Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
Predplatné
Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 6-7/2011

Admin 3 • 3.5. 2014, 13:30

Obsah Justičnej revue č.6-7/11
Štúdia
ŠTEVČEK, M. – LAZÍKOVÁ, J.:
Prekážka právoplatne rozhodnutej veci v civilnom procese vo vybraných súvislostiach;  
(Res iudicata in civil proceedings in some aspects)
Článok sa zaoberá základnými teoretickými a aplikačnými problémami prekážky právoplatne rozhodnutej veci v civilnom súdnom konaní. Akcentuje aj širšie súvislosti, predovšetkým v oblasti civilného práva exekučného a výkonu rozhodcovských rozsudkov so zreteľom na recentnú judikatúru Súdneho dvora EU. Približuje i európskoprávne súvislosti prekážky právoplatne rozhodnutej veci, a kriticky vníma niektoré parciálne závery predovšetkým judikatúry Súdneho dvora EU v skúmanej problematike.
[strana 815]
DAVALA, M.:
Systém ochrany ľudských práv v rámci Organizácie amerických štátov;
(System of the human rights protection in the framework of the Organisation of American States)
Štúdia ponúka analýzu medziamerického systému ochrany ľudských práv, vytvoreného v rámci Organizácie amerických štátov, ktorej súčasťou sú štáty zo severnej, strednej i južnej Ameriky. Ide o ucelený regionálny mechanizmus, kreovaný po vzore svojho európskeho náprotivku. Autor charakterizuje ľudsko-právne inštrumenty tvoriace právny základ systému, postavenie kontrolných orgánov, ich vzájomné väzby, právomoci a najefektívnejšie kontrolné procedúry, vykonávané Medziamerickou komisiou pre ľudské práva a Medziamerickým súdom pre ľudské práva.
[strana 841]
Články
ŠRAMELOVÁ, S. – BRITVÍK, T.:
Hospodárska súťaž v kontexte ochrany ľudských práv;
(Economic competition in the context of the protection of human rights)
Autori v článku poukazujú na problémy aplikácie súťažného práva z pohľadu systému ochrany ľudských práv ustanovených najmä v Európskom dohovore o ochrane základných ľudských práv a slobôd. Na základe rozsudkov Európskeho súdu pre ľudské práva a Súdneho dvora EÚ poukazujú na vzájomný vzťah ochrany hospodárskej súťaže a ochrany ľudských práv.
[strana 861]
KOTIRA, P.:
Postavenie zamestnanca s HIV/AIDS v pracovnoprávnych vzťahoch;
(Status of an employee with HIV/AIDS in labour relations)
V článku sa venujem osobitnému postaveniu zamestnancov s HIV/AIDS. Analyzujem situácie, ktoré môžu nastať pri uzatváraní pracovného pomeru s infikovaným zamestnancom, rovnako aj postup v prípade, ak sa zamestnanec nakazí v priebehu trvania pracovného pomeru. Článok vychádza z aktuálnej judikatúry. Snaží sa poukázať na nedostatočné riešenie danej problematiky v pracovnoprávnych vzťahoch v Slovenskej republike a načrtnúť vhodné riešenia, napríklad aj zobrazením praxe v neeurópskych štátoch. Cieľom článku je prelomiť predsudky a bariéry, ktoré prevládajú v spoločnosti a vylučujú infikované osoby nielen z pracovného, ale aj zo spoločenského života.
[strana 876]
ŠVEC, M.:
Diskriminácia na základe sexuálnej orientácie cez prizmu európskej judikatúry a legislatívy;
(Discrimination on the basis of sexual orientation in the view of European case law and legislation)
Autor sa v príspevku zaoberá posúdením prípadov nerovnakého zaobchádzania s osobami s inou než heterosexuálnou orientáciou, rovnako ako s osobami zažívajúcimi krízu osobnostnej identity (transsexualizmus) s ohľadom na európske i národné právne predpisy. Právny kontext významne dopĺňajú rozhodnutia Európskeho súdu pre ľudské práva i Súdneho dvoru Európskej únie, ktoré sčasti načrtávajú i ďalší vývoj v uvedenej oblasti. Cieľom autora je poukázanie na ostatný vývoj pri interpretácii práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života v zmysle čl. 8 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd i problematickosť subsumpcie transsexualizmu pod diskrimináciu na základe pohlavia.
[strana 887]
ZÁHORA, J.:
Uchovanie počítačových údajov a ochrana súkromia;
(Computer data keeping and protection of privacy)
V súvislosti s rozvojom nových elektronických komunikačných prostriedkov vzniká potreba uchovávať určité počítačové údaje. Na základe medzinárodných záväzkov boli do právneho poriadku Slovenskej republiky, Trestného poriadku a tiež aj do zákona o elektronických komunikáciách doplnené inštitúty, ktorými sa telekomunikačnému podniku ukladá povinnosť uchovávať počítačové údaje po stanovený čas. Autor analyzuje príslušnú rozhodovaciu činnosť ústavných súdov, vo vzťahu k povinnosti uchovávať počítačové údaje, poukazuje na nedostatky právnej úpravy a v závere navrhuje možnosti odstránenia uvedených nedostatkov.
[strana 904]
ZAJONC, A.:
Konfrontácia v prípravnom konaní;
(Confrontation in preliminary proceedings)
Článok všeobecne charakterizuje a stručne vymedzuje pojem konfrontácie, načrtá podstatu a podmienky jej vykonania charakterizuje základné zásady konfrontácie, poukazuje na možnosti jej využitia v prípravnom konaní pri vyšetrovaní korupcie a súčasne poukazuje na niektoré problémy súvisiace s vykonávaním konfrontácie a obsahuje návrh na zakomponovanie novej zásady pre výkon konfrontácie.
[strana 914]
ANTALOVÁ, B.:
Zodpovednosť za spálenie cudzej veci v rímskom práve;
(Liability for burning of property of another in Roman law)
Príspevok upozorňuje na pôvodné rímsko-právne pramene, ktoré analyzovali prípady poškodenia cudzej veci jej spálením. V druhej časti príspevok načrtáva ako konkrétne prípady spálenia cudzej veci (sadu, resp. pozemku) riešili rímski klasici a ako svoje rozhodnutia zdôvodňovali.
[strana 922]
Diskusia
BARDAČ, R.:
Ad: rozhodcovské súdy a ich právomoc v ochrane spotrebiteľov;
V článku autor reaguje na článok s názvom Rozhodcovské súdy a ich právomoc v ochrane spotrebiteľov, publikovaný v Justičnej revue. S pomocou právnej úpravy, doktríny a judikatúry poukazuje na nesprávnosť záverov v tomto článku. Autor zdôrazňuje slobodnú vôľu pri uzatváraní rozhodcovskej zmluvy vo vzťahu k zrieknutiu sa časti súdnej ochrany. Okrem iného formuluje trojkrokový test pre určovanie neplatnosti rozhodcovskej doložky z dôvodu jej neprijateľnosti. Vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa pred neprijateľnou rozhodcovskou doložkou sa zaoberá možnosťou všeobecného súdu zrušiť rozhodcovský rozsudok.
[strana 930]
Zo zahraničia
MAREK, K.:
Veřejné zakázky v České republice;
Dnem, kdy se stala Česká republika členem EU, nabyl účinnosti i zákon č. 40/2004 Sb. o veřejných zakázkách, který do našeho právního řádu transponoval příslušné směrnice ES/EU. Šlo zejména o směrnice 92/50/EHS, 93/36/EHS, 93/38/EHS, 97/52/ES, 98/4/ES a 2001/78/ES. Mezitím však byly vydány nové směrnice pro sektorové a veřejné zakázky, a to směrnice 2004/17/ES a 2004/18/ES. Promítnutí této úpravy do národních právních řádů měly jednotlivé státy zajistit nejpozději do 31. 1. 2006. Česká republika pak přijala příslušnou právní úpravu, tj. nový zákon č. 137/2006 Sb. s účinností k 1. 7. 2006. Stanovená povinnost byla ve svém celku splněna později, avšak v plném rozsahu. Bylo tedy zajištěno transponování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004, o koordinaci postupů při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/17/ES ze dne 31. března 2004, o koordinaci postupů při zadávání zakázek postupů působících v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb (sektorové zakázky). Směrnice sice bylo možno provést novelizací zákona č. 40/2004 Sb. V tomto zákonu nebyly jen vhodné legislativní konstrukce, ale i řešení problémová. Bylo tedy vhodnější vydat předpis nový, tj. zákon č. 137/2006 Sb., i když řada právních ustanovení nedoznala změny. Přitom je třeba vzít v úvahu, že při výkladu ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, nemůžeme vycházet jen z výkladu jeho ustanovení, ale je třeba respektovat eurokonformní výklad rozhodovací praxe ESD. Tuto rozhodovací praxi přitom respektují i rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a naše rozhodnutí soudní.
[strana 996]
Zo súdnej praxe
Rozhodnutia Ústavného súdu SR
Porušenie práva na súdnu ochranu rozhodnutím všeobecného súdu v konaní o určenie vlastníckeho práva; K odstúpeniu od zmluvy;
[strana 1012]
Adspirantes legum
SLOBODA, P.:
Prípravné pojednávanie ako osobitná forma prípravy pojednávania v občianskom súdnom konaní;
Príspevok aktuálne reaguje na inštitút prípravného pojednávania, o ktorý bol v nedávnej minulosti obohatený český civilný proces tzv. súhrnnou novelou. Autor sa v stručnosti zaoberá slovenskou právnou úpravou v oblasti prípravy pojednávania a pri jej hodnotení sa snaží poukázať na niektoré nedostatky. Ďalší obsah tohto príspevku približuje podstatu prípravného pojednávania. Na pozadí jeho právnej úpravy autor formuluje vlastné úvahy de lege ferenda týkajúce sa prípravného pojednávania ako súčasti slovenského právneho poriadku.
[strana 1019]
Za a proti
HASÍKOVÁ, J.:
Asperačná zásada a spravodlivé rozhodnutie;
Autorka v článku poukazuje na praktické dopady asperačnej zásady. Podľa jej názoru je dĺžka trestu a jeho primeranosť vážnym fenoménom, ktorý ovplyvňuje spravodlivosť rozhodnutia. Rovnako sa domnieva, že tieto kritéria sú významným prvkom posudzovania spravodlivosti dotknutou verejnosťou. V tomto kontexte sa snažila poukázať na vplyv asperačnej zásady na dĺžku trestu. Pre uľahčenie výkladu problému sa obmedzila na izolované príklady bez použitia variability ďalších možností ovplyvňujúcich zmenu trestnej sadzby. Jej zámerom bolo poukázať na nedomyslené prijatie matematického pravidla, ktoré vo všeobecnosti justičná verejnosť neprijala s pochopením.
[strana 939]
SAMAŠ, O:
Asperačná zásada a spravodlivé rozhodovanie;
Autor článku v rubrike: „Za a proti" reaguje na článok rovnakého názvu od JUDr. Jitky Hasíkovej. Poukazuje na určité nepresnosti v predmetnom článku. V závere dáva legislatívne návrhy v smere, aby asperačná zásada nebola považovaná za nespravodlivú.
[strana 947]
NOVOTNÝ, M.:
Materiálna publicita trochu inak (Replika na článok M. Fečíka: Formálna a materiálna publicita katastra nehnuteľností);
V predloženom príspevku autor podrobuje kritike názor, že súčasná úprava katastra nehnuteľností je založená na princípe materiálnej publicity. Na tento účel analyzuje obsah a význam pojmu „materiálna publicita" v historických a porovnávacích súvislostiach na jednej strane a obsah a význam ustanovenia § 70 katastrálneho zákona. Z konfrontácie výsledkov oboch rozborov podľa autora jednoznačne plynie záver, že vlastnosťou katastra nehnuteľností v Slovenskej republike nie je materiálna publicita v tom zmysle, v akom bola historicky chápaná v práve platnom na našom území a v akom je dnes chápaná v okolitých štátoch zdieľajúcich spoločnú právnu tradíciu.
[strana 949]
ŠÚREK, S.:
Ešte niekoľko slov k materiálnej publicite katastra nehnuteľnosti;
Cieľom tohto príspevku je reagovať na predchádzajúce články týkajúce sa materiálnej publicity katastra nehnuteľností a to článok JUDr. Mariána Fečíka „Formálna a materiálna publicita katastra nehnuteľností", ktorý bol uverejnený v Justičnej revue v čísle 1/2011 a článok Mgr. Michala Novotného „Materiálna publicita trochu inak". Z týchto článkov vyplývajú rozdielne názory ich autorov na danú problematiku, pričom otázka materiálnej publicity katastra nehnuteľností si z hľadiska svojho významu a dopadu nesporne zaslúži zvýšenú pozornosť v rámci odbornej literatúry.
[strana 964]
Recenzie - anotácie
KOCVÁR, P.:
Łazowski Adam, ed.: The Application of EU Law in the New Member States: Brave New World (Aplikácia práva EÚ v nových členských štátoch: Krásny nový svet). Haag, T.M.C. Asser Press, 2010, strán 586
[strana 1027]
Nad jedným rozhodnutím
ĽALÍK, T.:
K uzneseniu ústavného súdu sp. zn. IV. ÚS 46/2011 alebo ako ústavný súd za roh nedovidí?
[strana 971]
ERDŐSOVÁ, A.:
Kríž; zvesiť a niesť svoj európsky?
Veľká komora Európskeho súdu pre ľudské práva dňa 18. marca 2011 vyniesla rozsudok v prípade Lautsi proti Taliansku, známy pod označením „kríže v talianskych školách", čím zvrátila rozhodnutie štrasburského „malého senátu" a umožnila, aby boli kríže naďalej umiestňované v triedach talianskych verejných škôl. Autorka príspevku, na pozadí súvisiacej judikatúry, nastoľuje diskusiu o širších historických, filozofických a doktrinálnych konotáciách vývoja prípadu a zamýšľa sa nad dôvodmi, ktoré k rozhodnutiu viedli, ako aj nad charakterom modernej Európy z pohľadu náboženskej slobody.
[strana 978]
STRÁŽNICKÁ, A.:
Priamy účinok antidiskriminačných smerníc v najnovšej judikatúre ESD vo svetle rozhodnutia vo veci KÜCÜKDEVECI;
Rozhodnutie Súdneho dvora vo veci Kücükdeveci vyvolalo v kruhoch odbornej verejnosti značné rozpaky. Otriaslo toto rozhodnutie doktrínou priameho účinku smerníc? Prestal byť priamy účinok kľúčovým princípom vzťahu medzi právom Únie a národnými právnymi systémami? Nedáva citované rozhodnutie podnet na rozšírenie právomoci Súdneho dvora? Ako bude Súdny dvor v budúcnosti postupovať? Cieľom článku je jednak priblížiť tendenciu Súdneho dvora priznať ,,niektorým" smerniciam horizontálny priamy účinok a zároveň poukázať na mnohé úskalia a nedoriešené otázky, ktoré s tým súvisia.
[strana 988]
Oznamy
Udelenie Ceny Karola Planka 2010
[strana 1029]
Príloha
Judikatúra ESĽP (CD)
ALLIANZ – SLOVENSKÁ POISŤOVŇA, a. s. a ďalší proti Slovenskej republike
(právo na pokojné užívanie majetku)
[strana 0]
Informácia o ďalších prípadoch prejednávaných pred Európskym súdom pre ľudské práva v období od 15. marca do 15. mája 2011
[strana 0]
Jozef Wenner proti Slovenskej republike
(právo na slobodu a bezpečnosť v súvislosti s väzbou sťažovateľa)
[strana 0]
Košický a ďalší proti Slovenskej republike
(právo na prerokovanie veci v primeranej lehote)
[strana 0]
Michalák proti Slovenskej republike
(nezákonná väzba v prípravnom konaní)
[strana 0]
Michalko proti Slovenskej republike
(nezákonná väzba v prípravnom konaní)
[strana 0]
Radvák a Radváková proti Slovenskej republike
(neprimeraná dĺžka konania)
[strana 0]
Sýkora proti Slovenskej republike
(neprimeraná dĺžka konania)
[strana 0]
Štetiar a Šutek proti Slovenskej republike
(absencia urýchlenosti konania o zákonnosti vzatia sťažovateľov do väzby)
[strana 0]
Varnavčin proti Slovenskej republike
(neprimeraná dĺžka trestného konania)
[strana 0]

Zdroj: http://wwwold.justice.sk/webf.aspx 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1317
PoUtStŠtPiSoNe
: