Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
Predplatné
Sobota, 22. jún 2024 | meniny má Paulína , zajtra Sidónia
TlačPoštaZväčšiZmenši

Procesný prostriedok nápravy rozhodnutia súdu o výške náhrady trov konania

najpravo.sk • 4.1. 2019, 17:00

Zrušenie formálne právoplatného uznesenia súdu prvej inštancie o priznanej výške náhrady trov konania cez dovolanie generálneho prokurátora ako jediný možný prostriedok nápravy, ktorý má strana k dispozícii, prevažuje nad jeho „nedotknuteľnosťou“ z dôvodu jeho záväznosti a nezmeniteľnosti, pokiaľ cieľom zrušenia právoplatného uznesenia súdu prvej inštancie je odstrániť závažnú, resp. hrubú procesnú vadu konania, ktorá vyústila do porušenia práva žalobcu na spravodlivý proces, ako aj napraviť zrejmú nesprávnosť uznesenia (napríklad ak súd prvej inštancie opomenul rozhodnúť o súdnom poplatku).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 4. decembra 2018, sp. zn. 1ObdoG/1/2018, výber, spracovanie a právna veta: najprávo.sk, zdroj: nsud.sk)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava I (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 28Cb/183/2016-118 z 28. decembra 2017 rozhodol o výške náhrady trov konania podľa ust. § 262 ods. 2 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“) tak, že žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 698,14 € na účet jeho právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti uznesenia. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že žalobcovi ako úspešnému účastníkovi v spore priznal náhradu trov pozostávajúcu zo súdneho poplatku v sume 21,50 € a z trov právneho zastúpenia v sume 676,64 € podľa ust. § 10 ods. 1 písm. a/ a ust. § 13a ods. 1 písm. a/ a d/ vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej aj „vyhláška“) za 4 úkony právnej služby po 26,56 €, k tomu režijný paušál po 8,58 € a DPH, náhradu nákladov na dopravu právneho zástupcu žalobcu z Košíc do Bratislavy a späť v sume 227,78 € podľa ust. § 15 písm. a/ vyhlášky a náhradu za stratu času za 19 polhodín na ceste Bratislava - Košice a späť v sume 279,87 € podľa ust. § 17 ods. 1 vyhlášky. Proti tomuto uzneseniu, vydanému vyšším súdnym úradníkom, podal žalovaný sťažnosť, v ktorej navrhol, aby súd sťažnosťou napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie zrušil, alternatívne zmenil tak, že žalovanému uloží povinnosť nahradiť žalobcovi len účelne vynaložené trovy právneho zastúpenia.

2. O sťažnosti žalovaného rozhodol Okresný súd Bratislava I uznesením č. k. 28Cb/183/2016-124 z 12. marca 2018, ktorým vo výroku I. zrušil uznesenie Okresného súdu Bratislava I č. k. 28Cb/183/2016-118 z 28. decembra 2017 v celom rozsahu a vo výroku II. uložil žalovanému povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v celkovej výške 168,99 € v lehote do troch dní od právoplatnosti uznesenia. Z odôvodnenia uznesenia vyplýva, že žalobcovi priznal len náhradu trov právneho zastúpenia podľa ust. § 10 ods. 1 písm. a/ a ust. § 13a ods. 1 písm. a/ a d/ vyhlášky v sume 168,99 € za štyri úkony právnej služby po 26,56 €, k tomu režijný paušál po 8,58 € a DPH. Žalobcovi nepriznal náhradu nákladov na dopravu v sume 227,78 € a náhradu za stratu času v sume 279,87 €, nakoľko tieto sumy mu boli priznané v plnej výške už v spore vedenom na súde pod sp. zn. 28Cb/127/2016.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2439

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: