Sobota, 13. apríl 2024 | meniny má Aleš , zajtra Justína
Deň nespravodlivo stíhaných
Predplatné
Sobota, 13. apríl 2024 | meniny má Aleš , zajtra Justína
Deň nespravodlivo stíhaných
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nevedomosť odvolacieho súdu o návrhu na odpustenie zmeškania lehoty

najpravo.sk • 20.11. 2017, 18:44

Ak v dôsledku pochybenia súdu prvej inštancie odvolací súd rozhodol o odvolaní skôr, než bolo súdom prvej inštancie rozhodnuté o návrhu na odpustenie zmeškania lehoty na podanie odvolania, odvolací súd tak v čase svojho rozhodovania nemal splnené podmienky pre odmietnutie odvolania z dôvodu jeho oneskorenosti. Ak by tak urobil, týmto nesprávnym procesným postupom by bolo strane sporu znemožnené, aby uskutočňovala jej patriace procesné právo domáhať sa odpustenia zmeškania odvolacej lehoty v zmysle § 122 CSP a tento postup by mal v konečnom dôsledku za následok odmietnutie jej odvolania bez meritórneho prejednania.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. októbra 2017, sp. zn. 5Cdo/96/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Prievidza (ďalej len ,,súd prvej inštancie“) rozsudkom z 2. novembra 2016, č.k. 13C/384/2015-63 uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 1 000 € do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšku žalobu zamietol a žalovanej nárok na náhradu trov konania nepriznal. Rozhodol s poukazom na ustanovenia § 3 ods. 1, 2, § 8 ods. 5 a § 17 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 514/2003 Z.z.“), keď dospel k záveru, že žalobcovi vznikla v príčinnej súvislosti s nezákonnou väzbou nemajetková ujma za čas výkonu väzby od hlavného pojednávania do vyhlásenia oslobodzujúceho rozsudku v priznanom rozsahu. Vo zvyšku žalobu považoval za nedôvodnú. O trovách konania rozhodol podľa § 257 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilného sporového poriadku (ďalej len ,,CSP“). Proti tomuto rozhodnutiu podala odvolanie žalovaná.

2. Krajský súd v Trenčíne ako súd odvolací (ďalej len ,,odvolací súd“) uznesením z 13. marca 2017 sp.zn. 6Co/585/2016 odmietol odvolanie žalovanej ako podané oneskorene (§ 386 písm. a/ CSP) a žalobcovi priznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania. V odôvodnení uviedol, že napadnutý rozsudok súdu prvej inštancie bol žalovanej doručený dňa 11. novembra 2016 (elektronicky, č.l. 63 spisu), žalovaná podala odvolanie na pošte dňa 30. novembra 2016, pričom posledným dňom na podanie odvolania bol v zmysle § 121 ods. 4 CSP deň 28. november 2016 (pondelok), žalovaná teda podala odvolanie po uplynutí zákonom stanovenej 15-dňovej lehoty (§ 362 CSP).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 5155

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: