Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Náležitosti medzitýmneho rozsudku (§ 214 CSP)

najpravo.sk • 11.4. 2018, 17:19

V medzitýmnom rozsudku musí byť posúdený celý právny základ veci. Právnym základom veci je všetko, čo nemožno podriadiť pod pojem výška uplatneného nároku, to znamená, že musia byť vyriešené všetky právne otázky, nielen niektoré alebo dokonca len jedna z nich. Aby medzitýmny rozsudok bol preskúmateľný a mohol byť dostatočným podkladom pre uskutočnenie prieskumu v opravnom konaní z hľadiska posúdenia jeho vecnej správnosti, súd sa v ňom musí vysporiadať so všetkými skutkovými a právnymi otázkami týkajúcimi sa základu, o ktorom medzitýmnym rozsudkom rozhoduje, a musí z neho byť zrejmé, o akom základe prejednávanej veci rozhodol, na základe akých skutočností a dôkazov a ako vec právne posúdil. Otázky, ktoré sa týkajú základu nároku, možno totiž riešiť len v medzitýmnom rozsudku. Ak sa tak nestane, je vylúčené, aby k nim súd prihliadol v ďalšom konaní pri rozhodovaní o výške nároku.

Po vydaní medzitýmneho rozsudku sa súd môže v ďalšom konaní zaoberať už len výškou uplatneného nároku.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 11. decembra 2017, sp. zn. 4 Cdo/194/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Rožňava medzitýmnym rozsudkom zo 4. septembra 2014 č. k. 4 C 18/2012-373 rozhodol, že právny základ nároku žalobcov je daný a o trovách konania rozhodne v konečnom rozhodnutí. Svoje rozhodnutie právne odôvodnil § 3 ods. 1 a 2 a § 6 ods. 2 zákona č. 514/2003 Z.z. o zodpovednosti štátu za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 514/2003 Z.z.“) a § 152 ods. 1 a 2 zákon č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „O.s.p.“), vecne tým, že žalobcovia sa domáhajú nároku na náhradu škody v zmysle zákona  č. 514/2003 Z.z. vzniknutej z právneho titulu nezákonného rozhodnutia mesta Rožňava o dodatočnom povolení stavby z 1. februára 2010 č. 5644/2009-OS-Fa a rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Košiciach z 23. apríla 2010 č. 2010/00949, ktoré boli ako nezákonné zrušené rozsudkom Krajského súdu v Košiciach z 21. októbra 2010 č. k. 6 S 13422/2010-51 a vec bola vrátená krajskému stavebnému úradu na ďalšie konanie, čím je splnená dôvodnosť žaloby (jej právny základ).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3269

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: