TlačPoštaZväčšiZmenši

Úmrtie účastníka zmluvy pred rozhodnutím o povolení vkladu do katastra nehnuteľností

9.4. 2013, 21:24 |  najpravo.sk

Úmrtie účastníka kúpnej zmluvy, t.j. predávajúceho samo osebe nie je dôvodom pre zamietnutie návrhu na vklad vlastníckeho práva, a to ani podľa ustanovení katastrálneho zákona ani podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Účastník zmluvy, ktorá podlieha pre účinnosť rozhodnutiu o vklade príslušnej správy katastra, je svojim zmluvným prejavom viazaný až do rozhodnutia príslušného orgánu. Táto viazanosť je občianskoprávnym vzťahom, prechádza z účastníka na jeho právnych nástupcov, teda aj na dedičov, ktorí ako právni nástupcovia zomrelého účastníka nastupujú na jeho miesto do právneho vzťahu založeného prejavmi vôle pôvodného účastníka.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 15. mája 2012, sp. zn. 1Sžr/15/2012)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Trnave potvrdil v záhlaví uvedené rozhodnutie, ktorým odporkyňa podľa § 31 ods. 1, 3 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov zamietla návrh na vklad kúpnej zmluvy zo dňa 6.8.2010 uzavretej medzi D., nar. X. ako predávajúcim na jednej strane a D., nar. X. ako kupujúcim na strane druhej. Vzhľadom k tomu, že dňa X., t.j. po podaní návrhu na vklad D. (predávajúci) zomrel, odporkyňa odvolávajúc sa na právny názor Najvyššieho súdu SR (ďalej len NS SR) vyjadreného v rozsudku NS SR sp. zn. 3Cdo 196/2005, podľa ktorého, ak rozhodnutie o povolení vkladu práva do katastra nehnuteľností nenadobudlo právoplatnosť za života prevodcu a právne účinky vkladu nenastali ku dňu podania návrhu na vklad, boli nehnuteľnosti v čase smrti poručiteľa v jeho vlastníctve a patria do dedičstva po ňom) návrh na vklad zamietla.

Krajský súd v odôvodnení svojho rozhodnutia, odvolávajúc sa na ustanovenia § 28 ods. 1, 2, 3, § 31 ods. 3, § 31a písm. a/ katastrálneho zákona, § 7 ods. 1, 2 a § 460 Občianskeho zákonníka a s odkazom na právny názor NS SR uvedený v rozsudku sp. zn. 3Cdo 196/2005 dospel k záveru, že rozhodnutie odporkyne bolo vydané v súlade so zákonom. K námietke navrhovateľov, že odporkyňa po prerušení konania zisťovala okruh dedičov po poručiteľovi, ktorí by mohli následne pokračovať v konaní pred správnym orgánom za zomrelého účastníka konania, poukázal na právny názor NS SR v rozsudku sp. zn. 3Cdo 196/2005 podľa ktorého je skončenie dedičského konania po zomrelom účastníkovi rozhodujúce pre ďalšie konanie. Dedičia, ktorých okruh bol ustálený, nemohli podľa krajského súdu vstupovať do práv a povinností poručiteľa v súvislosti s prevodom jeho nehnuteľností až do právoplatného skončenia dedičského konania.

Proti rozsudku krajského súdu podali navrhovatelia v zákonnej lehote odvolanie, domáhajúc sa jeho zmeny tak, že rozhodnutie odporkyne navrhli zrušiť a vec jej vrátiť na ďalšie konanie, keďže napadnuté rozhodnutie prvostupňového súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Zároveň si uplatnili náhradu trov konania.

Namietali, že napriek tomu, že v správnom konaní bolo dňa 3.11.2010 vydané rozhodnutie o prerušení konania až do skončenia predbežnej otázky t.j. do potvrdenia okruhu dedičov z dôvodov, že iba zákonní dedičia môžu doplniť kúpnu zmluvu na základe výzvy správneho orgánu a hoci Okresný súd v Dunajskej Strede potvrdil okruh dedičov, ktorí sú oprávnení na doplnenie kúpnej zmluvy, odporkyňa návrh na vklad zamietla.

Krajskému súdu navrhovatelia vyčítali, že sa nevysporiadal s ich argumentmi a nerozhodol v súlade s právnym názorom NS SR. V rozhodnutí spomenul iba rozhodnutie 3Cdo 196/2005, o ďalších rozhodnutiach, na ktoré sa navrhovatelia odvolávali sa nezmienil, napriek tomu, že potvrdzujú správnosť ich odvolania. Navrhovatelia v tejto súvislosti poukázali na rozhodnutia NS SR sp. zn. 2Cdo 184/2005, 5Cdo 153/2009 a 8Sžo 41/2008, ktoré riešia problematiku viazanosti prejavom vôle poručiteľa.

Navrhovatelia poukázali na to, že počas vkladového konania Okresný súd Dunajská Streda potvrdil okruh zákonných dedičov po zomrelom D. st., ktorí okamihom smrti vstúpili do všetkých práv a povinností poručiteľa, teda oprava kúpnej zmluvy ohľadom chýb, údajov o registri evidovania pozemkov parcely registra „C" je podľa ich názoru možná, pričom kúpna zmluva obsahuje všetky zákonom predpísané náležitosti, okrem údajov registra evidovania pozemkov.

Navrhovatelia ďalej poukázali na to, že kúpna zmluva je platná po podpísaní jej účastníkmi, účinnosť zmluvy nastáva súčasne so vznikom platnej zmluvy. K nadobudnutiu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam dochádza vkladom do katastra nehnuteľností, pričom aj po smrti účastníka (v danom prípade predávajúceho) trvá viazanosť prejavu vôle, takže právni nástupcovia sú viazaní jeho prejavom vôle v zmluve.

Navrhovateľka 1/ uviedla, že ako dedička súhlasila s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na navrhovateľa 2/, a to aj napriek tomu, že v prípade zastavenia vkladového konania, v rámci dedičstva by jej prináležala časť dedičstva, súhlasila aj s doplnením, resp. dodatkom ku zmluve, ku ktorej vyzývala odporkyňa jej manžela a syna.

Vzhľadom na rôznorodosť právnych názorov vyjadrených v rozhodnutiach NS SR je podľa navrhovateľov žiaduce, aby odvolací súd zaujal jednoznačné stanovisko k právnym účinkom zmlúv po smrti účastníka vkladového konania. Podľa navrhovateľov odôvodnenie rozhodnutia nie je dostatočné a presvedčivé, pričom tieto požiadavky sú v právnom štáte základnými podmienkami správnosti a úplnosti rozhodnutia. Ak súd pri odôvodňovaní nepostupuje v súlade s ustanoveniami § 157 ods. 2 OSP, dochádza k tomu, že rozhodnutie nie je preskúmateľné pre nedostatok dôvodov.

Vzhľadom k tomu, že rozhodnutie odporkyne a súdu prvého stupňa vychádzali z nesprávneho právneho posúdenia veci, odporkyňa nepostupovala v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, súd sa nedostatočne vysporiadal s dôvodmi návrhu na zrušenie rozhodnutia odporkyne a vec nesprávne právne posúdil, navrhovatelia žiadali napadnutý rozsudok súdu zmeniť tak, že rozhodnutie odporkyne navrhli zrušiť a vec jej vrátiť na ďalšie konanie.

Odporkyňa sa k odvolaniu navrhovateľov nevyjadrila.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) preskúmal napadnutý rozsudok ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo, v rozsahu a v medziach podaného odvolania (§ 246c ods. 1 veta prvá a § 212 ods. 1 OSP), odvolanie prejednal bez nariadenia odvolacieho pojednávania podľa § 250ja ods. 2 OSP s tým, že deň vyhlásenia rozhodnutia bol zverejnený minimálne päť dní vopred na úradnej tabuli súdu a na internetovej stránke Najvyššieho súdu Slovenskej republiky www.nsud.sk a jednomyseľne (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) dospel k záveru, že odvolanie navrhovateľov je dôvodné.

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť postupu a rozhodnutí orgánov verejnej správy, ktorými sa zakladajú, menia alebo zrušujú práva alebo povinnosti fyzických alebo právnických osôb, ako aj rozhodnutí, ktorými práva a právom chránené záujmy týchto osôb môžu byť priamo dotknuté (§ 244 ods. 1, 2 OSP).

Podľa tretej hlavy piatej časti OSP sa postupuje v prípadoch, v ktorých zákon zveruje súdom rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti neprávoplatným rozhodnutiam správnych orgánov.

Z obsahu administratívneho spisu mal odvolací súd preukázané, že odporkyňa vydala napadnuté rozhodnutie č. V -3748/10-03 dňa 22.12.2010, ktorým návrh na vklad kúpnej zmluvy zamietla. Tomuto rozhodnutiu predchádzalo rozhodnutie odporkyne zo dňa 20.9.2010, ktorým prerušila v súlade s ustanovením § 31a písm. c) katastrálneho zákona katastrálne konanie a účastníkom tohto konania určila lehotu 30 dní na odstránenie nedostatkov návrhu na vklad, a to doplnenie dodatku ku kúpnej zmluve - súbor evidovania pozemku parcely registra „C" v zmysle § 42 ods. 2 písm. c/ katastrálneho zákona. Rozhodnutie o prerušení konania odporkyňa doručovala účastníkom správneho konania s rovnakým menom a priezviskom bez vyznačenia dátumu narodenia, resp. označenia za menom st. a ml. Z doručenky (z podpisu na doručenke) je zrejmé že rozhodnutie o prerušení konania prevzal jeden a ten istý účastník.

Dňa 3.11.2010 pod č. V -3748/10-02 odporkyňa vydala rozhodnutie, ktorým konanie prerušila podľa § 31a katastrálneho zákona až do skončenia predbežnej otázky. V dôvodoch rozhodnutia uviedla, že v priebehu správneho konania sa z úmrtného listu, ktorý predložil D. ml., dozvedela, že D. st. dňa X. zomrel. Preto dňa 27.10.2010 vyžiadala okruh dedičov dopytom na Okresný súd Dunajská Streda. Túto skutočnosť odporkyňa považovala za predbežnú v zmysle § 31a písm. a/ katastrálneho zákona a do jej skončenia konanie prerušila.

Z obsahu spisu ďalej vyplynulo, že odporkyni bol dňa 21.12.2010 doručený list Notárskeho úradu JUDr. Bogiovej sp. zn. 4D 575/2010, ktorým bol potvrdený okruh dedičov zo zákona po nebohom D., a to, manželka A., nar. X. a syn D., nar. X.

Proti rozhodnutiu, zamietajúcemu návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, podali navrhovatelia odvolanie, v ktorom uviedli, že napadnuté rozhodnutie nepovažujú za rozhodnutie vydané v súlade so zákonom, dôvodiac tým, že ako zákonní dedičia po zomrelom D., okamihom smrti vstúpili do všetkých jeho práv a povinností, a teda oprava kúpnej zmluvy v zmysle výzvy odporkyne bola možná. Napriek tomu, že Okresný súd Dunajská Streda potvrdil okruh dedičov odporkyňa vydala zamietajúce rozhodnutie a nevysporiadala sa s predbežnou otázkou. Potvrdenie bolo totiž vyžiadané odporkyňou z dôvodu, aby súd potvrdil okruh dedičov, ktorí sú oprávnení na doplnenie kúpnej zmluvy.

Podľa § 5 ods. 1 katastrálneho zákona vklad je úkon správy katastra; vkladom vzniká, mení sa alebo zaniká právo k nehnuteľnostiam.

Podľa § 28 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 katastrálneho zákona práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 sa zapisujú do katastra vkladom, ak tento zákon neustanovuje inak. Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak tento zákon neustanovuje inak. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení.

Podľa § 30 ods. 1 katastrálneho zákona účastníkom konania o povolení vkladu je účastník právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti.

Podľa § 31 ods. 1 katastrálneho zákona správa katastra preskúma zmluvu z hľadiska, či obsahuje podstatné náležitosti zmluvy, či je úkon urobený v predpísanej forme, či je prevodca oprávnený nakladať s nehnuteľnosťou, či sú prejavy vôle dostatočne určité a zrozumiteľné, či zmluvná voľnosť alebo právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené, či zmluva neodporuje zákonu, či zákon neobchádza a či sa neprieči dobrým mravom. Pri rozhodovaní o vklade prihliada správa katastra aj na skutkové a právne skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu.

Podľa § 31 ods. 2 katastrálneho zákona ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, ktorá bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo autorizovaná advokátom, správa katastra posudzuje zmluvu iba z pohľadu, či je súladná s katastrálnym operátom a či sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu.

Podľa § 31 ods. 3 ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne.

Podľa § 31a písm. a) konanie o návrhu na vklad sa preruší, ak sa začalo konanie o predbežnej otázke.

Podľa § 42 ods. 2 písm. c) katastrálneho zákona nehnuteľnosti podľa katastrálneho územia, pozemku podľa parcelného čísla evidovaného v súbore popisných informácií, druhu pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je stavba postavená, čísla bytu alebo nebytového priestoru, čísla poschodia, čísla vchodu a spoluvlastníckeho podielu na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu a na pozemku, súpisného čísla stavby a parcelného čísla pozemku, na ktorom je dom postavený; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, tak sa uvádza i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

Po vyhodnotení závažnosti odvolacích dôvodov vo vzťahu k napadnutému rozsudku krajského súdu a vo vzťahu k obsahu súdneho a pripojeného administratívneho spisu najvyšší súd s prihliadnutím na ustanovenie § 220 OSP konštatuje, že zistil dôvod na to, aby sa odchýlil od argumentov a právnych záverov obsiahnutých v odôvodnení napadnutého rozsudku krajského súdu, ktoré nevytvárajú dostatočné právne východiská pre vyslovenie výroku napadnutého rozsudku.

Odvolací súd sa s právnym názorom krajského súdu nestotožňuje a vo svojom odôvodnení sa zameria na posúdenie otázky viazanosti prejavom vôle poručiteľa.

Najvyšší súd Slovenskej republiky, považuje za potrebné úvodom zdôrazniť, že v danom prípade je nesporné, že nehnuteľnosti, ktoré boli predmetom prevodu vlastníckeho práva na základe kúpnej zmluvy patria do dedičstva po poručiteľovi D. st. zomrelom dňa X., a to s poukazom na ustanovenie § 460 Občianskeho zákonníka, nakoľko rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva v prospech obdarovaného do katastra nehnuteľností nenadobudlo za jeho života právoplatnosť. Uvedená právna veta je obsiahnutá aj v rozhodnutí Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 3Cdo/196/2005, na ktoré v odvolaní poukazuje aj odporkyňa, avšak práve na tomto mieste je potrebné zdôrazniť, že citované rozhodnutie sa nedotýka otázky právnych dôsledkov smrti poručiteľa vo vzťahu k právam a povinnostiam vyplývajúcich z uzavretej zmluvy (porovnaj rozhodnutie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3Cdo 196/2005).

Otázka viazanosti prejavov vôle účastníkov zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, v prípade nastania nezvrátiteľnej právnej udalosti, ktorou je smrť účastníka zmluvy, samozrejme za predpokladu, že rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností nenadobudlo právoplatnosť za života poručiteľa, vzťahujúca sa na daný prípad, je riešená v publikovanom rozhodnutí NS SR sp. zn. 2Cdo/184/2005, v ktorom sa uvádza, že: „...Účastníkmi učinené zhodné prejavy vôle, smerujúce k vzniku zmluvy, sú právnymi úkonmi zakladajúcimi v zmysle § 2 ods. 1 Občianskeho zákonníka medzi účastníkmi občianskoprávny vzťah, z ktorého účastníkom vyplývajú určité vzájomné práva a povinnosti. Na tomto mieste považuje dovolací súd za potrebné poznamenať, že účinnosť zmluvy nastáva súčasne so vznikom platnej zmluvy, pravda pokiaľ zákon (§ 47 Občianskeho zákonníka) alebo dohoda strán neustanovujú inak. Rozhodnutie správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam nie je rozhodnutím, s ktorým by zákon spájal vznik účinnosti zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnej veci. Účinky vkladu podľa ustanovenia § 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka spočívajú v nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, t.j. vo vecno-právnych následkoch, a nie v obligačno-právnych následkoch (v účinnosti) zmluvy, ktoré nastali platným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy (§ 44 ods. 1 Občianskeho zákonníka). Z platnej zmluvy vznikajú pre jej účastníkov obligačno-právne účinky, t.j. obsah zmluvy sa stáva pre účastníkov zmluvy rovnako a bezpodmienečne záväzným (účinnosť zmluvy). Viazanosť účastníkov ich prejavmi vôle, smerujúcimi k vzniku zmluvy, ku vzniku vecno-právnych účinkov ktorej treba ešte kladné rozhodnutie orgánu katastra, trvá aj pre dedičov zomrelého účastníka, ktorí vstupujú do jeho práv a záväzkov z občianskoprávneho vzťahu, ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov, ešte pred vznikom vecno-právnych účinkov účinnej zmluvy. Práva a povinnosti majetkovej povahy prechádzajú z účastníkov na ich právnych nástupcov; rovnako prechádzajú na právnych nástupcov účastníkov zmluvy práva a povinnosti z občianskoprávneho vzťahu založeného zhodnými prejavmi vôle, smerujúcimi k zmluve. Z ustanovení Občianskeho zákonníka ani z povahy občianskoprávneho vzťahu vyplývajúceho z darovania nemožno totiž presvedčivo dôvodiť, že by išlo o práva a povinnosti viazané len na osoby účastníkov občianskoprávneho vzťahu, ako sú uvádzané v § 579 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Úmrtie účastníka zmluvy nič nemení na viazanosti účastníkov prejavmi vôle smerujúcimi k vzniku vecno-právnych účinkov zmluvy, trvá teda naďalej aj pre dedičov účastníka, ktorí vstupujú do práv a záväzkov zomrelého účastníka občianskoprávneho vzťahu, ku ktorému došlo na podklade zhodných prejavov vôle účastníkov ešte pred vznikom vecno-právnych účinkov zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľnej veci."

Upriamiac pozornosť na citované rozhodnutie nedá odvolaciemu súdu podotknúť, že Ústavný súd Slovenskej republiky uznesením II. ÚS 299/06 zo dňa 14. septembra 2006 vyslovil názor, že predmetné rozhodnutie najvyššieho súdu obsahuje dostatok skutkových a právnych záverov na jeho výrok, taktiež ústavný súd nezistil porušenie ústavnoprocesných princípov konania pred týmto súdom podľa čl. 46 až 50 ústavy, a rovnako nezistil, že by závery najvyššieho súdu v konaní o dovolaní proti rozsudku krajského súdu boli svojvoľné a v nesúlade s platnou právnou úpravou.

Pokiaľ ide o zamietnutie návrhu z dôvodu úmrtia účastníka kúpnej zmluvy, t.j. predávajúceho, odvolací súd zastáva názor, že táto skutočnosť sama osebe nie je dôvodom pre zamietnutie návrhu na vklad vlastníckeho práva, a to ani podľa ustanovení katastrálneho zákona ani podľa ustanovení Občianskeho zákonníka (porovnaj rozsudok NS SR dňa 30.3.2011 sp. zn. 2Sžo 127/2010, ktorým NS SR rozsudok krajského súdu zmenil tak, že rozhodnutie odporcu, ktorým bol zamietnutý návrh na vklad darovacej zmluvy z dôvodu úmrtia darcu, zrušil a vec vrátil odporcovi na ďalšie konanie).

Účastník zmluvy, ktorá podlieha pre účinnosť rozhodnutiu o vklade príslušnej správy katastra, je svojim zmluvným prejavom viazaný až do rozhodnutia príslušného orgánu. Táto viazanosť je občianskoprávnym vzťahom, prechádza z účastníka na jeho právnych nástupcov, teda aj na dedičov, ktorí ako právni nástupcovia zomrelého účastníka nastupujú na jeho miesto do právneho vzťahu založeného prejavmi vôle pôvodného účastníka. Predávajúci D. st. ako účastník predmetnej zmluvy o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti ako výlučný vlastník nehnuteľností zapísaných na LV č. X. v KÚ E. nepochybne prejavil svoju vôľu previesť predmetné nehnuteľnosti za dohodnutú cenu vo výške 50 000 EUR na kupujúceho - syna. Odvolací súd mal za to, že tento prejav vôle je hodnoverný, určitý a zrozumiteľný. Podľa odvolacieho súdu aj po smrti účastníka zmluvy trvá viazanosť prejavu vôle, takže právni nástupcovia nebohého sú viazaní jeho prejavom vôle v zmluve.

Prevod vlastníckych práv k nehnuteľnostiam má v podstate dve fázy. Zmluva je platná po podpísaní všetkými jej účastníkmi (ak nie sú iné dôvody jej absolútnej neplatnosti). Účinnosť zmluvy nastáva súčasne so vznikom platnej zmluvy za predpokladu, že zákon alebo dohoda strán neustanovuje inak. K nadobudnutiu vlastníckych práv k nehnuteľnostiam dochádza až vkladom do katastra. Aj po smrti účastníka zmluvy trvá viazanosť prejavu vôle, takže právni nástupcovia nebohého sú viazaní jeho prejavom vôle v zmluve. Neprechádzajú však na nich len povinnosti právneho predchodcu, ale aj všetky jeho práva, teda napr. aj právo odstúpiť od zmluvy pri splnení zákonných, resp. zmluvných podmienok (pozri napr. aj rozhodnutie NS SR 2SžoKS 13/2004). Tento právny názor sa neprieči právnemu názoru prezentovaného v rozsudku NS SR, sp. zn. 3Cdo 196/2005 o tom, že ak rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností nenadobudlo právoplatnosť za života poručiteľa (a právne účinky vkladu nenastali ku dňu podania návrhu na vklad alebo v deň uvedený v návrhu na vklad), boli nehnuteľnosti v čase smrti poručiteľa v jeho vlastníctve a patria do dedičstva po ňom. Zákonní dedičia i tu však sú viazaní prejavom vôle poručiteľa, uvedenej v zmluve, až do právoplatného rozhodnutia o návrhu o vklade kúpnej zmluvy. Dedenie je teda všeobecný prechod práv a povinností po zomretej osobe na iný subjekt okrem prípadov, o ktorých zákon ustanovuje inak, a takéto dedičstvo sa nadobúda okamihom poručiteľovej smrti.

Právny úkon je prejav vôle smerujúci najmä k vzniku, zmene alebo zániku tých práv alebo povinností, ktoré právne predpisy s takýmto prejavom spájajú (§ 34 OZ). Právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný (§ 37 ods. 1 OZ) Právny úkon je nezrozumiteľný, ak jeho obsah je vyjadrený tak nejasne, že ani pomocou výkladu v zmysle § 35 ods. 2 a 3 OZ nemožno ustáliť, čo sa ním chcelo vyjadriť. Právny úkon je neurčitý, keď síce je zrozumiteľne vyjadrený, avšak jeho obsah je nejasný a existujúce vecné nedostatky spočívajúce v neurčitom vyjadrení obsahu nemožno odstrániť ani prostredníctvom interpretačného pravidla vyjadreného v § 35 ods. 2 a 3 OZ. Odvolací súd nemal pochybnosti v tom, že predávajúci prejavil svoju vôľu previesť celú svoju nehnuteľnosť, ktorú mal vo vlastníctve na svojho syna. Za tým účelom bola spísaná aj kúpna zmluva zo dňa 6.8.2010 a podpisy účastníkov zmluvy boli overene pred notárom dňa 10.8.2010.

Odvolací súd zastáva názor, že v danom prípade odstránenie nedostatkov návrhu na vklad v zmysle § 42 ods. 2 písm. c/ katastrálneho zákona – doplnením súboru evidovania pozemku ako parcely registra „C" dodatkom ku kúpnej zmluve na výzvu správy katastra po určení okruhu dedičov po nebohom D. bol možný.

Odvolací súd musí konštatovať, že v konaní vedenom na Okresnom súde Dunajská Streda sa skutočne riešila predbežná otázka, majúca vo vzťahu k rozhodnutiu v danom katastrálnom konaní zásadný význam, a z uvedeného dôvodu preto obligátne až do právoplatného skončenia tohto konania bolo namieste prerušiť katastrálne konanie podľa § 31a písm. a) katastrálneho zákona, nakoľko až určením okruhu dedičov bolo možné určiť okruh dedičov, ktorí po smrti poručiteľa vstúpili do všetkých jeho práv a povinností a teda po určení okruhu dedičov, ktorý bol odporkyni známy.

Jedinými dedičmi po zomrelom D. st. boli manželka - navrhovateľka 1/ a syn – navrhovateľ 2/.

Nebolo možné preto neprihliadnuť na skutočnosť, že navrhovateľka 1/ vyjadrila súhlas s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti na navrhovateľa 2/, a to aj napriek tomu, že v rámci dedičstva by jej prináležala časť dedičstva, trvala na tom, aby konanie o návrhu na vklad kúpnej zmluvy zo dňa 6.8.2010 pokračovalo aj po smrti manžela - predávajúceho a prejavila vôľu a prejavila aj vôľu (súhlas) s odstránením vád pôvodne podaného návrhu na vklad - s doplnením zmluvy v zmysle výzvy odporkyne.

Na základe uvedeného bolo preto v danom prípade potrebné rozhodnutie o prerušení konania č. V-3748/10-01 zo dňa 20.9.2010 doručiť týmto dedičom za účelom doplnenia súboru evidovania pozemku ako parcely registra „C" vo forme dodatku ku kúpnej zmluve a v konaní pokračovať po uplynutí stanovenej lehoty na odstránenie vád podania.

Keďže správny orgán takto nepostupoval, odvolací súd dospel k záveru, že napadnuté rozhodnutie odporkyne vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci a preto napadnutý rozsudok § 220 OSP zmenil tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozsudku.

O trovách konania rozhodol odvolací súd podľa § 224 ods. 1 OSP v spojení s § 246c, § 250k ods. 1 OSP tak, že odporkyňu zaviazal nahradiť úspešným navrhovateľom 1/ a 2/ trovy konania, ktoré pozostávajú z trov konania pred krajským súdom a z trov odvolacieho konania, celkom v sume 636,64 €.

Trovy konania pozostávajú z:

- odmeny za 4 úkony právnej služby určené podľa § 11 ods. 4 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, ďalej len „vyhl.", pričom odmena je v zmysle § 13 ods. 2 vyhl. znížená o 50% z dôvodu spoločných úkonov pri zastupovaní dvoch osôb :

príprava a prevzatie veci v januári 2011.............2x 61,75 € .......123,50 €

podanie žaloby na súd dňa 20.1.2011.................2x 61,75 € .......123,50 €

účasť na pojednávaní dňa 14.11.2011.................2x 61,75 € .......123,50 €

podanie odvolania dňa 8.12.2011 ......................2x 61,75 €........123,50 €

- prislúchajúceho režijného paušálu - 4x po 7,41 €

- náhrady za stratu času cestou na pojednávanie a späť (Dunajská Streda - Trnava) 6 polhodín po 12,35 € (1/60 výpočtového základu) ........... 74,10 €

- náhrady výdavkov za cestovné v sume 38,90 € (náhrada za použite motorového vozidla – 0,183 x 150 km + 10,05 x 1,470 € a náhrada pohonných hmôt pri priemernej spotrebe 6,7 litrov na 100 km).

Odvolací súd pri výpočte trov konania vychádzal z ich vyčíslenia advokátom navrhovateľov na č. l. 39, avšak priznal len sumu 636,64 €, namiesto uplatnenej sumy 639,96 €, nakoľko k tejto sume došiel advokát zrejme omylom v sčítaní čiastkových súm trov konania. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1135
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Zabezpečovacie opatrenie a princíp kontradiktórnosti a rovnosti strán sporu

Cieľom zabezpečovacieho opatrenia je eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli v priebehu konkrétneho civilného sporového konania ...

Príbuzenský stav sudcu a diskvalifikácia z pozície zákonného sudcu

Otázku príbuzenského vzťahu je potrebné vnímať v objektívnom a subjektívnom zmysle. Pokiaľ by išlo o súrodenecký alebo rodičovský ...

Trovy konania – dôkazné bremeno

Každý jednotlivý úkon právnej služby musí byť pri rozhodovaní o sume priznanej náhrady posudzovaný samostatne so zreteľom na to, či išlo ...

Predpoklady pre vyhovenie návrhu na odklad vykonateľnosti (§ 444 CSP)

Odklad vykonateľnosti napadnutého rozhodnutia má mimoriadny charakter, pretože dovolací súd odložením vykonateľnosti pred rozhodnutím o ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Ústavný súd nepozastavil pravidlá pre voľbu generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/us-nepozastavil-nove-pravidla-pre-vo/501932-clanok.html

Opozičná strana Smer-SD aj Generálna prokuratúra napadli na Ústavnom súde novelu ako ...

Susko má pochybnosti, či reforma justície nezasiahne do deľby mocihttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-bsusko-hovori-o-pochybnosti-ci/501922-clanok.html

Vo volebnom období 2012 až 2016 podľa Suska prijali zákon, ktorý riešil majetkové pomery ...

Prezidentka: Sankcia nie je dobrovoľnosťhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/566323-prezidentka-sankcia-nie-je-dobrovolnost/

Prezidentka Zuzana Čaputová je naďalej za dobrovoľné plošné testovanie.

Zákon o hospodárskej súťaži nahradí pojem podnikateľ slovom podnikhttps://www.teraz.sk/slovensko/pmu-zakon-o-hospodarskej-sutazi-b/501675-clanok.html

Pojem podnikateľa podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v ...

Potratová legislatíva sa nezmení, plénum odmietlo Záborskej noveluhttps://www.teraz.sk/slovensko/potratova-legislativa-sa-nezmeni-pl/501691-clanok.html

Oblasť potratov sa novelizovať nebude.

ADVOKÁTI: Kvôli pandémii treba zvážiť nevyhnutnosť konania pojednávaníhttps://www.teraz.sk/slovensko/sak-v-dosledku-pandemie-ziada-zvaz/501668-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) žiada v dôsledku pandemickej situácie zvážiť nevyhnutnosť ...

Nové časopisy

Justičná revue 8-9/2020

Justičná revue 8-9/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Bulletin slovenskej advokácie 9/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2020

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: