TlačPoštaZväčšiZmenši

Certifikácia (vzor zmluvy o certifikácii)

5.3. 2011, 09:41 |  Monika Kiklicová

Z M L U V A

o certifikácií a oprávnení používania certifikačnej značky

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi :

I.

Zmluvné strany

Názov :

Sídlo:

Zastúpená:

Zapísaná:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

( ďalej len certifikačný orgán )

a

Názov :

Sídlo:

Zastúpená:

Zapísaná:

( ďalej len objednávateľ )

II.

Predmet zmluvy

2.1. Táto zmluva upravuje práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z predmetu tejto zmluvy.

2.2. Predmetom tejto zmluvy je udelenie certifikátu k používaniu ....... značky znázornenej v prílohe „ Všeobecné pravidlá na používanie značky „ certifikačným orgánom objednávateľovi. Všeobecné pravidlá na používanie značky tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2.3. Predmetom tejto zmluvy je certifikácia systému manažérstva kvality ( SMQ ) na základe EN ISO 9001:2000 a s tým spojený dohľad SMQ na udržanie platnosti certifikátu pre objednávateľa.

2.4. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvorí ochranná známka a záväzná prihláška.......

III.

Cena a platové podmienky

3.1. Zmluvné strany sa dohodli na cene v zmysle tejto zmluvy a zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách vo výške 30.000,-€ ( slovom tridsať tisíc euro ). Dohodnutá cena je cenou vrátane DPH. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady certifikačného orgánu spojené s predmetom tejto zmluvy, vrátane všetkých poplatkov, cestovných nákladov a ročných certifikačných dohľadov formou kontrolných auditov po dobu platnosti tejto zmluvy.

3.2. Dohodnutá cena bude uhradená vecne a formálne správne certifikačným orgánom vyhotovenou faktúrou a doručenou objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 15 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Súčasťou faktúry musí byť i správa o certifikácii.

3.3. V prípade, že faktúra nebude spĺňať náležitosti uvedené v bode 3.2. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený pôvodne zaslanú faktúru vrátiť certifikačnému orgánu v lehote splatnosti. V takomto prípade nie je objednávateľ v omeškaní s uhradením pôvodnej faktúry.

3.4. Certifikačný orgán je povinný vyhotoviť objednávateľovi faktúru po udelení certifikátu značky ........., najneskôr v lehote 10 dní po udelení.

3.5. Objednávateľ je povinný uhradiť certifikačným orgánom zaslanú vecne a formálne správnu faktúru bankovým prevodom na účet certifikačného orgánu.

3.6. Dohodnutá cena je uhradená dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet certifikačného orgánu.

3.7. V prípade neuhradenia dohodnutej ceny v dohodnutej lehote, má právo certifikačný orgán na úhradu úrokov z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

IV.

Termín dodania

4.1. Termín dodania predmetu tejto zmluvy podľa bodu 2.2. a 2.3. je 28.2.2011.

V.

Rozsah práva používania

5.1. Certifikačný orgán je majiteľom certifikačnej značky „ ....... " pod číslom registrácie Ministerstvom vnútra SR ......., ktorá je registrovaná Úradom priemyselného vlastníctva SR pod číslom zápisu ..... zo dňa ......, ako ochranná známka.

5.2. Povolenie k používaniu ..... značky platí výlučne len pre certifikovanú prevádzku organizácie objednávateľa. Používanie značky pre ostatné prevádzky objednávateľa nie je povolené.

5.3. ...... – značka môže byť použitá len vo forme znázornenej v časti „ Všeobecné pravidlá na používanie značky ", ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. Značka musí byť ľahko čitateľná a jasne viditeľná.

5.4. ....... – značka môže byť objednávateľom použitá len v bezprostrednom spojení s názvom organizácie alebo jej logom. Nesmie byť uvedená na produktoch objednávateľa alebo použitá v spojitosti s produktmi alebo postupmi objednávateľa. Používanie značky je obmedzené na schváleného majiteľa a bez výslovného povolenia certifikačného orgánu nesmie byť prenesená z objednávateľa na tretieho alebo nástupcu. V prípade požiadavky tretej osoby alebo nástupcu na používanie značky je povinnosťou predložiť písomnú žiadosť certifikačnému orgánu. Certifikačný orgán je oprávnený v takom prípade vykonať nový audit.

5.5. Ak boli vznesené na certifikačný orgán nároky na základe používania ..... – značky v rozpore so zmluvou, neručí certifikačný orgán za nároky tretej strany. To platí aj v prípade, kedy by boli nároky na certifikačný orgán zo strany tretieho z dôvodu reklamných tvrdení objednávateľa.

5.6. Objednávateľ je povinný ..... – značku v reklame uvádzať len tak, že je urobená výpoveď zodpovedajúca certifikácii prevádzky objednávateľa. Objednávateľ je povinný správať sa tak, aby v rámci súťaže nevznikol dojem, že sa v rámci certifikácie certifikačným orgánom jedná o úradné overenie.

5.7. Objednávateľ nezískava neprenosné a výlučné právo používania ...... – značky znázornenej vo Všeobecných pravidlách na používanie značky.

5.8. Objednávateľ nie je oprávnený vykonávať zmeny certifikátu. Certifikáty nesmú byť zavádzajúco použité na účely reklamy.

VI.

Platnosť certifikátu a doba trvania zmluvy

6.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 15.01.2011 do 15.01.2015.

6.2. Platnosť certifikátu je 4 roky za predpokladu, že k dátumu platnosti osvedčenia budú vykonané ročné certifikačné dohľady formou kontrolných auditov u objednávateľa. Tieto sú povinné potvrdiť platnosť certifikácie. V prípadoch nesprávneho používania certifikácie môže byť vykonaný kontrolný audit.

VII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

7.1. Objednávateľ je povinný :

a) pred auditom ( predcertifikačným, certifikačným, kontrolným ) dať k dispozícií všetky platné podklady vzťahujúce sa na SMQ ( príručka kvality, dokumenty SMQ, postupy) na ich preskúmanie ako aj záznamy o vykonaných interných auditoch, zabezpečiť súčinnosť certifikačnému orgánu,

b) zabezpečiť tímu audítorov počas auditu nahliadnutie do príslušných záznamov oblasti platnosti SMQ a zabezpečiť prístup do dotknutých organizačných zložiek.

7.2. Objednávateľ určí svojho predstaviteľa manažmentu pre kvalitu.

7.3. Objednávateľ sa zaväzuje oznamovať certifikačnému orgánu po udelení certifikátu všetky dôležité zmeny svojho systému manažérstva kvality ako aj organizačné štruktúry organizácie, ktoré majú vplyv na systém manažérstva kvality.

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaznamenávať všetky sťažnosti a ich odstránenie vo vzťahu k systému manažérstva kvality a ukázať ich audítorovi pri audite.

7.5. Certifikačný orgán je povinný :

a) vykonať objektívne potrebné posúdenia v rozsahu určenom podľa všeobecných pravidiel pre vydanie certifikátu,

b) vykonať previerku dokladov predložených za účelom vydania certifikácie,

c) narábať dôverne so všetkými prístupnými informáciami o organizácií a použiť ich len za dohodnutým účelom hodnotenia. Sprístupnené podklady nebudú dané k dispozícií tretej strane. To neplatí v prípade podania správy na rozhodcovský orgán v prípade sporu,

d) upovedomiť držiteľa certifikátu o zmenách v certifikačnom konaní, ktoré majú na neho priamy vplyv.

7.6. Certifikačný orgán vykoná podľa popisu certifikačného konania certifikáciu a dohľad podľa normy EN ISO 9001:2000 a pri pozitívnom výsledku udelí certifikát.

7.7. Certifikačný orgán vedie a zverejňuje zoznam certifikovaných organizácií s údajmi rozsahu platnosti.

7.8. Certifikačný orgán prijíma sťažnosti objednávateľa k certifikačnému konaniu písomne a pri odborných sťažnostiach informuje rozhodcovskú komisiu.

7.9. Objednávateľ je oprávnený pri sťažnostiach na certifikačný orgán obrátiť sa priamo na rozhodcovskú komisiu.

VIII.

Zodpovednosť

8.1. Certifikačný orgán nepreberá žiadne záruky za to, že na základe vykonanej certifikácie organizácie žiadateľa budú úradmi, kontrolnými orgánmi, inými technicko-dozornými združeniami alebo obdobnými inštitúciami pozitívne hodnotené jeho produkty alebo udelené povolenie.

8.2. Certifikačný orgán preberá záruku za právnu účinnosť a právnu stálosť právnej ochrany zmluvy ako aj právne a iné nedostatky. Certifikačný orgán je povinný bez zbytočného odkladu urobiť potrebné právne opatrenia na ochranu výkonu práva objednávateľa. Pri tom je objednávateľ povinný poskytnúť súčinnosť. Certifikačný orgán nepreberá záruku za to, že ...... – značka môže byť na účely súťaže neobmedzene používaná.

IX.

Ukončenie uvádzania certifikátu

9.1. Právo objednávateľa uvádzať certifikát končí s okamžitou platnosťou, ak :

a) objednávateľ neoznámi certifikačnému orgánu neodkladne významné zmeny pomerov svojej organizácie

b) je zneužitý certifikát

c) výsledok kontrolného auditu podľa bodu 6 tejto zmluvy nepotvrdzuje viac udržanie certifikátu.

d) je začaté konkurzné konanie na majetok objednávateľa alebo návrh na začatie konkurzu bol z nedostatku majetku objednávateľa zamietnutý

e) zaplatenie úhrad nie je vykonané v lehote určenej certifikačným orgánom a ani v dodatočnej lehote určenej v písomnej výzve certifikačného orgánu adresovanej objednávateľovi, nebolo vykonané

f) kontrolný audit nemôže byť vykonaný z dôvodov na strane objednávateľa

g) v zmysle právnych predpisov alebo súdneho rozhodnutia je certifikácia alebo jej udržanie zamietnuté

h) objednávateľ neoprávnene používa značku ........

9.2. Po skončení oprávnenia použitia certifikátu je objednávateľ povinný vydať certifikát certifikačnému orgánu.

X.

Záverečné ustanovenia

10.1. Táto zmluva sa skončí uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, t.j. 15.01.2015.

10.2. Pred uplynutím dohodnutej doby možno zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán.

10.3. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

10.4. Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou na základe vzájomného rokovania.

10.5. V prípade neúčinnosti jedného alebo viacerých bodov tejto zmluvy sa zaväzujú obe zmluvné strany nahradiť neúčinnú úpravu z hľadiska právneho najbližšou právne účinnou úpravou. Ostatné body tejto zmluvy tým ostávajú nedotknuté.

10.6. Obe zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a uzatvárajú ju vážne, slobodne a zrozumiteľne. Táto zmluva sa neuzatvára v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok.

10.7. Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.

10.8. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po jednom rovnopise.

V Bratislave dňa ....

Za certifikačný orgán                                Za objednávateľa 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1410
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

UZNESENIE SÚDNEHO DVORA (deviata komora) z 2. júla 2020 vo veci C‑853/19, IM proti STING Reality s.r.o.

Články 8 a 9 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči ...

Hodnota členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM

I. Na rozdiel od vecí, treba hodnotu členského podielu v bytovom družstve v rámci vyporiadania BSM zisťovať v čase zániku spoločného nájmu ...

Definícia pojmu „vymáhateľná pohľadávka“ v § 42a ods. 1 Občianskeho zákonníka

I. Účelom odporovacej žaloby je ochrana veriteľa spočívajúca v možnosti dosiahnuť rozhodnutie súdu, ktorým by bolo určené, že dlžníkom ...

Nekonanie obce ako nesprávny úradný postup

Pri nakladaní so svojím majetkom má obec po formálnej stránke postavenie subjektu súkromného práva (R 90/2008). Pri nakladaní s majetkom obce ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kováčiková: Nikdy som pre Jankovskú nič nevybavovala. V prípade jej obvinenia som postupovala správnehttps://www.webnoviny.sk/kovacikova-nikdy-som-pre-jankovsku-nic-nevybavovala-v-pripade-jej-obvinenia-vraj-postupovala-spravne/

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková trvá na tom, že pri ...

Súdnictvo na Slovensku je momentálne v prechodnom období, zhodol sa Šikuta s Mazákomhttps://www.webnoviny.sk/sudnictvo-na-slovensku-je-momentalne-v-prechodnom-obdobi-zhodol-sa-sikuta-s-mazakom/

Súdnictvo na Slovensku sa momentálne nachádza v prechodnom období, v ktorom prichádza k ...

V. Kováčiková: Ak prejde veto o prokuratúre, obrátime sa na ÚS SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-kovacikova-ak-prejde-veto-o-prok/486206-clanok.html

Prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková sa podľa vlastných slov zhoduje ...

Ochrana zdravia pracovníkov by sa mala sprísniťhttps://www.teraz.sk/slovensko/ochrana-zdravia-pracovnikov-by-sa-mala/486195-clanok.html

Novelou, ktorá je v súlade s európskym cieľom, sa má zabezpečiť lepšia ochrana zdravia ...

Prevencia kriminality sa má venovať online bezpečnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/prevencia-kriminality-sa-ma-venovat-on/486197-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR navrhuje zvýšenie počtu probačných a mediačných ...

Etická komisia zverejnila stanovisko k prípadu Trnka, bývalý generálny prokurátor porušil pravidláhttps://www.webnoviny.sk/eticka-komisia-zverejnila-stanovisko-k-pripadu-trnka-byvaly-generalny-prokurator-porusil-pravidla/

Etická komisia prokuratúry zverejnila stanovisko k bývalému generálnemu prokurátorovi ...

Nové časopisy

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Justičná revue 6-7/2020

Justičná revue 6-7/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 3/2020

Zo súdnej praxe 3/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Súkromné právo 3/2020

Súkromné právo 3/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Bulletin slovenskej advokácie 6/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: