Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov

18.3. 2018, 14:28 |  najpravo.sk

Babiaková, E. – Hajdinová, J.: Judikatúra vo veciach iných správnych deliktov. Bratislava : Wolters Kluwer. 2017. 416 s. ISBN: 978-80-8168-723-5. mäkká väzba

Správne trestanie patrí k tradičným nástrojom verejnoprávneho sankcionovania, ktoré môžu predstavovať značný zásah do práv a oprávnených záujmov sankcionovaných osôb. Na rozdiel od priestupkového práva, jednotná právna úprava správneho trestania u nás absolútne absentuje.

Autorky v publikácii zhromaždili vybrané, skrátené, publikované aj nepublikované rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, Ústavného súdu SR a ČR, Najvyššieho súdu SR a Najvyššieho správneho súdu ČR s právnymi vetami. Do knihy zahrnuli aj Rezolúcie a Odporúčania Výboru ministrov Rady Európy týkajúce sa rozhodovacej činnosti verejnej správy, ochrany práv jednotlivca a ukladania sankcií, ktoré majú značný význam pre trestné právo správne, hoci sú pre členské štáty Rady Európy záväzné len v podobe pravidiel „soft law".

Publikácia má byť nielen pomôckou pre správne orgány pri sankcionovaní právnických a fyzických osôb – podnikateľov za správne delikty, ale aj pre laikov pre uplatňovanie práva a dodržiavanie povinnosti. Právnej praxi tak predkladáme dielo, ktoré osloví správne orgány, sudcov, advokátov a ďalšiu právnickú ako aj laickú verejnosť.

Judikatúru vo veciach iných správnych deliktov si môžete zakúpiť TU (VSTUP DO OBCHODU)


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť