TlačPoštaZväčšiZmenši

13/2015 Z. z.

23.6. 2015, 17:14 |  najpravo.sk

D ô v o d o v á   s p r á v a

 

A.           Všeobecná časť

 

Vypracovanie vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov inicioval predseda vlády Slovenskej republiky.

Cieľom predkladaného vládneho návrhu zákona je znemožniť tzv. schránkovým firmám uchádzať sa o získavanie zákaziek z verejných zdrojov ustanovením prísnejších podmienok účasti na verejnom obstarávaní, a to uložením ďalších podmienok účasti na verejnom obstarávaní, týkajúcich sa majetkového postavenia právnických osôb, zúčastňujúcich sa verejného obstarávania. Hlavným dôvodom predloženia návrhu zákona je teda zabezpečiť, aby sa verejného obstarávania mohli zúčastňovať iba právnické osoby so známou vlastníckou štruktúrou.

Uvedeným vládnym návrhom zákona sa umožní účinnejšia kontrola a adresnosť finančných prostriedkov, ktoré štát ako správca prerozdeľuje príjemcom zákaziek z verejných zdrojov. Štátu, ako aj občanom budú známe osoby, ktoré nakladajú s verejnými prostriedkami. Právnické osoby, ktoré sa uchádzajú o získanie verejnej zákazky, budú povinné preukázať svoju vlastnícku štruktúru až po úroveň fyzických osôb. Uvedené sa má dosiahnuť tak, že verejného obstarávania sa nebude môcť zúčastniť právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť. Verejného obstarávania sa tiež nebude môcť zúčastniť právnická osoba, ktoré nemá sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, ale bude prostredníctvom kvalifikovanej účasti priamo alebo nepriamo ovládaná fyzickými osobami, ktoré majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať ich majetkovú účasť.

Taktiež verejného obstarávania sa budú môcť zúčastniť len také právnické osoby, v ktorých nemajú kvalifikovanú účasť, teda 10% podiel na základnom imaní alebo na hlasovacích právach, verejní funkcionári vymenovaní v ústavnom zákone o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verených funkcionárov.

 

Prijatie vládneho návrhu zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, nebude mať vplyv na životné prostredie, sociálne vplyvy, bude mať pozitívny vplyv na podnikateľské prostredie a na informatizáciu spoločnosti.

 

                Predložený vládny návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

 

 

 

 

Osobitná časť

 

K čl. I

 

K bodu 1

Navrhuje sa za § 26 vložiť § 26a, ktorým sa sprísňujú podmienky účasti na verejnom obstarávaní tak, aby sa čo najviac znemožnilo tzv. schránkovým firmám, ktorých vlastnícka štruktúra je nejasná, uchádzať sa o získanie verejnej zákazky uložením ďalších podmienok, za ktorých sa možno zúčastňovať verejného obstarávania.

                Uvedené sa má dosiahnuť tak, že verejného obstarávania sa nebude môcť zúčastniť právnická osoba, ktorá má sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť vymedzenú v odseku 2.

Rovnako sa nebude môcť verejného obstarávania zúčastniť právnická osoba, ktorá síce nemá sídlo v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať, ktoré fyzické osoby v nej majú kvalifikovanú účasť, ale bude prostredníctvom kvalifikovanej účasti ovládaná fyzickými osobami s bydliskom v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať ich kvalifikovanú účasť.

Taktiež sa navrhuje sprísniť podmienky verejného obstarávania tak, aby sa na verejnom obstarávaní nemohla zúčastniť právnická osoba, v ktorej má kvalifikovanú účasť verejný funkcionár Slovenskej republiky.

 

V odseku 2 sa navrhuje vymedziť pojem kvalifikovanej účasti ako priamy alebo nepriamy podiel predstavujúci aspoň 10 % na základnom imaní právnickej osoby alebo hlasovacích  právach v právnickej osobe, alebo možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby, ktorý je porovnateľný s vplyvom zodpovedajúcim tomuto podielu. Nepriamym podielom sa rozumie podiel držaný sprostredkovane prostredníctvom právnických osôb, v ktorých má držiteľ nepriameho podielu kvalifikovanú účasť.

 

V odseku 3 sa navrhuje ustanoviť doklady prostredníctvom ktorých je možné preukázať majetkovú účasť, tie nebudú môcť byť staršie ako tri mesiace.

 

K bodu 2

V nadväznosti na právnu úpravu v novelizačnom bode 1 sa navrhuje upraviť § 27 ods. 2 a § 28 ods. 2.

Novelizačným bodom 2 sa sprísňuje doterajšia právna úprava a to tak, aby osoba, ktorej zdroje majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musela spĺňať nielen podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté, ale aj splniť novú podmienku uvedenú v § 26a – preukázanie majetkovej účasti.

Uvedené sprísnenie sa rovnako týka aj osoby, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, ktorá bude musieť spĺňať nie len podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity záujemcovi alebo uchádzačovi poskytnuté, ale aj splniť novú podmienku podľa § 26a.

 

K bodu 3

                Úprava tohto novelizačného bodu nadväzuje na novelizačný bod 1 a to tak, aby sa nové prísnejšie podmienky vzťahovali aj na skupina dodávateľov.

 

 

K bodu 4

                V nadväznosti na vloženie § 26a, ktorý upravuje preukazovanie majetkovej účasti, je potrebné novú právnu úpravu premietnuť aj do § 32 ods. 1, ktorý  upravuje povinnosť verejného obstarávateľa uviesť v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania podmienky účasti.

 

K bodu 5

V nadväznosti na vloženie § 26a, ktorý upravuje preukazovanie majetkovej účasti, je potrebné novú právnu úpravu premietnuť aj do § 32 ods. 2, ktorý upravuje možnosť obstarávateľa určiť podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a doklady, ktorými ich možno preukázať.

 

K bodu 6

Ustanovuje sa povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa určiť ako ďalšiu (novú) podmienku účasti na verejnom obstarávaní preukázanie majetkovej účasti, čím sa sprísňuje právna úprava.

 

K bodu 7

                Legislatívno-technická úprava súvisiaca s novelizačným bodom 5, ktorým dochádza k vloženiu nového písmena  b) do § 32 ods. 2.

 

K bodu 8

                V nadväznosti na navrhovanú právnu úpravu v § 26a (v novelizačnom bode 1) sa navrhuje vypustenie doterajšej fakultatívnej možnosti v § 33 ods. 5, podľa ktorej verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu požiadať pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uchádzačov, záujemcov a členov skupiny dodávateľov, ktorí sú obchodnou spoločnosťou, aby predložili zoznam všetkých svojich spoločníkov a známych akcionárov, nie starší ako 60 dní, s uvedením ich mena a priezviska, obchodného mena alebo názvu, adresy pobytu alebo sídla, identifikačného čísla alebo dátumu narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo.

Na základe navrhovanej právnej úpravy v § 26a sa nebude môcť právnická osoba, ktorá má sídlo alebo fyzické osoby, ktoré v nej majú kvalifikovanú účasť a majú bydlisko v štáte, ktorého právny poriadok neumožňuje preukázať identitu fyzických osôb majúcich v nej kvalifikovanú účasť príslušnými dokladmi nie staršími ako tri mesiace, zúčastniť sa verejného obstarávania.

 

K bodu 9

                Legislatívno-technická úprava súvisiaca s úpravou vnútorného odkazu v nadväznosti na vypustenie § 33 ods. 5.

 

K bodu 10

                V nadväznosti na § 26a sa navrhuje rozšíriť výpočet dôvodov pre ktoré dôjde ex lege k prepadnutiu  zábezpeky v prospech verejného obstarávateľa a obstarávateľa o nepredloženie dokladov preukazujúcich majetkovú účasť v čase a spôsobom určeným verejným obstarávateľom a obstarávateľom, alebo predložením sfalšovaných alebo pozmenených dokladov preukazujúcich majetkovú účasť tak, že tieto nebudú zodpovedať skutočnosti a budú mať, alebo budú môcť mať vplyv na posúdenie preukázania majetkovej účasti.

 

K bodu 11

Legislatívno-technická úprava súvisiaca s vypustením § 33 ods. 5.

 

K bodu 12

Navrhuje sa sprísniť podmienky verejného obstarávania a vztiahnuť podmienky uvedené v § 26a nielen na nadlimitné, ale aj na podlimitné zákazky s cieľom zabezpečenia čo najväčšej transparentnosti účastníkov verejného obstarávania tak, aby sa nemohli verejného obstarávania zúčastniť tzv. schránkové firmy.

 

K bodu 13

                V nadväznosti na navrhovanú právnu úpravu v § 26a a v ďalších dotknutých ustanoveniach zákona č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov sa rozširuje skutková podstata správneho deliktu, za ktorý môže Úrad pre verejné obstarávanie uložiť pokutu od 1000 eur do 10 000 eur, ak uchádzač, záujemca alebo dodávateľ predloží doklady preukazujúce skutočnosti podľa § 26a ods. 1 ním sfalšované alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a majú, alebo by mohli mať vplyv na posúdenie preukázania majetkovej účasti podľa § 26a.

 

K bodu 14

                Navrhujú sa prechodné ustanovenia, ktorých cieľom je zabezpečiť aretroaktivitu navrhovanej právnej úpravy v súlade s čl. 1 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky. Z uvedeného vyplýva, že navrhovaná prísnejšia právna úprava sa bude vzťahovať na verejné obstarávania začaté od 1. januára 2015.

 

K čl. II

Vzhľadom k naliehavosti právnej úpravy a skrátenému legislatívnemu konaniu sa navrhuje účinnosť návrhu zákona na 1. januára 2015.

 

 

V Bratislave 20. novembra 2014

 

 

 

 

 

Robert Fico v.r.

predseda vlády Slovenskej republiky

 

 

 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1742
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Našli ste chybu

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: