Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Závet

Monika Kiklicová • 16.12. 2011, 15:07

Ak sa rozhodnete podľa vlastnej vôle naložiť so svojim majetkom pre prípad smrti (mortis causa), učiníte tak spísaním závetu.

Závet je jednostranný právny úkon, ktorým sa fyzická osoba (poručiteľ) svojou poslednou vôľou rozhodla učiniť poriadok o svojom majetku pre prípad smrti. Závetom poručiteľ, predpísanou formou, nakladá so svojim majetkom, resp. činí dispozíciu svojim majetkom pre prípad smrti inak, než ustanovuje dedičský poriadok v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka (§ 473 až § 475a – dedenie zo zákona).

Dedenie zo závetu upravuje Občiansky zákonník v siedmej časti - dedenie, tretej hlave – dedenie zo závetu, ustanovenia § 476 až § 480.

Náležitosti závetu

Pre spísanie platného závetu sa vyžaduje splnenie formálnych aj obsahových náležitostí. Musí byť urobený v predpísanej, zákonom požadovanej forme. Závet musí urobiť poručiteľ osobne a musí ísť o výslovný prejav poručiteľovej vôle, aby nevzbudzoval žiadne pochybnosti o jeho obsahu.

Kto môže spísať závet

Závet môže napísať každá fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Povinnosťou je dovŕšenie pätnásteho roku života. Maloleté osoby, ktoré dovŕšili 15 rokov veku môžu spísať závet iba vo forme notárskej zápisnice. Osoby mladšie ako 15 rokov nemôžu spísať závet, zákon im to neumožňuje. Nemajú na jeho spísanie spôsobilosť. Takisto nie je možné, aby závet spísala osoba, ktorá je úplne pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo osoba konajúca v duševnej poruche. Pri obmedzenej spôsobilosti na právne úkony, ktorá je obmedzená rozhodnutím súdu, môže dôjsť k napísaniu závetu takouto osobou iba v tom prípade, ak nebola spôsobilosť na tento úkon súdom výslovne vylúčená alebo ak nemožno z rozhodnutia súdu (obsahu výroku) vyvodiť záver o nemožnosti resp. neschopnosti spísania závetu. Osoby staršie ako 15 rokov môžu spísať závet holografný, alografný i vo forme notárskej zápisnice.

Formálne náležitosti závetu

Zákon ustanovuje pre spísanie závetu prísne formálne požiadavky (náležitosti), ktorých nesplnenie je sankcionované neplatnosťou závetu. Závet musí byť vždy vyhotovený písomne. Písomná forma sa vyžaduje.

§ 476 ods. 1 OZ:

Poručiteľ môže závet buď napísať vlastnou rukou, alebo ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov alebo vo forme notárskej zápisnice.

V závete sa musí uviesť deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Ak závet neobsahuje presný dátum podpísania, je neplatný. Dátum nesmie byť nepresný a musí byť skutočný.

§ 476 ods. 2 OZ:

V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný, inak je neplatný.

Závet je prísne formálny jednostranný právny úkon, ktorý musí spĺňať všetky náležitosti, ktoré Občiansky zákonník vyžaduje pre platnosť akéhokoľvek právneho úkonu (§ 37, § 38, § 39, § 40 ods. 1), ako aj osobitné náležitosti požadované ustanoveniami § 476 až § 479 Občianskeho zákonníka. Jednou z podstatných náležitostí závetu je, aby bol v ňom uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Nerešpektovanie tejto požiadavky spôsobuje v zmysle ustanovenia § 476 ods. 2 Občianskeho zákonníka neplatnosť závetu. Zákonná požiadavka, aby závet obsahoval dátum jeho podpísania sa pritom vzťahuje na všetky závety bez ohľadu na to, či ide o vlastnoručný závet holografný, o závet alografný alebo pojatý do notárskej zápisnice (uznesenie Najvyššieho súdu, sp. zn. 5 Cdo 264/2007, zo dňa 25. novembra 2008).

Holografný závet

Holografným závetom je závet napísaný vlastnoručne poručiteľom a vlastnou rukou je i podpísaný.

§ 476a OZ:

Vlastnoručný závet musí byť napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.

To znamená, že poručiteľ závet vlastnou rukou celý spíše (text závetu) a sám ho i vlastnou rukou podpíše. Môže tak učiniť sám, bez prítomnosti svedkov. Podpis je nutné urobiť tak, aby sa dal identifikovať ako skutočný vlastnoručný podpis poručiteľa. Závet musí vyjadrovať výslovnú vôľu poručiteľa a musí vykazovať charakteristické znaky jeho písma. Okrem celého textu vlastnoručne napísaného závetu, vlastnoručného podpisu, musí obsahovať i vlastnoručne uvedený dátum – deň, mesiac a rok podpísania závetu.

Alografný závet

Alografným závetom je závet nenapísaný vlastnou rukou poručiteľa. Môže byť napísaný strojom, inak mechanicky, inou rukou (inou osobou než poručiteľom). Takto spísaný závet musí byť poručiteľom vlastnoručne podpísaný. Podpis nemožno nahradiť strojom, pečiatkou, napísaním krížikov, či inak.

Podmienkou je, aby bol prečítaný pred dvomi svedkami súčasne, pred nimi treba výslovne vyhlásiť, že predmetný závet obsahuje výslovnú vôľu poručiteľa a týmito dvomi svedkami musí byť závet i podpísaný. Toto vyhlásenie musí byť urobené v jazyku, ktorému obaja svedkovia rozumejú a ktorý poznajú.

Svedkami môžu byť iba osoby spôsobilé na právne úkony, nemôžu byť osobami nevidomými, nepočujúcimi, nemými, nepoznajúcimi jazyk, v ktorom je závet urobený a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

§ 476b OZ:

Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou, musí vlastnou rukou podpísať a pred dvoma svedkami súčasne prítomnými výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet podpísať.

§ 476e OZ:

Svedkami môžu byť iba osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkonu. Svedkami nemôžu byť nevidomé, nepočujúce, nemé osoby, tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa prejav vôle robí a osoby, ktoré majú podľa závetu dediť.

V zmysle posledne citovaného ustanovenia § 476b Občianskeho zákonníka závet možno urobiť aj tak, že ho poručiteľ nenapíše vlastnou rukou, ale musí ho vlastnou rukou podpísať. Závet môže napísať iná osoba ako poručiteľ, alebo môže byť napísaný mechanickými, či v súčasnosti skôr elektronickými prostriedkami, najmä na počítači, ale vytlačený v papierovej podobe. Ide o alografný závet, ktorý musí poručiteľ vlastnoručne podpísať a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami výslovne prejaviť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závete tiež podpísať, pričom pri tejto forme závetu svedkovia osvedčujú svojimi podpismi obsah poručiteľovho vyhlásenia a nie obsah závetu. Samozrejme, že aj pre túto formu závetu sa vyžaduje, aby bol v ňom uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný (uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 4 Cdo 3/2010 zo dňa 28. júla 2010).

Môže nastať prípad, kedy poručiteľ nemôže písať ani čítať, takisto môže ísť o slepé osoby, hluché osoby, ktoré nemôžu čítať ani písať a chcú spísať závet. I v takomto prípade hovoríme o alografnom závete. Nie je napísaný vlastnou rukou poručiteľa, avšak nie je ani vlastnoručne podpísaný poručiteľom, ani ním prečítaný pred svedkami. Zákon pre takéto možnosti stanovuje osobitné prísnejšie podmienky, splnenie ktorých je zákonným predpokladom platnosti závetu.

V takýchto prípadoch sa vyžaduje súčasná prítomnosť až troch svedkov. Svedkovia, samozrejme, musia byť spôsobilí na svedecký úkon, tak ako pri alografnom závete spísanom poručiteľom, ktorý sa vie a môže vlastnoručne podpísať. Závet, listina, musí byť prečítaná pred tromi svedkami súčasne, nie každému svedkovi zvlášť. Svedkovia závet musia podpísať. Poručiteľ musí pred svedkami vyjadriť, že ide o jeho výslovnú poslednú vôľu. Predmetné sa v závete uvedie. Takisto i fakt, že poručiteľ nemôže písať a čítať, a že závet bol prečítaný pred svedkami. Uvedie sa, kto závet prečítal, kto závet napísal a akým spôsobom poručiteľ vyjadril svoju výslovnú poslednú vôľu (napr. kývnutím hlavy, zdvihnutím ruky...). Ten, kto závet napísal, nemôže ho zároveň i predčítať, teda pisateľ nemôže byť zároveň i predčitateľom. Pisateľ i predčitateľ môžu byť však zároveň svedkami závetu.

Ak sa jedná o hluchonemé osoby, závet musí byť pretlmočený do znakovej reči a svedkovia musia ovládať posunkovú reč.

§ 476c OZ:

1) Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok, pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom.

2) V listine sa musí uviesť, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal, kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Listinu musia svedkovia podpísať.

Závet vo forme notárskej zápisnice

Tretím spôsobom ako spísať, či zriadiť závet, je notárska zápisnica. Ktokoľvek môže navštíviť notára a do notárskej zápisnice vyjadriť svoju výslovnú poslednú vôľu. Táto forma závetu má výhodu v tom, že je spísaná kvalifikovaným notárom a eliminuje tak v čo najväčšej miere možnosť napadnutia neplatnosti závetu pred súdom. Náležitosti tejto formy spísania závetu upravujú predpisy o notárskom konaní. Pripomeňme, že pri maloletých, starších ako 15 rokov, ide o zákonnú podmienku zriadenia závetu.

§ 476d OZ:

1) Poručiteľ môže prejaviť svoju poslednú vôľu do notárskej zápisnice, osobitný zákon ustanovuje, kedy sa musí úkon urobiť pred svedkami.

2) Maloletí, ktorí dovŕšili 15.rok, môžu prejaviť poslednú vôľu iba formou notárskej zápisnice.

Obsahové náležitosti závetu

Závet musí obsahovať:

 • Určenie dediča, dedičov
 • Určenie majetku, ktorý je predmetom dedenia zo závetu.

 

Dedič/dedičia

Dedičom môže byť ako fyzická, tak i právnická osoba alebo štát. Štátu pripadne dedičstvo v prípade, ak ho nenadobudne žiaden dedič. Takéto dedičstvo sa nazýva odúmrť (hereditas caduca). Takto nadobudnuté, resp. pripadnuté dedičstvo nemôže štát odmietnuť. Štát tak pri odúmrti zodpovedá za dlhy poručiteľa a za náklady jeho pohrebu.

V prípade závetu je určenie dediča, dedičov essentialia negotii, teda nevyhnutnou obsahovou náležitosťou závetu. Ak by totiž uskutočnená písomnosť neobsahovala určenie dediča, dedičov, nešlo by o závet.

Pri fyzických osobách treba mať na zreteli a vziať do úvahy i ustanovenia o dedičskej nespôsobilosti. Nededí totiž ten, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom, rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Dedičská nespôsobilosť stráca opodstatnenie v prípadoch, ak poručiteľ takéto konanie odpustil a vzal „nehodných" dedičov na milosť. V takomto prípade zákon pripúšťa možnosť dedenia zo strany „prevychovaných a polepšených" dedičov.

Spôsobilosť fyzickej osoby sa takisto spravuje všeobecnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka o spôsobilosti mať práva a povinnosti.

§ 469 OZ:

Nededí, kto sa dopustil úmyselného trestného činu proti poručiteľovi, jeho manželovi, deťom, rodičom alebo zavrhnutia hodného konania proti prejavu poručiteľovej poslednej vôle. Môže však dediť, ak mu poručiteľ tento čin odpustil.

Poručiteľ má pri spísaní závetu zásadnú voľnosť, disponuje testamentárnou slobodou. Túto voľnosť, či slobodu však zákon v určitom zmysle obmedzuje a to v prospech tzv. neopomenuteľných dedičov. Neopomenuteľnými dedičmi sú potomkovia poručiteľa. Jedná sa najmä o ochranu maloletých potomkov, ktorým sa musí zo zákona dostať po smrti poručiteľa aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona. Plnoletým potomkom sa musí zo zákona dostať aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich zákonného dedičského podielu. Nie je tomu tak, ak poručiteľ neopomenuteľných dedičov vydedil. Vydediť potomkov môže poručiteľ iba zo zákonne ustanovených dôvodov, ktoré sú uvedené v § 469a OZ. Takisto spísanie listiny o vydedení podlieha splneniu prísnych formálnych podmienok, ktoré sú totožné s formálnymi náležitosťami závetu.

§ 479 OZ:

Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak nedošlo k vydedeniu uvedených potomkov.

Určenie majetku, ktorý je predmetom dedenia

Ďalším obligatórnym znakom obsahu závetu je určenie majetku, ktorý je predmetom dedenia zo závetu. Určenie podielov nie je nevyhnutne náležitosťou závetu. Ak nie sú podiely viacerých dedičov určené, platí, že podiely sú rovnaké. V závete možno určiť i konkrétne práva alebo veci, ktoré majú dedičia po smrti poručiteľa nadobudnúť. Ak sa v závete nespomína a neodkazuje celý poručiteľov majetok, na časť nedotknutú závetom nastupujú v dedení zákonní dedičia.

§ 477 OZ:

1) V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké.

Poručiteľ pri spísaní závetu nemôže uvádzať žiadne podmienky, príkazy dedičom ohľadom nakladania s dedičstvom, použitia dedičstva, či povinnosť strpieť niečo, vykonať niečo, alebo i určenie času na prevzatie dedičstva a pod. Takéto podmienky, či príkazy pripojené k závetu sú irelevantné a nemajú právne následky. Ak by však závet takéto podmienky či príkazy obsahoval, nie je závet ako celok neplatný. Neberú sa do úvahy (teda sú neplatné) iba podmienky, či príkazy. Výnimkou zo zákona je iba príkaz poručiteľa na započítanie do dedičského podielu to, čo za života poručiteľa dedič od neho dostal bezplatne, pokiaľ nejde o obvyklé darovanie. Predmetné má svoje opodstatnenie v tom, aby nedochádzalo k zvýhodneniu niektorých dedičov.

§ 478 OZ:

Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky, ustanovenie § 484 druhej vety tým nie je dotknuté.

§ 484 druhá veta OZ:

Pri dedení zo zákona sa dedičovi do jeho podielu započíta to, čo za života poručiteľa od neho bezplatne dostal, pokiaľ nejde o obvyklé darovania.

Podľa zákona môže poručiteľ závetom zriadiť nadáciu (fond). Ide o zriadenie právnickej osoby, ktorej podstatou je majetok určený na verejnoprospešné ciele. Jedinou podmienkou, určujúcou náležitosť závetu je to, že závet musí obsahovať štatút nadácie, tak ako to ustanovuje § 20c OZ.

§ 20c OZ:

Zriaďovateľ vydáva štatút nadácie, ktorý obsahuje najmä:

 • Názov a sídlo nadácie,
 • Cieľ, ktorý bude nadácia podporovať,
 • Zdroje nadácie,
 • Spôsoby použitia prostriedkov nadácie a komu ich možno poskytnúť,
 • Určenie správcu nadácie a kto ju zastupuje v právnych vzťahoch,
 • Spôsob majetkového vyporiadania pri zániku nadácie.

§ 477 OZ:

2) Poručiteľ môže závetom zriadiť nadáciu, závet však musí obsahovať štatútu nadácie (§20c OZ).

Zrušenie závetu

Vzhľadom k tomu, že spísanie závetu je slobodným prejavom vôle poručiteľa, ktorý uskutočňuje ešte za svojho života, táto vôľa poručiteľa sa môže v priebehu jeho života meniť. S takouto alternatívou počíta i zákon a umožňuje niekoľko možností zániku spísaného závetu ešte pred smrťou poručiteľa.

Závet je možné:

 • Odvolať
 • Zničiť
 • Zrušiť spísaním neskoršieho platného závetu

Odvolanie závetu musí zodpovedať tým istým prísnym formálnym náležitostiam, ktoré sa vyžadujú na jeho platnosť. Musí ísť o výslovný prejav vôle poručiteľa. Nie je však potrebné, aby odvolanie závetu malo takú istú formu, v akej bol spísaný. Napr. ak bol závet spísaný formou notárskej zápisnice, nemusí byť odvolaný formou notárskej zápisnice. Možno ho odvolať listinou, ktorú vlastnoručne poručiteľ napíše, podpíše a ktorá obsahuje deň, mesiac a rok podpísania. Možno odvolať i len časť závetu, ide o tzv. čiastočné odvolanie závetu. Je však potrebné, aby rozsah odvolanej časti závetu bol zrejmý, jasný, nespochybniteľný, nepochybný.

Závet je možné zrušiť i neskoršie napísaným platným závetom. Takisto sa nevyžaduje, aby neskôr napísaný závet bol spísaný takou istou formou, ako bol spísaný predchádzajúci závet. Dôležité je iba to, aby neskôr napísaný závet bol platný. Takto neskôr spísaný závet zrušuje skôr spísaný závet, pokiaľ popri ňom nemôže svojim obsahom obstáť. Nevylučuje sa však, že v prvom závete nie sú vysporiadané majetky, či veci, práva, ktoré sú vysporiadané v druhom, neskoršom závete. V takomto prípade platia oba tieto závety, nakoľko si nekolidujú vzájomne.

Najjednoduchším spôsobom zrušenia závetu je zničenie, roztrhanie listiny, teda závetu. Môže tak však učiniť jedine poručiteľ.

§ 480 OZ:

1) Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu. Odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet.

2) Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný.

Záverom

Ak sa chcete vyhnúť rodinným hádkam, najlepším spôsobom ako tak učiniť, je vysporiadanie si svojich majetkových pomerov ešte počas života a to práve spísaním, či zriadením závetu. A aby nevznikli pochybnosti s platnosťou závetu, najrozumnejšie je zriadiť ho formou notárskej zápisnice u kvalifikovaného notára. Môže to však byť pre niekoho nákladnou finančnou záležitosťou a preto, ak budete postupovať podľa toho, čo je vyššie napísané, vyhnete sa možným problémom a napadnutím závetu a jeho platnosti na súde. 

Monika Kiklicová

JUDr. Monika Kiklicová
mona.kiklicova@gmail.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2814

Nový príspevok

Forma záveru

Dobrý deň. Musí byť závet napísaný,ak je dlhší ako na jednu stranu listu,na oboch stranách,alebo sa môže písať iba na prvú,vrchný stranu. Ďakujem

Julo | 14.01.2021 14:33
závet a novoobjavené dedičstvo

Ak závetný dedič zomrel (dedil všetok majetok poručiteľa), sú pri prejednávaní novoobjaveného dedičstva po tomto poručiteľovi dedičmi poručiteľovho majetku zákonní dedičia závetného dediča?

Reny | 20.12.2020 16:26
Zatajenie záveti

Dobrý deň.25 rokov som žil v harmonickom vzťahu s manželkou.1991 sme sa zoznámili a ešte v tomto roku vzali.Deti sme nemali.Po roku manželstva sme dostali značný obnost peniazi za ,ktorý manželka vyplatila byt ,ktorí by splácala XX rokov.V 2013 v nov. mi oznámila ,že má rakovinu.Neprajem to nikomu a vtedy začal kolotoč vyšetrení. až 23.7 2015 skonala.19 septembra som mal prve pojednávanie na notárskom odd. ,kde bolo všetko v poriadku a o týždeň som bol opäť ale mi bola predložená závet,že neboha zanecháva byt neteri.Skoro som skolaboval 2015 mi doma odpadla a v nemocnici mi oznámili,že má troj komorový obštrukčný hydrocefalus závet bola napísaná 19.3.2015.Ja skutočne neviem a ani sa nedozviem prečo tak konala.V jednom som si istý,že si ma doktorka pozvala dnu ,kde mi oznámila či viem ako moja nebohá manželka zamýšľa,vraj sa chce liečiť do Košíc kde býva jej neter a na stole bol regres,ktorí nepodpisala nakoľko bola vyzvaná aby uviedla meno kto jej takto poradil.Ja skutočne pochybujem aby sa nebohá takto zachovala.Prosím poradte mi.Ďakujem

Stanislav | 25.04.2019 15:25
RE: Zatajenie záveti

Pán Stanislav, Som toho názoru, že Váš právny problém nie je možné vyriešiť formou odpovede na diskusný príspevok na webe. To, čo opisujete je už závažná situácia, ktorá si žiada profesionálne odborné riešenie a dôkladné oboznámenie sa so znením závetu, jeho formy atď. Vo svete práva neexistuje ako otázka jeden odstavec a na to zázračná jednoznačná odpoveď vo forme druhého odstavca, preto je zbytočné na takomto fóre predebatúvať rozličné teoretické alternatívy riešenia Vášho problému. Jediné čo sa Vám dá skutočne dobre poradiť je, navštívte advokátsku kanceláriu. Zoberte so sebou všetky podklady, čo máte k dispozícii, hlavne predmetný závet a ihneď choďte k advokátovi!

mea culpa | 25.04.2019 18:08
PoUtStŠtPiSoNe
: