Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nájomná zmluva - dodatok k zmluve - zmena trvania nájmu (vzor)

Monika Kiklicová • 13.12. 2023, 22:11

Vzor dodatku slúži na úpravu nájomného vzťahu - zmenu trvania nájmu, ktorý bol medzi zmluvnými stranami uzatvorený. V nasledujúcich riadkoch sa dočítať, čo je obsahom vzoru dodatku, na čo si pri jeho vypĺňaní dať pozor a tiež, ktoré časti zmluvy musíte upraviť.

 

Všeobecne o dodatku k zmluve

V zmysle zmluvne voľnosti účastníkov zmluvy si môžu zmluvné strany upraviť vzťahy vyplývajúce zo zmluvy ľubovoľným spôsobom. Na účel úpravy zmluvy slúži dodatok k zmluve, ktorým sa menia ustanovenia pôvodnej zmluvy.

Dodatok môže byť uzatvorený podľa rôznych právnych predpisov. Napríklad, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na dodatku podľa Občianskeho zákonníka a podnikatelia podľa Obchodného zákonníka.

Zákon výslovne právnu formu dodatku nestanovuje, avšak platí, že pokiaľ zmluva musí byť písomná, aj dodatok k zmluve musí byť písomný. Rovnako, pokiaľ sa zmluvné strany v pôvodnej zmluve dohodli, že akákoľvek úprava zmluvy je možná len na základe písomnej dohody strán zmluvy, dodatok musí byť písomný. 

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

 

Ako upraviť dodatok k zmluve

Aby bola úprava dodatku pre Vás jednoduchá a prehľadná, vzor dodatku obsahuje zvýraznené všetky časti dodatku, ktoré musia byť upravené. Nižšie uvádzame, ako je nutné dodatok upraviť.

 

Zmluvné strany dodatku

Pokiaľ ide o označenie zmluvných strán, zmluvné strany sa označujú nasledovne.

Pri fyzických osobách – meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska.

POZOR! Z dôvodu ochrany osobných údajov a zásady minimalizácie údajov by dodatok nemal obsahovať viac osobných údajov o fyzických osobách, než je na uzatvorenie dodatku potrebné

Pri fyzických osobách podnikateľoch – obchodné meno, IČO, miesto podnikania, miesto zápisu (živnostenský register, profesijný komora a pod.).

Pri právnických osobách – obchodné meno, sídlo, IČO, miesto zápisu (obchodný register, register občianskych združení a pod.), osobu oprávnenú konať v mene spoločnosti s uvedením funkcie/pozície.

 

Preambula dodatku

Preambula dodatku  nie je povinnou časťou dodatku. Slúži predovšetkým na uvedenie podstatných skutočností, ktoré viedli k uzatvoreniu dodatku. Uvádza sa tu napríklad, aké predchádzajúce zmluvy a dodatky boli uzatvorené, čo viedlo k uzatvoreniu dodatku, aký je účel dodatku.

ODPORÚČANIE: Dodatky by sa mali číslovať v poradí, v akom boli uzatvorené (dodatok č. 1, dodatok č. 2 a pod.).

 

Predmet dodatku

Predmet dodatku je kľúčovou časťou celého dodatku. V predmete dodatku sa špecifikuje, ktoré časti pôvodnej zmluvy sa menia, čo sa do zmluvy dopĺňa a podobne.

Predmet dodatku by mal byť vyhotovený tak, aby nevznikla pochybnosť o tom, ktoré ustanovenia pôvodnej zmluvy sa menia, nahrádzajú, dopĺňajú.

 TIP: Odporúčame výslovne uvádzať, ktoré konkrétne ustanovenie (napr. článok I., bod 1.) sa nahrádza novým znením, tak ako je uvedené vo vzore dodatku.

 

Podpisy na dodatku

Zákon výslovne špecifikuje, v ktorých prípadoch je nutné podpisy na dodatkoch overiť. Pokiaľ právne normy výslovne nevyžadujú overenie podpisu ani na pôvodnej zmluve, podpis na dodatku nemusí byť overený. Naopak, pokiaľ právne predpisy výslovne vyžadujú overenie podpisu na zmluve, aj podpisy na dodatku musia byť overené (napríklad podpisy prevodcu na zmluve o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti).

 TIP: Z dôvodu opatrnosti alebo v prípade, že si neviete totožnosť podpisujúcej osoby overiť (napr. zaslanie dodatkov poštou), odporúčame požadovať overenie podpisu dodatku.

 

Vzor dodatku na stiahnutie

 

 

Vzor je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 7713

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: