TlačPoštaZväčšiZmenši

Podmienky pre vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule

15.8. 2017, 17:20 |  najpravo.sk

Európsky exekučný titul je osvedčenie, ktoré sprevádza rozhodnutie, súdny zmier alebo verejnú listinu a ktoré umožňuje v Európskej únii voľný obeh takéhoto rozhodnutia, zmieru alebo takejto listiny. Toto osvedčenie samo predstavuje „európsky súdny pas“ pre rozhodnutia, zmiery a verejné listiny. Osvedčenie o európskom exekučnom titule možno ale získať iba pre nesporné nároky a za splnenia určitých podmienok. Jednou z týchto podmienok je čas uplatňovania, pretože ako to vyplýva z Článku 26 Nariadenia v spojení s Článkom 33 Nariadenia, sa nariadenie uplatňuje iba na rozhodnutia vydané, súdne zmiery schválené alebo uzavreté a dokumenty úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny po 21. októbri 2005.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2017, sp. zn. 6 Co 4/2016)

Z odôvodnenia:

1. Krajský súd v Prešove (ďalej len „krajský súd“) vyššie označeným uznesením zamietol žiadosť žiadateľa na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že podľa Článku 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 805/2004 z 21. apríla 2004, ktorým sa vytvára európsky exekučný titul pre nesporné nároky (ďalej len „Nariadenie“) v spojení s Článkom 33 Nariadenia je možné európsky exekučný titul získať len s ohľadom na verejné listiny spísané po 21. januári 2004. V danom prípade žiadateľ žiadal vydať osvedčenie o európskom exekučnom titule pre notársku zápisnicu sp. zn. N 246/03, NZ 81794/03 spísanú na Notárskom úrade JUDr. Heleny Gočovej v S. dňa 18. septembra 2003, teda v čase pred nadobudnutím účinnosti Nariadenia. Na základe tejto skutočnosti potom žiadosť žiadateľa na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule zamietol.

2. Proti uvedenému uzneseniu podal odvolanie žiadateľ, ktoré odôvodnil tým, že rozhodnutie krajského súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci [§ 205 ods. 2 písm. f) zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok (ďalej len „O. s. p.“)] a že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci [§ 205 ods. 2 písm. b) O. s. p.]. Uviedol, že v danom prípade boli splnené všetky podmienky nevyhnutné na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule. Krajský súd, ktorý na túto skutočnosť neprihliadol, vec nesprávne právne posúdil. Krajskému súdu vyčítal aj to, že jeho rozhodnutie je nepreskúmateľné a zmätočné, pretože návrh na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule nepodával ako to uviedol krajský súd 25. januára 2016, ale 7. januára 2014. Nemožno preto ustáliť na základe čoho začal krajský súd konanie. Navrhol preto rozhodnutie krajského súdu zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie.

3. Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) ako súd odvolací po zistení, že odvolanie bolo podané oprávnenou osobou v zákonom stanovenej odvolacej lehote, preskúmal napadnuté uznesenie bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie žiadateľa nie je dôvodné.

4. Podľa Článku 26 Nariadenia toto nariadenie sa uplatňuje iba na rozhodnutia vydané, súdne zmiery schválené alebo uzavreté a dokumenty úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

5. Podľa Článku 33 Nariadenia toto nariadenie nadobúda účinnosť 21. januára 2004. Toto nariadenie sa začne uplatňovať od 21. októbra 2005, s výnimkou článkov 30, 31 a 32, ktoré sa začnú uplatňovať od 21. januára 2005. Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch v súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva.

6. Podľa § 352b ods. 1 O. s. p. platilo, že súd na základe žiadosti vydal osvedčenie o európskom exekučnom titule, ako aj iné osvedčenia podľa osobitných predpisov alebo takéto osvedčenia na základe žiadosti zrušil.

7. Podľa § 261 Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špeciálny súd a vojenské súdy (ďalej len „vyhláška“) vydávanie osvedčení o európskom exekučnom titule podľa § 66 ods. 1 až 4 sa vzťahuje len na rozhodnutia súdu, súdne zmiery a verejné listiny, ktoré boli vydané, vyhotovené alebo zaregistrované po 21. októbri 2005. Vydávanie osvedčení podľa § 66 ods. 5 sa vzťahuje na rozsudky súdu, súdne zmiery a vykonateľné verejné listiny vydané, vyhotovené alebo zaregistrované po 1. máji 2004.

8. Európsky exekučný titul je osvedčenie, ktoré sprevádza rozhodnutie, súdny zmier alebo verejnú listinu a ktoré umožňuje v Európskej únii voľný obeh takéhoto rozhodnutia, zmieru alebo takejto listiny. Toto osvedčenie samo predstavuje „európsky súdny pas“ pre rozhodnutia, zmiery a verejné listiny.

9. Osvedčenie o európskom exekučnom titule možno ale získať iba pre nesporné nároky a za splnenia určitých podmienok.

10. Jednou z týchto podmienok je čas uplatňovania, pretože ako to vyplýva z Článku 26 Nariadenia v spojení s Článkom 33 Nariadenia, sa nariadenie uplatňuje iba na rozhodnutia vydané, súdne zmiery schválené alebo uzavreté a dokumenty úradne vyhotovené alebo zaregistrované ako verejné listiny po 21. októbri 2005. Úprava Nariadenia je priamo prevzatá aj do vnútroštátneho právneho poriadku, keď vyhláška výslovne vylúčila možnosť vydať osvedčenie o európskom exekučnom titule, ak rozhodnutia súdu, súdne zmiery a verejné listiny boli vydané, vyhotovené alebo zaregistrované pred 21. októbrom 2005.

11. V danom prípade žiadateľ žiadal ako európsky exekučný titul osvedčiť notársku zápisnicu sp. zn. N 246/03, NZ 81794/03 spísanú na Notárskom úrade JUDr. Heleny Gočovej v S. dňa 18. septembra 2003, teda verejnú listinu nespĺňajúcu podmienku času uplatňovania. Krajský súd preto správne žiadosť žiadateľa zamietol.

12. Pokiaľ žiadateľ namietal nepreskúmateľnosť a zmätočnosť rozhodnutia krajského súdu najvyšší súd uvádza, že žiadosťami zo 7. januára 2014, ktoré boli krajskému súdu doručené 20. januára 2014, žiadateľ žiadal ako európsky exekučný titul osvedčiť notársku zápisnicu sp. zn. N 245/03, NZ 81790/03 spísanú na Notárskom úrade JUDr. Heleny Gočovej v S. dňa 18. septembra 2003 (ďalej len „notárska zápisnica N 245/03“) a notársku zápisnicu sp. zn. N 246/03, NZ 81794/03 spísanú na Notárskom úrade JUDr. Heleny Gočovej v S. dňa 18. septembra 2003 (ďalej len „notárska zápisnica N 246/03“). Obe žiadosti boli založené do spisu krajského súdu sp. zn. 6Cudz/1/2014, pričom v danom konaní bolo rozhodnuté len o žiadosti žiadateľa na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule vzťahujúcom sa na notársku zápisnicu N 245/03. Žiadateľ následne podal žiadosť o vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule z 20. januára 2016, ktorá bola doručená krajskému súdu 25. januára 2016, v ktorej sa domáhal vydania osvedčenia o európskom exekučnom titule vzťahujúcom sa na notársku zápisnicu N 246/03. Krajský súd túto opakovanú žiadosť zapísal do registra Cudz ako novú žiadosť a pridelil jej spisovú značku 8Cudz/1/2016. Pod touto spisovou značkou následne rozhodol o žiadosti žiadateľa vzťahujúcej sa na notársku zápisnicu N 246/03, ktorá dovtedy nemala pridelenú žiadnu spisovú značku a nebolo o nej ani rozhodnuté.

13. Krajský súd, ktorý v čase doručenia žiadosti o vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule vzťahujúcom sa na notársku zápisnicu N 246/03 túto nezapísal do žiadneho súdneho registra a urobil tak až s odstupom dvoch rokov síce pochybil, ale toto pochybenie nemohlo mať a ani nemalo za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a nezakladá ani zmätočnosť, či nepreskúmateľnosť rozhodnutia krajského súdu.

14. Najvyšší súd na základe vyššie uvedeného konštatuje, že v danom prípade neboli splnené podmienky na vydanie osvedčenia o európskom exekučnom titule. Krajský súd postupoval správne, keď žiadosť žiadateľa zamietol. Najvyšší súd preto rozhodnutie krajského súdu ako vecne správne potvrdil (§ 387 ods. 1 zákona č. 160/2015 Civilný sporový poriadok – ďalej len „C. s. p.“).

15. Toto rozhodnutie prijal senát najvyššieho súdu pomerom hlasov 3 : 0.

Zdroj: Najvyšší súd SR
Tvorba právnej vety: najpravo.sk
Rozhodnutie nebolo oficiálne publikované.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1266
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: