Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Rozsudok Všeobecného súdu týkajúci sa „tax rulings“ prijatých Írskom voči spoločnosti Apple je podľa generálneho advokáta potrebné zrušiť

13.11. 2023, 13:00 |  najpravo.sk

Generálny advokát Giovanni Pitruzzella vo svojich návrhoch, ktoré v danom konaní predniesol, navrhuje, aby Súdny dvor zrušil napadnutý rozsudok a vrátil vec na opätovné rozhodnutie vo veci samej. Podľa generálneho advokáta sa Všeobecný súd dopustil radu nesprávnych právnych posúdení, keď rozhodol, že Komisia dostatočne nepreukázala, že licencie na predmety duševného vlastníctva, ktorých držiteľom sú ASI a AOE, a súvisiace zisky pochádzajúce z predaja produktov Apple mimo USA sa mali na daňové účely pripísať írskym pobočkám.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť