Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
Predplatné
Nedeľa, 14. júl 2024 | meniny má Kamil , zajtra Henrich
TlačPoštaZväčšiZmenši

Následky nedostatočného alebo vnútorne rozporného odôvodnenia rozhodnutia

najpravo.sk • 4.6. 2020, 17:40

Povinnosť súdu rozhodnutie náležite odôvodniť je odrazom práva strany sporu na dostatočné a presvedčivé odôvodnenie spôsobu rozhodnutia súdu, ktorý sa zaoberá so všetkými právne relevantnými dôvodmi uplatnenej žaloby, ako aj so špecifickými námietkami strany sporu. Porušením uvedeného práva strany sporu na jednej strane a povinnosti súdu na strane druhej sa strane sporu (okrem upretia práva dozvedieť sa o príčinách rozhodnutia práve zvoleným spôsobom) odníma možnosť náležite skutkovo aj právne argumentovať proti rozhodnutiu súdu v rámci využitia prípadných riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkov. Za znemožnenie strane uskutočňovať jej patriace procesné práva v takej miere, že dochádza k porušeniu práva na spravodlivý proces v zmysle § 420 písm. f) CSP, treba preto považovať aj taký nedostatok rozhodnutia súdu, keď rozhodnutie neobsahuje žiadne dôvody alebo ak v ňom absentuje zásadné vysvetlenie dôvodov podstatných pre rozhodnutie vo veci, prípadne, ak argumentácia obsiahnutá v odôvodnení rozhodnutia je natoľko vnútorne rozporná, že rozhodnutie ako celok je nepresvedčivé.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 31. januára 2019, sp. zn. 6Cdo/98/2017, zdroj: nsud.sk; právna veta: najpravo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Do pozornosti dávame ďalší vývoj v predmetnom spore TU.

Z odôvodnenia:

1. Žalobca sa svojím návrhom domáhal, aby súd uložil žalovanému povinnosť vypratať nebytový priestor o výmere 62,95 m2 nachádzajúci sa v prevádzkovej budove súp. č. 5271 postavenej na parc. č. KN-C 662/17 k. ú. P. zapísanej na LV č. XXXX pre k. ú P.. Uviedol, že je vlastníkom budovy, v ktorej je umiestnená trafostanica patriaca žalovanému, a že žalovaný ju užíval do rozlohy 32,95 m2 na základe nájomného vzťahu a do rozlohy 30 m2 ako oprávnený zo zákonného vecného bremena podľa zmluvy o nájme nebytových priestorov z 27. 4. 2011 (čl. I. ods. 3 a 5 zmluvy). K 31. 12. 2011 došlo k skončeniu nájomného vzťahu a pre nesplnenie zákonom vymedzenej rozlohy trafostanice (ustanovenie § 22 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/1957 Zb. o výrobe, rozvode a spotrebe elektriny dávalo oprávnenie energetickému podniku stavať trafostanicu na cudzej nehnuteľnosti len do rozlohy 30 m2) zákonné vecné bremeno žalovanému nevzniklo. Žalovaný užíva od uvedeného dátumu celý nebytový priestor bez právneho dôvodu a preto sa domáha ochrany vlastníckeho práva v zmysle § 126 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2416

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: