok o úkone riadne upovedomený alebo na úkon predvolaný, bezdôvodnou neúčasťou spôsobí, že úkon sa nemohol vykonať alebo hlavné pojednávanie, verejné zasadanie sa muselo odročiť, je povinný uhradiť náklady spojené s opakovaním úkonu alebo s novým hlavným pojednávaním, verejným zasadnutím, ako aj náklady, ktoré vznikli osobe, ktorá sa na úkone zúčastnila.

Predvolanie svedka sa uskutočňuje spravidla písomne, vo výnimočných prípadoch aj telefonicky. V praxi sa stáva, že Vám vyšetrovateľ zavolá, oznámi Vám, že Vás považuje za potrebné vypočuť a dohodne si s Vami dátum a čas vykonania úkonu – výsluchu.

Po dostavení sa pred vyšetrovateľa, vyšetrovateľ overí totožnosť svedka a zapíše jeho údaje (vyžiada si aj telefonický kontakt) do Zápisnice o výsluchu svedka, zistí jeho pomer k obvinenému, k veci a ku stranám. Následne poučí svedka v akej veci bude vypočutý a oboznámi ho pre aký trestný čin sa vedie trestné konanie ako aj o jeho právach ako aj o následkoch krivého obvinenia a krivej výpovede a krivej prísahy (Vyšetrovateľ väčšinou nečíta skutkové podstaty týchto trestných činov, ale môžete požiadať, aby Vás s nimi oboznámil.)

Po zistení totožnosti svedka a poučení svedka vyšetrovateľ pristúpi k výsluchu svedka. Samotný výsluch pozostáva z dvoch časti. V prvej časti sa svedkovi poskytne priestor, aby sám, svojimi vlastnými slovami opísal, čo mu je známe o vyšetrovanom skutku a prípadne, aby opísal ako skutok prebiehal, ak mal možnosť jeho priebeh sledovať vlastnými zmyslami a odkiaľ sa dozvedel ním uvádzané skutočnosti. Svedka možno vypočúvať len do miery nevyhnutnej pre trestné konanie. Môžu sa mu klásť otázky na doplnenie výpovede alebo na objasnenie neúplností, nejasností alebo rozporov. Pri výsluchu platí, že je zakázané svedkovi klásť sugestívne otázky (otázky navádzajúce ako odpovedať) a kapciózne (klamlivé, viacvýznamové otázky). Otázky samozrejme nesmú neodôvodnene zasahovať do súkromia vypočúvaného s výnimkou zisťovania pohnútky obvineného. Výpoveď svedka sa do zápisnice spravidla zapisuje pokiaľ možno doslovne podľa diktátu svedka. V druhej časti výpovede kladie svedkovi vyšetrovateľ a po ňom advokát obvineného alebo zúčastnených strán.

Po ukončení výsluchu vyšetrovateľ prečíta svedkovi zápisnicu, prípadne mu ju dá prečítať. Ak má svedok námietky, alebo chce vykonať opravu v zápisnici jeho návrhy a námietky sa prejednajú a zahrnú do zápisnice. Po prečítaní zápisnice svedok podpíše každú stranu zápisnice.

Aké má svedok práva?

Najvýznamnejším právom svedka je odoprieť výpoveď. Toto právo má príbuzný obvineného v priamom rade, jeho súrodenec, osvojiteľ, osvojenec, manžel a druh. Ak je obvinených viac a svedok je v uvedenom pomere len k niektorému z nich, má právo odoprieť výpoveď ohľadne iných obvinených len vtedy, keď nemožno oddeliť výpoveď, ktorá sa ich týka, od výpovede týkajúcej sa obvineného, s ktorým je svedok v tomto pomere.

Svedok je tiež oprávnený odoprieť vypovedať, ak by výpoveďou spôsobil nebezpečenstvo trestného stíhania sebe, svojmu príbuznému v priamom rade, svojmu súrodencovi, osvojiteľovi, osvojencovi, manželovi alebo druhovi, alebo iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktorých ujmu by právom pociťoval ako vlastnú ujmu. Otázne je posudzovanie cudzej ujmy ako vlastnej. Tu sa prikláňam k názoru, že by malo isť o osobu, ktorej trestné stíhanie by spôsobilo ujmu samotnému svedkovi. Môže ísť napríklad o osobu, ktorá je závislá na osobe obvineného ako poskytovateľovi živobytia. Výpoveď môžu odoprieť tiež osoby viazané spovedným tajomstvom.

Svedok má samozrejme právo na tlmočníka a má tiež právo, aby počas výsluchu nahliadol do svojich poznámok. Túto možnosť je vhodné využiť v prípade, ak to svedkovi má pomôcť vypovedať súvisle. Prípadne, aby si predišiel prípadnému trestného stíhaniu voči svojej osobe.

Svedok má právo aj na tzv. svedočné t.j. na náhradu nevyhnutných výdavkov a ušlej mzdy za prácu alebo iného preukázateľného ušlého príjmu. Nevyhnutnými nákladmi sa rozumejú náklady na dopravu, prípadne aj ubytovanie a pod. Nárok na svedočné si treba uplatniť u orgánu, ktorý výsluch vykonal a to najneskôr do troch dní. Dôležité je upozorniť, že výšku svedočného určí ten, kto svedka predvolal alebo predseda senátu. Napríklad ako cestovné sa vo väčšine prípadov prepláca cena cestovného lístka, náklady na pohonné hmoty sa zriedka preplácajú.

V prípade, ak je dôvodná obava, že svedok alebo jemu blízka osoba sú pre uvedenie bydliska svedka ohrození, môže sa svedkovi povoliť, aby namiesto bydliska uviedol pracovisko alebo inú adresu, na ktorú sa mu môže doručiť predvolanie.

Svedok, ktorý sa pre svoj vek, chorobu, telesnú alebo duševnú poruchu, alebo z iných vážnych dôvodov nemôže dostaviť na výsluch, môže byť vypočutý pomocou technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.

Významným právom, v praxi možno nie tak často využívaným je právo svedka požiadať prokurátora alebo súd, aby bol informovaný o tom, že obvinený bol prepustený z väzby alebo z nej ušiel alebo ak odsúdený bol prepustený z výkonu trestu odňatia slobody alebo z neho ušiel. Informovať svedka o uvedených skutočnostiach majú orgány činné v trestnom konaní a súd aj z úradnej povinnosti, ak zistia že s pobytom obvineného na slobode hrozí svedkovi nebezpečenstvo, ak sa tohto práva predtým výslovne nevzdal.

Koho nemožno vypočuť ako svedka?

Ako svedok nemôže vypovedať o okolnostiach, ktoré tvoria utajovanú skutočnosť alebo keby svedok svojou výpoveďou porušil zákonom alebo medzinárodnou zmluvou uloženú alebo uznanú povinnosť mlčanlivosti. Tento zákaz však neplatí absolútne, totiž orgán, ktorý zaviazal svedka mlčanlivosťou ho môže od tejto mlčanlivosti oslobodiť. Oslobodenie možno odoprieť len v prípade, ak by bola ohrozená obrana alebo bezpečnosť štátu alebo hrozila iná rovnako vážna škoda, pričom vždy treba uviesť dôvody odopretia oslobodenia.

Povinnosti svedka

Svedok okrem základnej povinnosti dostaviť sa pred orgán činný v trestnom konaní a súd a vypovedať, je povinný zúčastniť sa aj na iných úkonoch trestného konania ako je napr. konfrontácia, rekognícia a pod. Okrem tejto základnej povinnosti je svedok povinný podrobiť sa skúške rukopisu a identifikácii hlasu.

 Gabriel Závodský

Mgr. Gabriel Závodský
advokátsky koncipient,
externý doktorand Paneurópskej vysokej školy, fakulty práva
www.zavodsky.org 

Citácia:

[1] Jaroslav Ivor a kol. Trestné právo procesné Iura edtion, 2011 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3238

Nový príspevok

žiadosť

Môže si svedok zvoliľ človeka ,ktorého splnomocní byť pri svojom výsluchu na policii a nemusí to byť advokát.Dakujem

igi | 09.03.2019 18:51
otazka

ako sa to rieši , keď som sa odsťahoval zo slovenska a som svedok udajne trestneho činu . bol som už raz vypovedať. Ale ide o to že už nebyvam na slovensku a stale sa čaká na súd . bojim sa že budem musieť pricestovať zas na slovensko . da sa tomu nejak vyhnuť? alebo ako to mam riešiť keď som im už vravel všetko čo som videl počul .

lilo | 03.01.2018 01:24
Svedok a nakoniec ide len o podozrivého.

Bežnou praxou v trestnom práve je, že niekto na vás podá trestné oznámenie, a poverený príslušník vás predvedie ako svedka, pre istotu v predvolaní vás len upovedomí že ide len o nejaký skutok podľa trestného. Pričom ak ste už ráz podozriví mate svoj zaručené procesné práva ktoré svedok nemá. Uvedenú skutočnosť zistiíte až keď voči vám znesie obvinenie. Doslova hovorím tu o zneuživaní právomoci verejného činitela, aký postup by ste navrhli.

Miro | 11.05.2015 12:06
Vypoveď svedka v trestnom konaní

Zdravím. Chcem sa Vás opýtať na jednu otázku - odpoveď sa snažím nájsť na internete už asi 2 hodiny a neviem sa ku tomu dopracovať. V prípade, že ja som už bol vypočutý ako svedok v trestnom konaní ohľadom istej osoby, a po mne bude vypočutý neplnoletý občan SR spolu s rodičom, má právo rodič nahliadnuť do mojej výpovede, alebo len do výpovede ľudí, ktorí podali trestné oznámenie ? Mal som aj ja právo nahliadnuť do textu obvinení ? Mám pravdu, ak tvrdím, že bez môjho súhlasu nikto okrem osôb na tom štátom určených nemôže čítať moju výpoveď ? Ako sa dá ďalej postupovať v prípade porušenia tejto veci a prečítala by si to osoba, ktorej by som to nedovolil ??

Dado | 17.03.2015 21:53
chybný výklad p. Zavodsky!

pán Závodský zavádzate čitateľov pretože článok 47 ústavy SR nikde nehovorí o tom že právo nevypovedať sa vzťahuje len na osoby príbuzné v priamom rade a iné podľa Vašej koštrukcie ale svedok má sväté a zvrchované právo nevypovedať v akomkoľvek prípade keď podľa svoje VLASTNEJ ÚVAHY by mohol poškodiť sebe alebo osobe BLÍZKEJ!!! A svedkovy môže byť osoba blízka tá ktorú on považuje za blízku, bez akéhokoľšvek presného určenia a limitovania

pavol pavol | 28.10.2012 18:27
prosim o radu

Dobry den. Chcela by som sa opytat ,ze co sa stane ak odopriem vypovedat ak by som si výpoveďou spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania ? Stane sa potom nieco? Mam ako svedok pravo preictat si svoju vypovedat ,preotze si ju po 5rokoch nepametam? Dakujem

sedlackj | 09.03.2012 11:31

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: