Sobota, 2. marec 2024 | meniny má Anežka , zajtra Bohumil/Bohumila
Predplatné
Sobota, 2. marec 2024 | meniny má Anežka , zajtra Bohumil/Bohumila
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zmluva o nájme nebytových priestorov (vzor zmluvy)

Monika Kiklicová • 12.3. 2011, 13:06

ZMLUVA

o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v platnom znení medzi účastníkmi :

I.

Zmluvné strany

Nájomca :

Názov:

Sídlo:

Zastúpenie:

Zapísaná:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

( ďalej v texte uvádzaný ako nájomca )

a

Podnájomca:

Názov:

Sídlo:

Zastúpenie:

Zapísaná:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

( ďalej v texte uvádzaný ako podnájomca )

II.

Predmet a účel zmluvy

Na základe Nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 15.3.2010, je prenajímateľ nájomcom nehnuteľností, nižšie uvedených ako predmet zmluvy, s právom prenajímať predmetnú nehnuteľnosť ďalším subjektom, podnájomcom. Na základe tohto oprávnenia sa uzatvára s podnájomcom táto zmluva.

Touto zmluvou prenecháva nájomca podnájomcovi za dohodnuté nájomné na dočasné užívanie nehnuteľnosti nachádzajúce sa vo ........ na ....... ulici č. 22/1, a to nehnuteľnosti zapísané Správou katastra v ..... v Liste vlastníctva č. .... pre katastrálne územie ..... ako pozemok – parc. č.18 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere ... m2, pozemok – par. č.23/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere .... m2 a stavba súpisné číslo 22 – iná budova označená súpisným číslom nachádzajúca sa na pozemku parc. č. 18.

Predmetom zmluvy sú miestnosti nachádzajúce sa na prízemí pozostávajúce z čistiacej miestnosti, sprchy, WC, dezinfekčnej miestnosti, sklad. policový systém, úložná skriňa, drez a stôl. a na poschodí, č. 1, pozostávajúce zo spoločenskej miestnosti, miestnosti č. 12, miestnosti č. 13, kuchyne, špajze, kúpeľne a WC, a príslušenstva. Zariadenie miestností na prízemí a poschodí tvorí policový systém v sklade, úložná skriňa, drez a stôl v dezinfekčnej miestnosti, 14 šatníkových skriniek, 3 váľandy s úložným priestorom, dva písacie stoly, tri kreslá, konferenčný stolík, stolík pod TV, TV prijímač, kuchynská linka, kuchynský stôl, tri stoličky, chladnička, HiFi veža, satelitný prijímač.

Súčasťou pozemku je garáž rozmerovo vyhovujúca a spevnené plochy určené na parkovanie záložných vozidiel a vozidiel zamestnancov podnájomcu.

Účelom zmluvy je užívanie predmetu nájmu podnájomcom na zabezpečovanie prevádzkovania jeho podnikateľskej činnosti.

III.

Doba trvania

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 25.4.2010 do 25.4.2014.

IV.

Cena a platobné podmienky

Zmluvné strany si vzájomnou dohodou určili cenu za predmet nájmu sumou 1.150,- € mesačne ( slovom jeden tisíc sto päťdesiat eur ).

V tejto cene nie sú zahrnuté náklady na služby spojené s užívaním predmetu nájmu. Zmluvné strany si vzájomnou dohodou určili výšku mesačných platieb za tieto služby sumou 270,- € ( slovom dvesto sedemdesiat eur ). Uvedená suma je konečná a nemenná .

Úhrada za predmet nájmu a za služby spojené s užívaním predmetu nájmu sa bude realizovať bankovým prevodom na účet nájomcu každý mesiac, najneskôr do 5-teho dňa príslušného mesiaca, bez vystavovania a zasielania faktúr.

Ak v priebehu plynutia doby nájmu bude príslušnou inštitúciou oficiálne priznaná miera inflácie za predchádzajúci kalendárny rok, má nájomca právo zvýšiť nájomné o príslušnú sadzbu oznámenej miery inflácie. Úprava výšky nájomného sa uskutoční od 1. februára príslušného kalendárneho roku. Nájomca oznámi takéto zvýšenie nájomného podnájomcovi písomne. Prvý krát sa takto výška nájomného môže upraviť 1. februára 2011.

V prípade omeškania platby má nájomca právo účtovať podnájomcovi úroky z omeškania platby, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania a to až do úplného zaplatenia. Úhradou úroku z omeškania nie je dotknuté právo nájomcu na náhradu škody.

V.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Práva a povinnosti nájomcu :

a) nájomca je povinný odovzdať podnájomcovi predmet zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, prázdny a bez osôb oprávnených zdržovať sa v predmete zmluvy, najneskôr dňa 25.4.2010. O odovzdaní predmetu zmluvy sa vyhotoví písomný protokol podpísaný oboma zmluvnými stranami, obsahujúci opis stavu predmetu zmluvy, vrátane prípadných závad a termínu ich odstránenia nájomcom a stavu energii. Nájomca je povinný počas trvania nájmu zabezpečiť podnájomcovi nerušené užívanie predmetu zmluvy a umožniť mu do neho nepretržitý prístup (t.j. 24 hodín každý deň).

b) nájomca je povinný udržiavať predmet zmluvy v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie a na vlastné náklady zabezpečovať jeho opravy a údržbu, s výnimkou drobných opráv a bežnej údržby (pokiaľ náklady v jednotlivom prípade nepresiahnu 30,- €), ktoré je povinný na vlastné náklady zabezpečovať podnájomca.

c) Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečiť a udržiavať v platnosti počas celej doby trvania zmluvy majetkové poistenie predmetu zmluvy proti škodám zapríčineným živelnými pohromami (požiar, povodne a pod.). Na požiadanie podnájomcu je nájomca povinný umožniť a zabezpečiť k nahliadnutiu poistnú zmluvu a doklady o zaplatení poistného. Škody na majetku podnájomcu, ktoré nebudú kryté poistným plnením je povinný zaplatiť nájomca. Hnuteľné veci v predmete zmluvy a na pozemku si poistí podnájomca sám na vlastné náklady. V prípade, že tak neučiní, nájomca nezodpovedá za škody vzniknuté na hnuteľných veciach podnájomcu.

d) nájomca je oprávnený vstúpiť do predmetu zmluvy len po predchádzajúcej dohode s podnájomcom. V prípade ohrozenia života, zdravia alebo majetku je nájomca oprávnený vstúpiť do predmetu zmluvy na nevyhnutne potrebný čas aj bez dohody s podnájomcom, je však povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť podnájomcovi.

e) nájomca je povinný písomne informovať podnájomcu o plánovaných stavebných resp. iných prácach, ktoré môžu ovplyvniť užívanie predmetu zmluvy, a to aspoň tri (3) mesiace pred ich plánovaným začatím.

f) nájomca vyhlasuje, že na predmete zmluvy neviaznu ku dňu podpisu tejto zmluvy žiadne dlhy, ťarchy, vecné bremená a ani žiadne iné práva tretích osôb, a nie je mu známe, že by boli vedené akékoľvek súdne, exekučné, konkurzné konania, ani vydané vykonateľné rozhodnutia v súvislosti s predmetom nájmu alebo objektom, alebo, že by takéto konania hrozili. Súčasne prehlasuje, že nie je mu známa právna vada, ktorá by užívanie predmetu zmluvy obmedzovala alebo znemožňovala. Nájomca sa zaväzuje zdržať akéhokoľvek konania, ktoré by počas trvania tejto zmluvy obmedzovalo alebo znemožňovalo užívanie predmetu nájmu podnájomcom.

g) ak by tretie osoby uplatňovali voči podnájomcovi akúkoľvek pohľadávku alebo iné právo spojené s vlastníctvom predmetu zmluvy, vzniknuté počas trvania zmluvy, zaväzuje sa nájomca, že zaplatí takúto pohľadávku alebo uspokojí iné právo a podnájomcovi nahradí škodu tým vzniknutú. V prípade, ak bude nájomca považovať pohľadávku tretích osôb za neoprávnenú, je povinný uplatniť voči tejto námietke všetky zákonné námietky, alebo iniciovať súdny spor, predmetom ktorého bude určenie neplatnosti resp. neexistencie pohľadávky tretích osôb.

h) nájomca je povinný na svoje náklady zabezpečiť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti požiarnej ochrany vybavenie predmetu nájmu hasiacimi prístrojmi, zabezpečovať revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, zabezpečiť vypracovanie evakuačného plánu a označenie únikov smeru v predmete zmluvy a vypracovanie požiarnych poplachových smerníc (ohlasovňa požiaru a požiarnu knihu). Podnájomca sa zaväzuje zabezpečiť, resp. určiť požiarnu hliadku z radov svojich zamestnancov a zabezpečiť jej zaškolenie, a to v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti požiarnej ochrany.

2. Práva a povinnosti podnájomcu :

a) podnájomca je povinný užívať predmet zmluvy v súlade s dohodnutým účelom nájmu tak, aby nedochádzalo k jeho poškodzovaniu a neprimeranému opotrebovaniu. Podnájomca je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody na predmete zmluvy, ktoré vznikli jeho zavinením, alebo zavinením osôb, ktoré sa s jeho vedomím zdržovali v predmete zmluvy.

b) podnájomca je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť nájomcovi potrebu opráv a údržby predmetu nájmu, ktoré má zabezpečiť nájomca, a umožniť mu vykonanie všetkých potrebných prác. Pokiaľ nájomca v primeranej lehote po oznámení potrebné práce nevykoná, podnájomca je oprávnený ich vykonať sám alebo zabezpečiť ich vykonanie na náklady nájomcu.

c) pokiaľ v dôsledku vzniknutých závad bude užívanie predmetu zmluvy zo strany podnájomcu vylúčené, podnájomca nie je povinný platiť nájomné a to za každý deň od oznámenia potreby opráv alebo údržby až do vykonania potrebných prác. Pokiaľ uvedená nemožnosť užívať predmet zmluvy bude viac ako 15 dní, považuje sa uvedené za hrubé porušenie povinnosti nájomcu.

d) podnájomca nie je oprávnený vykonávať stavebné úpravy alebo iné zmeny na predmete zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu nájomcu.

e) podnájomca nie je oprávnený prenechať predmet zmluvy alebo jeho časť do užívania ďalšej osobe bez predchádza písomného súhlasu nájomcu.

f) podnájomca je oprávnený na vlastné náklady umiestniť na predmete zmluvy svoje reklamné označenie (tabuľu).

g) Interiérové úpravy predmetu zmluvy, ktoré nevyžadujú stavebné povolenia alebo ohlasovaciu povinnosť v zmysle platných zákonov, je oprávnený podnájomca si vykonať sám a na vlastné náklady. O týchto úpravách je povinný podnájomca nájomcu vopred informovať. Predmetné úpravy predmetu zmluvy si nájomca môže viesť vo svojom účtovníctve a odpisovať ich.

h) podnájomca je povinný dodržiavať všeobecné a všetky v predmete zmluvy platné bezpečnostné, protipožiarne a majetkové predpisy.

i) podnájomca je povinný po skončení trvania zmluvy odovzdať predmet zmluvy nájomcovi čistý, uprataný a v pôvodnom stave, s prihliadnutím na bežné opotrebenie, odovzdať všetky kľúče, ktoré mal k dispozícii a podpísať Protokol o odovzdaní predmetu nájmu nájomcovi.

VI.

Ukončenie zmluvy

Táto zmluva sa ukončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.

Pred uplynutím tejto doby je možné ukončiť túto zmluvu dohodou oboch zmluvných strán.

Pred uplynutím tejto doby je možné ukončiť túto zmluvu písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán s výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpoveď musí byť písomná, riadne druhej strane doručená. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom v mesiaci, nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola druhej strane doručená.

Zmluvné strany sa dohodli, že zásielka sa považuje za doručenú, ak ju adresát prevzal, ale tiež v prípade, ak ju neprevzal, hoci bola zaslaná na adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na inú poslednú známu adresu, ktorú druhá zmluvná strana písomne oznámila odosielateľovi ako novú kontaktnú adresu. V prípade neprevzatia zásielky adresátom sa táto považuje za doručenú dňom, keď sa vrátila odosielateľovi ako nedoručená, resp. nedoručiteľná.

VII.

Záverečné ustanovenia

Na právne vzťahy osobitne neupravené touto zmluvou sa primerane vzťahujú ustanovenia zák. č. 116/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov a Občianskeho zákonníka.

Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať len písomnými zmenami alebo dodatkami na základe odsúhlasenia zmluvnými stranami, podpísanými štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, vyplývajúce z podnájomného vzťahu budú riešiť v prvom rade vzájomnou dohodou. V prípade, že medzi stranami nedôjde k vyriešeniu sporu dohodou, môže ktorákoľvek zmluvná strana požiadať o rozhodnutie súd.

Všetky prílohy k tejto zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých prenajímateľ a nájomca obdržia po dve rovnocenné vyhotovenia.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, nemajú námietky proti forme a obsahu tejto zmluvy, uzatvárajú ju riadne, zodpovedne, určito, jasne a slobodne, nie za nápadne nevýhodných podmienok, nie v tiesni, nie v omyle, pod tlakom, na znak čoho ju zástupcovia oboch zmluvných strán podpísali.

Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán.

V Bratislave, dňa .

Za nájomcu :                                    Za podnájomcu : 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3637

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: