Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Právo finančného trhu

28.3. 2018, 19:39 |  najpravo.sk

ČUNDERLÍK, Ľ. a kol.: Právo finančného trhu. Bratislava : Wolters Kluwer. 2017. 260 s. ISBN: 978-80-8168-753-2. tvrdá väzba

Autorský kolektív novej učebnice tvoria:

  • doc. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. – vedúci autorského kolektívu
  • Mgr. Yana Daudrikh, PhD.
  • JUDr. Simona Heseková, PhD.
  • Mgr. Ján Mazúr, PhD.
  • Mgr. Peter Rakovský

Recenzentmi učebnice sú:

  • prof. h. c. doc. JUDr. Mária Bujňáková, CSc., Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
  • doc. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha
  • JUDr. Štefan Hrčka, PhD., Národná banka Slovenska.

Cieľom vysokoškolskej učebnice „Právo finančného trhu" je predostrieť v zrozumiteľnej, prehľadnej a kompaktnej podobe systém právnej úpravy finančného trhu a recentné trendy v regulácii jeho sektorov. Text je zameraný na právnu reguláciu finančného trhu na Slovensku v členení podľa jeho pododvetví (najmä bankové právo, právo kapitálového trhu, poistné právo, právo finančných nástrojov) a zároveň reflektuje na súvisiacu európsku reguláciu a dohľad na úrovni Európskej únie (Banková únia, európske orgány dohľadu). Do obsahu je, navyše, zahrnuté prvé knižné spracovanie inovácií v oblasti finančného trhu (napríklad problematika crowdfundingu alebo elektronických alternatívnych platidiel) či regulácie kapitálového trhu z pohľadu právnych aspektov (obchodné platformy, trhové správanie účastníkov, vstup na trh, exit z trhu). V učebnici sa nachádza aj spracovanie devízového práva, s ktorým vecne spája právo finančného trhu inštitút dohľadu.

Dôvodmi tvorby učebnice je dlhoročná absencia samostatného spracovania problematiky práva finančného trhu. Ambíciou autorského kolektívu Katedry finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského bolo túto medzeru vyplniť. Kolektív pozostáva z odborníkov s praxou z rôznych sektorov finančného trhu (bankovníctvo, regulátor, obchodovanie s cennými papiermi, finančné inovácie).

Napriek tomu, že problematika je veľmi široká a dynamická, autorský kolektív sledoval zámer vytvoriť primeraný rozsah učebnice s poukazom na dominantné trendy v regulácii. Z tohto pohľadu sa preto stáva zrozumiteľnou aj pre širšiu odbornú verejnosť a zbytočne neodrádza svojou objemnosťou. Je vhodnou pomôckou pri orientácii v komplexnom systéme právnej úpravy finančného trhu.

Učebnica je určená predovšetkým poslucháčom právnických fakúlt. Z dôvodu adekvátneho spracovania všetkého dôležitého a podstatného ju možno odporučiť ako sprievodcu v problematike aj širšej odbornej verejnosti alebo zástupcom praxe z finančného trhu.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť