Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Účinky pripustenia zmeny účastníka podľa § 92 ods. 2 OSP

najpravo.sk • 21.7. 2014, 14:53

K zmene účastníctva však dôjde až vtedy, keď súd zmenu pripustí. To znamená, že pokiaľ o návrhu podanom podľa § 92 ods. 2 O.s.p. súd právoplatne nerozhodne, zostáva okruh účastníkov konania nezmenený. Rozhodnutie odvolacieho súdu o pripustení zmeny účastníka na strane žalovaného je uznesením krajského súdu ako súdu odvolacieho, proti ktorému nie je odvolanie prípustné.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. júna 2014, sp. zn. 5 Cdo 248/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Brezno rozsudkom z 20. októbra 2010, č.k. 5 C 27/2007-248 určil, že nehnuteľnosť – pozemok KN-C, parc. č. 1159 o výmere 164 m2, zastavané plochy a nádvoria, nachádzajúca sa v obci B., okres Brezno, katastrálne územie B., zapísanej na LV č. X. Správy katastra Brezno je v podielovom spoluvlastníctve žalobcu 1/ v ½ a žalovaného v ½. Zároveň určil, že nehnuteľnosť – pozemok KN-C, parc. č. 1164/2 o výmere 147 m2, zastavaná plocha, nachádzajúca sa v obci B., okres Brezno, katastrálne územie B., zapísanej na LV č. X. Správy katastra Brezno je vo výlučnom vlastníctve žalobcu 2/. Žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi 1/ trovy konania a trovy právneho zastúpenia vo výške 1 394,80 € v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie odôvodnil ustanovením § 132 ods. 1, § 134 ods. 1, 2, 3, 4 Občianskeho zákonníka. Na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že pôvodná žalovaná (právna predchodkyňa žalovaného) nemohla nadobudnúť vlastnícke právo vydržaním k uvedeným parcelám (č. 1159) v celosti, len v 1/2, ako to bolo deklarované v osvedčení o vydržaní, pretože nehnuteľnosti zakúpila spoločne s právnou predchodkyňou žalobcu 1/, každá v 1/2, takto ich aj užívali, čo nepoprela ani samotná pôvodná žalovaná. Nehnuteľnosti na parc. č 1164/2, 1164/3 sú nepochybne vo vlastníctve žalobcu 2/, ktorý ich nadobudol vydržaním, čo bolo konštatované v notárskej zápisnici N 132/95, Nz 403/95 zo dňa 13. septembra 1995, kde titulom pre nadobudnutie vlastníckeho práva bol v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. protokol o prechode vlastníctva vecí z bývalého ONV Banská Bystrica na Obec B. v zmysle § 14 citovaného zákona, ako aj konštatovaný užívací stav osadníckych elaborátov a oprávnená držba obce, čo sa napokon premietlo aj v LV č. X.. Uviedol, že pokiaľ sa týka parcely KN-C č. 1159, podľa geometrického plánu súčasný právny stav svedčí v prospech žalobcu 1/ a v prospech pôvodnej žalovanej, pre každého v 1/2. Ak bola časť parcely KN-C č. 1159 o výmere 77 m2 z nejakých dôvodov pričlenená k parc. KN-C č. 1164/3, mohlo tak byť vykonané len zákonným spôsobom. Iný spôsob nemôže požívať právnu ochranu, a teda je aj v rozpore s § 3 Občianskeho zákonníka. Vzhľadom na uvedené skutočnosti súd upravenej žalobe žalobcov 1/, 2/ po pripustení tejto zmeny súdom vyhovel v plnom rozsahu, pričom naliehavý právny záujem videl v tom, že inou, ako súdnou cestou, vlastníctvo k nehnuteľnostiam usporiadať nemožno. Súd sa nestotožnil s názorom pôvodnej žalovanej, že pokiaľ žalobca 2/ mieni nehnuteľnosti odpredať z dôvodu lepšieho hospodárskeho využitia, nemá na vyriešení sporu naliehavý právny záujem. V odôvodnení svojho rozhodnutia ďalej uviedol, že súd pri rozhodovaní musí vychádzať zo skutočností platných v čase rozhodnutia vo veci a v prípade určenia vlastníctva k pozemkom, ktoré sú vedené v príslušnom katastrálnom operáte s určitým číselným označením parciel, ich výmerou, druhom a zároveň geometrickým vymedzením podľa skutočného stavu v prírode je nevyhnutné, aby spolu s navrhovanou zmenou, ak sa má dotknúť výmery, účastník doložil a navrhol aj zmenu zakreslenia parcely tak, aby zmena výmery zodpovedala aj určitému posunu hraníc. Je z technického hľadiska nemysliteľné, aby sa výmera pozemku zmenila oproti aktuálnemu stavu podľa katastra nehnuteľností bez zmeny hraníc. Keďže žalobcovia 1/, 2/ predložili súdu geometrický plán č. 00634808-020/10, ktorý korešponduje so zmenou hraníc a výmerou pozemkov, ktoré sú v skutočnosti užívané, súd vyhovel žalobe žalobcov 1/, 2/ po pripustení zmeny žaloby (jej petitu). Uviedol, že na základe tohto rozhodnutia príslušná správa katastra vykoná navrhovanú zmenu vo výmerách pozemkov, súčasne vykoná zmenu v katastrálnej mape a v príslušnom geometrickom operáte katastra nehnuteľností tak, aby hranice so susediacimi pozemkami zodpovedali novým výmerám. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie žalovaného rozsudkom z 22. marca 2011, sp.zn. 13 Co 5/2011 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa v celom rozsahu zmenil tak, že žalobu žalobcov 1/, 2/ zamietol. Žalobcom 1/, 2/ uložil povinnosť nahradiť žalovanému každý zvlášť trovy prvostupňového a druhostupňového konania v sumách po 140,01 €, a to do rúk jeho právneho zástupcu Mgr. Petra Luptáka, do troch dní. Uviedol, že predmetom konania je určenie vlastníckeho práva k pozemkom – parc. č. CKN 1159 a 1164/2 v kat. úz. B., pričom obe parcely boli vytvorené geometrickým plánom č. 00634808-020/10. Ako žalovaný je v konaní označený L. T.. Podľa ust. § 216 ods. 1 O.s.p. v odvolacom konaní je vylúčený inštitút zámeny účastníkov konania (§ 92 ods. 4 O.s.p.). Z povahy odvolacieho konania ako konania preskúmavacieho je v zásade vylúčené, aby došlo k zámene v okruhu účastníkov konania až v odvolacom konaní, pretože tým by sa úplne zmarili výsledky konania pred súdom prvého stupňa. Z geometrického plánu č. 00634808-020/10 vyplýva, že pozemok – parcela č. 1164/2 s výmerou 147 m2 bol vytvorený z parcely č. 1164/2 (odčlenený ako diel 3) a z parcely č. 1164/3 s výmerou 119 m2 (odčlenený ako diel 4). Ako vlastníčka parciel č. 1164/2 a 1164/3 bola zapísaná v liste vlastníctva č. X. v celosti H. T.. Žalovaný L. T. (dedič H. T.) uzavrel s Mgr. Z. F. kúpnu zmluvu o prevode vlastníctva pozemkov – parc. č. CKN 1164/2 a 1164/3. Právne účinky vkladu nastali dňa 21. júna 2010. Týmto dňom vznikli aj vecnoprávne účinky vkladu – zmena v osobe vlastníka (V/583/2010). Podľa odvolacieho súdu potom vlastníctvo svedčí nie pre žalovaného L. T., ale pre nadobúdateľku Mgr. Z. F.. V odvolacom konaní ale nie je možná zámena účastníkov konania (§ 216 ods. 1 O.s.p.). Žalovaný L. T. už nie je v hmotnoprávnom vzťahu k žalobcom 1/, 2/ – nie je pasívne vecne legitimovaný. Pre uvedený nedostatok odvolací súd rozsudok prvostupňového súdu zmenil a žalobu zamietol. V odôvodnení rozhodnutia ďalej poukázal na ustanovenie § 44a, veta prvá O.s.p., podľa ktorého účastník konania je oprávnený podať na príslušnej správe katastra nehnuteľností návrh na zápis začatia súdneho konania, v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostiam alebo súdneho konania o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby. Správa katastra potom zapíše začatie takéhoto konania s poznámkou, ktorá má informatívny (nie obmedzujúci) charakter. Nehnuteľnosť, ktorá je predmetom takéhoto súdneho konania, ktorého začatie bolo zapísané v katastri nehnuteľností, môže byť predmetom zmluvy o prevode nehnuteľností. Cieľom zápisu tejto informatívnej poznámky do katastra nehnuteľností, je ale chrániť prípadných nadobúdateľov nehnuteľností, ktorí tak mohli mať vedomosť o prebiehajúcom súdnom konaní týkajúcom sa prevádzanej nehnuteľnosti. Táto poznámka sa v katastri nehnuteľnosti nezapisuje ex offo, ale len na návrh žalobcu. Podľa ustanovenia § 159a O.s.p. je potom výrok právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnosti, o neplatnosti právneho úkonu, ktorým sa nakladalo s nehnuteľnosťou, prípadne o určení neplatnosti dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti záväzný aj pre účastníkov zmluvy, ktorej sa týka návrh na povolenie vkladu vecného práva k dotknutej nehnuteľnosti a ktorý bol podaný v čase, kedy v katastri nehnuteľností bola vykonaná poznámka o tomto súdnom konaní. Po zápise poznámky podľa ustanovenia § 44a O.s.p. do katastra nehnuteľností je teda výrok právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnosti (vlastníckeho práva) záväzný nielen pre žalovaného, ale aj pre osobu, ktorá nadobudla vecné právo k tejto nehnuteľnosti od žalovaného, prípadne jeho právneho nástupcu v priebehu súdneho konania. Žalobcovia 1/, 2/ ale nepodali na príslušnej správe katastra návrh na zápis začatia súdneho konania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2314

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: