Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Justičná revue 4/2011

Edmund Horváth • 3.5. 2014, 13:30

Obsah Justičnej revue č.4/11  
Články
HAŤAPKA, M.:
Ešte raz k pojmu „obvyklý pobyt" v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom;  
(Once more to the term „habitual residence" in the international private and procedural law)
Príspevok nadväzuje na článok autora o rovnakej problematike, ktorý bol uverejnený v Justičnej revue č. 2/2001. V novom článku autor poukazuje na vývin používania pojmu „obvyklý pobyt" v dohovoroch z oblasti medzinárodného práva súkromného a procesného i v právnych aktoch EÚ a charakterizuje obsah tohto pojmu aj s prihliadnutím na nedávnu judikatúru Európskeho súdneho dvora.
[strana 505]
IVIČIČ, M.:
Horizontální působení základních práv a svobod v České republice a na Slovensku;
(Horizontal effect of fundamental rights and freedoms in the Czech Republic and Slovakia)
Článek se zabývá působením základních práv a svobod na soukromoprávní vztahy, a to zejména z pohledu praxe ústavních soudů v České republice a na Slovensku. Základní práva a svobody mají historicky své místo při vymezování postavení jednotlivce vůči státu. V současné době je však uznáváno, že vedle této funkce plní základní práva a svobody rovněž funkci nositele hodnot platných pro celý právní řád. Tato práva tedy zasahují i do vztahů mezi subjekty soukromého práva. V této otázce hrají nezastupitelnou roli zejména ústavní soudy, které svojí činností realizují rozšiřování působnosti základních práv a svobod na dříve nedotčené oblasti.
[strana 514]
FICOVÁ, S. – GEŠKOVÁ, K.:
Opatrovník a prostredie podľa ust. § 29 ods. 6 O. s. p.;
(Guardian and environment pursuant to section 29 par. 6 of the Civil Procedure Code)
Autorky sa vo svojom článku sústredili na interpretáciu jediného ustanovenia – ust. § 29 ods. 6 O. s. p., ktoré vymedzením prostredia, z ktorého možno ustanoviť opatrovníka, vyvoláva obavy o tom, ako široko je možné ho interpretovať. Zákonodarca totiž použil nové pojmy, doteraz našej civilnoprocesnej právnej úprave neznáme a bližšie ich nijako nevysvetlil, ani nepoužil odkazovacie ustanovenie. Kombináciou pozitívnych a negatívnych kritérií požadovaných pre ustanovenie osoby za opatrovníka dokonca môže nastať situácia, ktorú zákonodarca určite nechcel prijatou zmenou nastoliť. Autorky sa vo svojom príspevku pokúsili o čo najpodrobnejšiu interpretáciu jednotlivých pojmových znakov daného ustanovenia, aby tak vytvorili podklady pre uľahčenie práce súdu, resp. aby vyvolali na túto tému diskusiu.
[strana 524]
BRITVÍK, T. – ŠRAMELOVÁ, S.:
Nekalá súťaž vs. nedovolené obmedzovanie hospodárskej súťaže;
(Unfair competition vs. unlawful restriction of the economic competition)
Autori v článku porovnávajú úpravu nekalej súťaže a nedovoleného obmedzovania hospodárskej súťaže a poukazujú na možné prelínanie sa skutkových podstát týchto dvoch právnych inštitútov a z toho plynúce právne problémy.
[strana 532]
NOVOCKÝ, J.:
K niektorým aspektom uchovania a vydania počítačových údajov; .
(To some aspects of storage and render of computer data)
Autor v článku analyzuje súčasnú právnu úpravu inštitútu uchovania a vydania počítačových údajov a to predovšetkým s ohľadom na praktické skúsenosti s jeho aplikáciou a najčastejšie problémy. Poukazuje tiež na možné legislatívne riešenia, ktoré by uvedené problémy pomohli odstrániť
[strana 541]
PROKEŠ, J.:
Princíp ultima ratio trestného práva v praxi aplikačných orgánov;
(Principle ultima ratio of the criminal law in the practice of the bodies of application)
Článok sa pokúša načrtnúť teoretické a praktické otázky uplatnenia princípu ultima ratio trestného práva so zameraním na aplikačnú prax súdov a orgánov činných v trestnom konaní.
[strana 546]
KLIMEK, R.:
Uplatňovanie zásady vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach na príkazy na konfiškáciu;
(Application of the principle of mutual recognition of judicial decisions in criminal matters to confiscation orders)
V roku 2006 bolo prijaté Rámcové rozhodnutie Rady o uplatňovaní zásady vzájomného uznávania justičných rozhodnutí na príkazy na konfiškáciu. Jeho cieľom je uľahčiť spoluprácu medzi členskými štátmi EÚ pokiaľ ide o uznávanie a výkon príkazov na konfiškáciu vydané v inom členskom štáte. Nakoľko v právnom poriadku Slovenskej republiky doposiaľ ustanovenia tohto rámcového rozhodnutia implementované neboli, príspevok poukazuje na túto skutočnosť a má za cieľ oboznámiť právnu verejnosť jednak so všeobecnými poznatkami uznávania a výkonu príkazov na konfiškáciu, ako aj fundamentálnymi procesnými poznatkami tohto nástroja justičnej spolupráce v trestných veciach. V závere ponúka možné alternatívy pre jeho implementáciu.
[strana 555]
Diskusia
VALACHOVIČ, M.:
Niektoré problémové aspekty poslednej novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov;
Autor v článku nadväzuje a reaguje na príspevok uverejnený v Justičnej revue č. 8-9/2010, pričom sa zaoberá najmä problematikou poslednej novely zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vykonanej zákonom č. 70/2010 Z. z.. Rozoberá pritom vybrané okruhy problémov, ktoré v praxi od účinnosti predmetnej novely vznikli vrátane inštitútu zmlúv o výstavbe, vstavbe, nadstavbe a ich zápisov do katastra nehnuteľností. Autor sa v príspevku zaoberá aj právnou povahou vyhlásenia správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov o nedoplatkoch vlastníka, ktoré je prílohou zmluvy o prevode vlastníctva k bytu alebo nebytovému priestoru a zároveň v praxi je aj jednou z nevyhnutných podmienok povolenia vkladu vlastníckeho práva k bytu a nebytovému priestoru do katastra nehnuteľností.
[strana 563]
Zo zahraničia
ŠRAMEL, B.:
K organizácii a postaveniu polície v trestnom konaní vo vybraných krajinách sveta;
Autor sa vo svojom článku zaoberá políciou v Nemecku, Francúzsku, Anglicku a Walese a Spojených štátoch amerických. Analyzuje jej organizáciu, rozoberá jej pôsobnosť v trestnom konaní a poukazuje na charakteristické črty právnych úprav polície. Napriek tomu, že polícia jednotlivých krajín má spoločné ciele (vyšetrovanie trestných činov, objasňovanie skutkového stavu veci), má aj mnohé odlišnosti vyplývajúce predovšetkým z formy štátu, v ktorom pôsobí a zo systému práva, v ktorom uplatňuje svoje oprávnenia.
[strana 623]
Adspirantes legum
DOMIN, M.:
Ústavnosť straty štátneho občianstva ex lege v dôsledku nadobudnutia ďalšieho štátneho občianstva;
Autor sa v príspevku pokúsi zodpovedať nasledujúcu otázku: Spĺňa inštitút straty štátneho občianstva Slovenskej republiky ex lege v dôsledku nadobudnutia ďalšieho (cudzieho) štátneho občianstva, ktorý bol do právneho poriadku Slovenskej republiky zavedený zákonom č. 250/2010 Z. z., požiadavku ústavnosti? Samotnej analýze ústavnosti predmetného inštitútu a zodpovedaniu položenej otázky predchádza v nevyhnutnom rozsahu výklad o podmienkach, za ktorých splnenia by pri nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva došlo k strate toho slovenského.
[strana 633]
HUSOVEC, M.:
Uznávací nárok a uznávacia žaloba v práve duševného vlastníctva;
Článok pojednáva o otázke uznávacieho nároku v práve duševného vlastníctva. Najprv rozoberá normatívny podklad jeho vzniku a jeho teoretické odôvodnenie medzi prostriedkami na ochranu práv duševného vlastníctva. Ďalej opisuje spôsob jeho výkonu vo forme uznávacej žaloby spolu s inými podmienkami vynesenia uznávacieho výroku všeobecným súdom. Napokon sa autor zaoberá otázkou zániku nároku a jeho možným uplatnením v praxi.
[strana 642]
Recenzie - anotácie
MAREK, K.:
Řeháček, O.: Představenstvo akciové společnosti a postavení jeho členů. C. H. Beck, Beckova edice právo a hospodářství, 2010, strán 199
[strana 650]
Európska únia a Slovensko
JURČOVÁ, M. – NOVOTNÁ, M.:
Zelená kniha Komisie a európske zmluvné právo, perspektívy voliteľného nástroja zmluvného práva ako 28. právneho poriadku v EÚ – 1. časť;
Odpoveďou Európskej únie na hospodársku krízu je vehementné presadzovanie aktivít na podporu jednotného trhu. Keďže rozdielne právne režimy v členských krajinách sú naďalej považované za prekážku fungovania jednotného trhu, za účelom podpory spotrebiteľov a podnikateľov Komisia pokračuje v realizácii opatrení pre súdržnejšie zmluvné právo. Zelená kniha Komisie o možnostiach politík s cieľom dosiahnuť pokrok v oblasti európskeho zmluvného práva pre spotrebiteľov a podniky navrhuje vytvoriť Spoločný referenčný rámec, ktorý by v podobe voliteľného nástroja mohol zásadne ovplyvniť zmluvné vzťahy na trhu EÚ. Diskusia o jeho definitívnej podobe, právnej povahe, vecnej, osobnej a miestnej pôsobnosti načrtáva mnohé varianty riešenia, ktoré sa budú kryštalizovať v priebehu roku 2011.
[strana 595]
KLORUSOVÁ, I.:
Societas privata Europea – ktorý model kapitálu bude pre slovenskú SPE najvhodnejší?;
Prvý návrh nariadenia o Európskej súkromnej spoločnosti bol predložený Európskou komisiou ako súčasť balíčku tzv. „Small Business Act". Keďže nedošlo k politickej zhode, boli odvtedy predložené návrhy Európskeho parlamentu a jednotlivé kompromisné návrhy Rady Európskej únie. Autorka rozpracováva jednotlivé návrhy nariadenia SPE z pohľadu rôznych modelov ochrany kapitálu, približuje použité právne inštrumenty, ktoré sú aktuálne známe prevažne z anglosaského práva a analyzuje dopad, ktorý by jednotlivé návrhy mali v prípade, že by boli odsúhlasené a implementované do slovenského právneho poriadku.
[strana 611]
Nad jedným rozhodnutím
DEÁK, M.:
Nad jedným rozhodnutím alebo nezabúdať na prejudicialitu;
Článok oboznamuje s uznesením Najvyššieho súdu Slovenskej republiky z 29. apríla 2010 sp. zn. 1 Cdo 133/2009, v ktorom sa rozoberá vplyv právoplatného rozhodnutia vydaného v občianskom súdnom konaní na rozhodnutie v ďalšom občianskom súdnom konaní tých istých účastníkov s neidentickým predmetom konania. Z podanej prejudiciality, ktorá ako jeden z dôsledkov právoplatnosti súdneho rozhodnutia má slúžiť ochrane právnej istoty, vyplýva povinnosť súdu rešpektovať právoplatné rozhodnutie vydané v občianskom súdnom konaní v ďalšom občianskom súdnom konaní tých istých účastníkov.
[strana 584]
ĽALÍK, T.:
Glosa k rozhodnutiu Ústavného súdu SR sp. zn. II. ÚS 16/2011 alebo quo vadis ústavný súd?
[strana 590]
Oznamy
Z obsahu časopisu Duševné vlastníctvo č. 1/2011
[strana 652]
Príloha
Judikatúra ESĽP (CD)
Gál proti Slovenskej republike
(absencia urýchlenosti konania o zákonnosti vzatia sťažovateľa do väzby)
[strana 0]
Hajduová proti Slovenskej republike
(právo na súkromie nekonaním vnútroštátneho súdu)
[strana 0]
Informácia o ďalších rozsudkoch prejednávaných pred Európskym súdom pre ľudské práva v období od 2. novembra 2010 do 8. marca 2011
[strana 0]
Loveček a ďalší proti Slovenskej republike
(neprimeraná dĺžka trestného konania, v ktorom si sťažovatelia ako poškodení uplatnili svoje nároky na náhradu škody )
[strana 0]
Mižigárová proti Slovenskej republike
(právo na život a zákaz diskriminácie)
[strana 0]
Osváthová proti Slovenskej republike
(absencia urýchlenosti konania o zákonnosti vzatia sťažovateľky do väzby a absencia vymožiteľného práva na odškodnenie v tomto ohľade)
[strana 0]
Sirotňák proti Slovenskej republike
(neprimeraná dĺžka občianskoprávneho konania)
[strana 0]
Urík proti Slovenskej republike
(neprimeraná dĺžka dedičského konania)
[strana 0] 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1978
PoUtStŠtPiSoNe
: