Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
Predplatné
Utorok, 23. apríl 2024 | meniny má Vojtech , zajtra Juraj
Svetový deň kníh a autorských práv
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyporiadanie investícií na spoločnú vec, právo na zaplatenie náhrady

najpravo.sk • 12.12. 2018, 18:17

Pokiaľ počas existencie spoluvlastníctva niektorý zo spoluvlastníkov vynaložil investície na spoločnú vec, má voči ostatným spoluvlastníkom právo na náhradu za vynaložené investície v rozsahu zodpovedajúcom ich spoluvlastníckym podielom na spoločnej veci. Takýto nárok na zaplatenie náhrady si investujúci spoluvlastník môže uplatniť aj v konaní o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v rámci tzv. vyporiadania v širšom zmysle. Nevyhnutnou podmienkou, aby sa súd mohol takýmto nárokom zaoberať je však jeho riadne uplatnenie návrhom alebo vzájomným návrhom so všetkými náležitosťami. O takomto nároku je potrebné rozhodnúť samostatným výrokom; je vylúčené vykonať jeho zohľadnenie v rámci rozhodovania o náhrade za spoluvlastnícky podiel (R 46/1991). Počas konania o zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva si spoluvlastník, ktorému je ukladaná povinnosť zaplatiť druhému spoluvlastníkovi primeranú náhradu za vyporiadavané nehnuteľnosti, nemôže proti takémuto nároku spoluvlastníka započítať iný majetkový nárok. Súd v týchto súvislostiach ani nemôže znížiť peňažnú náhradu s poukazom na dobré mravy. Je tomu tak preto, že rozhodnutie súdu o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva má konštitutívnu povahu a zakladá tak práva a povinnosti až do budúcna. Právo na zaplatenie náhrady tak vzniká spoluvlastníkovi až právoplatnosťou tohto rozhodnutia a len proti takto existujúcemu nároku možno namietať započítanie. Preto kým toto právo nejestvuje, nemožno ho ani porovnávať s kritériom dobrých mravov. Pre určenie výšky primeranej náhrady spoluvlastníkovi, ktorý je zo spoluvlastníctva vylučovaný, je rozhodujúca cena spoločnej veci v čase jej vyporiadania, pričom platí, že ak v čase rozhodovania od podania znaleckého posudku uplynula dlhšia doba, je potrebné cenu aktualizovať.

(Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. 11. 2018, sp. zn. 4Cdo/148/2017, zdroj: nsud.sk, tvorba právnej vety a spracovanie: najprávo.sk, rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Žalobcovia sa žalobou doručenou súdu 7. mája 2012, po pripustení zmeny ich žalobného petitu uznesením súdu prvej inštancie na pojednávaní konanom 10. apríla 2014 domáhali, aby súd :- zrušil podielové spoluvlastníctvo žalobcov a žalovanej k nehnuteľnostiam: rodinný dom súp. č. XXXX postavený na parcele č. XXXXX/XX, parcela registra „C" parc. č. XXXXX/X o výmere 194 m2, záhrady, parcela registra „C" parc. č. XXXXX/XX o výmere 114 m2, zast. plochy a nádvoria, vedeným na LV č. XXXX v k.ú. X., obec V. - O. U., Okres V. C., - prikázal ich do výlučného vlastníctva žalovanej, - uložil žalovanej povinnosť každému žalobcovi zaplatiť na náhradu jeho spoluvlastníckeho podielu sumu 100 000,- eur, - a uložil žalovanej nahradiť žalobcom trovy konania.

2. Okresný súd Bratislava III (ďalej len „súd prvej inštancie") rozsudkom z 28. apríla 2015 č.k. 9 C 41/2012-554 - zrušil podielové spoluvlastníctvo účastníkov k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXXX v k.ú. X., obec V. - O. U., okres V. C., rodinný dom súpisné číslo XXXX na parc. č. XXXXX/XX parcela registra „C parc. č. XXXXX/X o výmere 194 m2, záhrady, parcela registra „C" parc. č.XXXXX/XX o výmere 114 m2, zastavané plochy a nádvoria, - tieto nehnuteľnosti prikázal do výlučného vlastníctva žalovanej, - žalovanej uložil povinnosť z titulu vyporiadacieho podielu nahradiť žalobcom každému samostatne sumu 62 725,- eur do troch dní od právoplatnosti rozsudku,- žalobcom uložil povinnosť zaplatiť žalovanej každému samostatne sumu 62 725,- eur, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku, - vzájomný návrh žalovanej v časti týkajúcej sa úrokov z omeškania zamietol,- rozhodnutie o náhrade trov konania si ponechal na samostatné rozhodnutie. Právne svoje rozhodnutie odôvodnil § 137 ods. 1, § 139 ods. 1, § 141 ods. 1, § 142 ods. 1 Občianskeho zákonníka, vecne tým, že k dohode spoluvlastníkov nedošlo, preto spoluvlastníctvo účastníkov k predmetnej nehnuteľnosti zrušil a vychádzajúc zo zásady účelného využitia veci prikázal ich do výlučného vlastníctva žalovanej, pričom spornou zostala otázka vyplatenia primeranej náhrady spoluvlastníckeho podielu žalobcom. Investície žalovanej do nehnuteľnosti zohľadnil len v rámci jej návrhu na tzv. širšie vyporiadanie ktoré si uplatnila vo vzájomnom návrhu. V konaní považoval za preukázanú skutočnosť, že kúpna cena, za ktorú nehnuteľnosť kúpila žalovaná spolu s poručiteľom - právnym predchodcom žalobcov - bola v sume 397 023,68 eur a bola uhradená právnym predchodcom žalobcov a po jeho smrti sčasti žalobcami ako dedičmi zo spoločného účtu poručiteľa v sume 76 859,11 eur a žalovanou v sume 320 164,57 eur. Vychádzajúc z podielov účastníkov konania, mala byť kúpna cena celej nehnuteľnosti uhradená žalobcami a rovnako žalovanou vo výške po 198 511,84 eur, čo tvorí polovicu z kúpnej ceny. Z tohto dôvodu súd žalovanej titulom vyporiadania zaplatenej kúpnej ceny započítal ako pohľadávku voči žalobcom sumu 121 616,73 eur, ktorú žalovaná uhradila zo svojich prostriedkov na ich spoluvlastnícky podiel. Zo záverov znaleckého posudku Ing. C. F. č. 10/2014 mal súd preukázané, že všeobecná hodnota stavieb bola určená na sumu 215 608,26 eur, pozemkov na sumu 54 414,36 eur, spolu 270 000,- eur. Všeobecnú hodnotu zhodnotenia žalovanou určila znalkyňa vo výške 19 100,- eur. Vychádzajúc zo znaleckého posudku, súd za východiskovú hodnotu nehnuteľností pri určovaní primeranej náhrady stanovil rozdiel medzi všeobecnou hodnotou nehnuteľností v sume 270 000,- eur a všeobecnou hodnotou zhodnotenia žalovanou ku dňu vyhotovenia znaleckého posudku (10. augusta 2014) v sume 19 100,- eur, t. j. 250 900,- eur, z toho suma 125 450,- eur predstavuje čistú hodnotu spoluvlastníckeho podielu žalobcov. V rámci tzv. širšieho vyporiadania spoluvlastníctva okrem sumy 121 616,73 eur v prospech žalovanej započítal investície do nehnuteľností realizované po vypracovaní znaleckého posudku konkrétne uvedené v odôvodnení rozsudku tak, aby (na návrh žalovanej) došlo k nulovému vyrovnaniu náhrady spoluvlastníckych podielov. Uviedol, že z výsledkov vykonaného dokazovania vyplynula opodstatnenosť tohto spôsobu vyporiadania spoluvlastníctva v tzv. širšom zmysle, preto uložil žalovanej z titulu vyporiadacieho podielu nahradiť žalobcom každému sumu 62 715,- eur a rovnako každému žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanej sumu 62 725,- eur. Vzájomný návrh žalovanej v časti uplatnených úrokov z omeškania zamietol, pretože žalobcovia sa nemohli dostať do omeškania so zaplatením uplatnenej náhrady vyporiadacieho podielu od 11. apríla 2014, odkedy si to žalovaná uplatnila, keď výška tejto náhrady bola stanovená až rozhodnutím súdu. S poukazom na § 151 ods. 3 O.s.p. si rozhodnutie o trovách konania ponechal na samostatné rozhodnutie po právoplatnosti tohto rozhodnutia.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1279

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: