TlačPoštaZväčšiZmenši

Žiadosť o uzavretie manželstva osobami rovnakého pohlavia

18.5. 2011, 19:23 |  najpravo.sk

Z ustanovení § 1 a § 2 ZR vyplýva, že pod pojmom manželstvo zákon rozumie manželstvo monogamické, pričom ide o trvalé spoločenstvo dvoch osôb rôzneho pohlavia. 

Ústava Slovenskej republiky v čl. 71 zakotvuje možnosť preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy na obec a vyšší územný celok. Pri výkone delegovanej štátnej správy obec a vyšší územný celok sa stávajú správnym celkom. Ak je subjektom tejto pôsobnosti obec, organizačne štátnu správu vykonáva starosta obce (primátor mesta), ak je subjektom územný celok, predseda vyššieho územného celku. Spomenutí funkcionári územnej samosprávy vykonávajú delegovanú štátnu správu formou individuálnej rozhodovacej činnosti (najmä v správnom konaní). Zákon o obecnom zriadení a zákon o samospráve vyšších územných celkoch (samosprávnych krajoch) ich označuje za správny orgán.

Orgán obce, mesta (matričný úrad), pred ktorým sa v zmysle zákona o rodine uskutočňuje občiansky obrad uzavretia manželstva vystupuje ako evidenčný orgán obce, mesta, mestskej časti v rámci plnenia pôsobnosti preneseného výkonu štátnej správy, ktorý je príslušný na zápis uzavretia manželstva do knihy manželstiev.

V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona o rodine pokiaľ ide o uzavretie manželstva rozhodujú starostovia obcí (primátor mesta). O odvolaní proti rozhodnutiu starostu rozhoduje orgán štátu príslušný podľa osobitných predpisov.

V prípade podania žiadosti o uzavretie manželstva osobami rovnakého pohlavia má primátor mesta vydať rozhodnutie (hoci by išlo o negatívne rozhodnutie) v správnom konaní v zmysle ustanovení § 46 a nasl. Správneho poriadku. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie na príslušný orgán štátnej správy, ktorého rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti je možné preskúmať súdom. V takomto prípade nemá byť žiadateľovi resp. žiadateľom zasielané len oznámenie, ktoré sa považuje za vybavenie žiadosti.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 3. marca 2008, sp. zn. 2 Sžo 82/2007)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením krajský súd zastavil podľa § 104 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 246 O.s.p. konanie o žalobe žalobcov o preskúmanie rozhodnutí a postupu správnych orgánov. Krajský súd dospel k záveru, že list č. Ma-141/2006-002 zo dňa 20. júla 2006, ktorým žalovaný 1) oznámil žalobcovi 1), že mu vracia jeho žiadosť o uzavretie manželstva zo dňa 18. júla 2006 z dôvodu, že podľa § 1 ods. 1 zákona č. 36/2005 Z.z. o rodine manželstvo môže uzavrieť iba muž so ženou a zákon neumožňuje uzavrieť registrované partnerstvo, nie je rozhodnutím. Prvostupňový súd tiež dospel k záveru, že list č. A 06/01780 zo dňa 3. augusta 2006, ktorým žalovaný 3) oznámil žalobcom 1) a 2), že nie je vecne a miestne príslušným na rozhodnutie vo veci odvolania – sťažnosti voči oznámeniu žalovaného 1) č. Ma- 141/2006-002 zo dňa 20. júla 2006 a zároveň im listom oznámil, že podľa § 9 zákona č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach vec postupuje žalovanému 2) nie je rozhodnutím, ktoré by podliehalo súdnemu prieskumu. Konečne, keď listom č. 6307/sekr.Da zo dňa 17. augusta 2006 žalovaný 2) žalobcom oznámil, že žalovaný 1) postupoval správne, keď vrátil žalobcom žiadosť o uzavretie manželstva bez rozhodnutia vo veci samej, dospel súd k záveru, že nejde o rozhodnutie, ktoré by podliehalo súdnemu preskúmaniu. Náhradu trov konania súd žiadnemu z účastníkov nepriznal a to podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p., pretože v prípade zastavenia konania nemá žiaden z účastníkov právo na ich náhradu.

Žalobcovia podali proti uzneseniu krajského súdu odvolanie. Žiadali, aby odvolací súd zrušil napadnuté uznesenie a vrátil vec krajskému súdu na ďalšie konanie. Tvrdili, že napadnuté rozhodnutia správnych orgánov žalovaných 1) až 3) treba považovať za rozhodnutia. Uviedli, že ide o rozhodnutia, u ktorých zákon nepripúšťa opravný prostriedok, že teda ide o právoplatné rozhodnutia, ktoré sú podľa § 247 ods. 3 O.s.p. preskúmateľné súdom. Ich nepreskúmaním došlo k porušeniu ich práva na súdnu a inú právnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie, a teda k porušeniu ich základných práv a slobôd garantovaných Ústavou Slovenskej republiky a to čl. 46 ods. 1, 2 Ústavy Slovenskej republiky, čl. 36 ods. 1, 2 Listiny základných práv a slobôd a čl. 6 ods. 1 o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Uvedené námietky zopakovali aj v doplnení odvolania zo dňa 18. septembra 2007. Uviedli, že odmietnutie možnosti uzavrieť manželstvo im uberá na spoločenskej vážnosti, mravnom profile a dobrom mene.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací preskúmal napadnuté uznesenie krajského súdu spolu s predchádzajúcim konaním, vec prejednal bez nariadenia pojednávania a dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné.

Zo spisu odvolací súd zistil nasledovné skutočnosti: Žalobcovia dňa 18.07.2006 doručili do podateľne Mestského úradu Nové Mesto nad Váhom vyplnené tlačivo „Žiadosť o uzavretie manželstva" spolu s dokladmi. Listom zo dňa 20.07.2006 pod č. Ma- 141/2006-002 matrikárka žalobcom oznámila, že právny poriadok Slovenskej republiky neumožňuje uzavretie manželstva (registrované partnerstvo) osobám rovnakého pohlavia. Uviedla, že z tohto dôvodu nemôže ich žiadosti vyhovieť a v prílohe im vrátila predložené doklady. Podaním doručeným 24.07.2005 Obvodnému úradu v Novom Meste nad Váhom označeným ako odvolanie voči rozhodnutiu – oznámeniu Matričného úradu Nové Mesto nad Váhom zo dňa 20.07.2006 a sťažnosť proti rozhodnutiu a postupu správneho orgánu žalobcovia žiadali, aby odvolací orgán prenesenej štátnej správy na orgány samosprávy vo veciach matriky zrušil rozhodnutie – oznámenie Matričného úradu v Novom Meste nad Váhom a vyhovel ich žiadosti o uzavretie manželstva. Listom zo dňa 03.08.2006 pod č. A06/01780 Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom oznámil žalobcom, že nie je príslušným na vybavenie ich sťažnosti a že ich sťažnosť postúpil Mestskému úradu Nové Mesto nad Váhom. Listom zo dňa 17.08.2006 pod č. 6307/sekr.Da prednosta Mestského úradu Nové Mesto nad Váhom žalobcom oznámil, že zákon o rodine neumožňuje uzavretie manželstva osobám rovnakého pohlavia a preto oznámenie Matričného úradu Nové Mesto nad Váhom, že nemôže vyhovieť ich žiadosti, bolo správne.

Čl. 41 Ústavy Slovenskej republiky zakotvuje rámec ústavnej ochrany manželstva, rodiny a rodičovstva. Zákon č. 36/2005 Z.z. o rodine predstavuje jeden z rozhodujúcich zákonov, ktorým sa čl. 41 vykonáva.

Podľa § 1 ods. 1 zákona o rodine, manželstvo je zväzok muža a ženy, ktorý vzniká na základe ich dobrovoľného a slobodného rozhodnutia uzavrieť manželstvo po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.

Účelom manželstva je vytvoriť harmonické a trvalé životné spoločenstvo, ktoré zabezpečí riadnu výchovu detí (§ 1 ods. 2).

V zmysle § 1 ods. 3 zákona o rodine muž a žena, ktorí chcú spolu uzavrieť manželstvo (ďalej len „snúbenci"), majú vopred poznať svoje charakterové vlastnosti a svoj zdravotný stav.

Podľa § 2 zákona o rodine manželstvo sa uzaviera súhlasným vyhlásením (ďalej len „vyhlásenie") snúbencov pred orgánom obce alebo mestskej časti, ktorá vedie matriku (ďalej len „matričný úrad") alebo pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti

(ďalej len „orgán cirkvi"). Snúbenci verejne a slávnostným spôsobom v prítomnosti dvoch svedkov vyhlásia, že uzavierajú manželstvo.

Z citovaných ustanovení zákona o rodine vyplýva, že ide o manželstvo monogamické. Ide o trvalé spoločenstvo dvoch osôb rôzneho pohlavia.

Právny úkon svojho druhu (sui generis), ktorý má za následok uzavretie manželstva, a náležitosti tohto právneho úkonu, sú upravené v ustanovení § 2 zákona o rodine.

Podľa § 4 ods. 1 zákona o rodine, vyhlásenie o uzavretí manželstva urobia snúbenci na matričnom úrade určenom pre obvod, v ktorom má jeden zo snúbencom trvalý pobyt pred starostom alebo primátorom, alebo povereným poslancom obecného zastupiteľstva alebo mestského zastupiteľstva za prítomnosti matrikára.

Ústava Slovenskej republiky v čl. 71 zakotvuje možnosť preniesť výkon určených úloh miestnej štátnej správy na obec a vyšší územný celok. Pri výkone delegovanej štátnej správy obec a vyšší územný celok sa stávajú správnym celkom. Ak je subjektom tejto pôsobnosti obec organizačne štátnu správu vykonáva starosta obce (primátor mesta), ak je subjektom územný celok, predseda vyššieho územného celku. Spomenutí funkcionári územnej samosprávy vykonávajú delegovanú štátnu správu formou individuálnej rozhodovacej činnosti (najmä v správnom konaní). Zákon o obecnom zriadení a zákon o samospráve vyšších územných celkoch (samosprávnych krajoch) ich označuje za správny orgán.

Na základe zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov prešlo v piatich etapách (2002-2004) z ministerstiev, krajských úradov a okresných úradov asi 400 pôsobností na obce a samosprávne kraje. Na obce (mestské časti) prešla okrem iného aj pôsobnosť na úseku vedenia matrík.

Podľa § 4 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z.z. o matrikách, matriku ako výkon štátnej správy vedie obec v Hlavnom meste SR Bratislave a v Meste Košice mestská časť (ďalej len „matričný úrad"). Územné obvody matričných úradov ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.

Orgán obce, mesta (matričný úrad), pred ktorým v zmysle zákona o rodine sa uskutočňuje občiansky obrad uzavretia manželstva vystupuje ako evidenčný orgán obce, mesta, mestskej časti v rámci plnenia pôsobnosti prenesenej výkonu štátnej správy, ktorý je

príslušný na zápis uzavretia manželstva do knihy manželstiev.

V zmysle § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 369/1990 Zb.") v zmysle zákona o rodine pokiaľ ide o uzavretie manželstva rozhodujú starostovia obcí (primátor mesta). O odvolaní proti rozhodnutiu starostu rozhoduje orgán štátu príslušný podľa osobitných predpisov.

Je pravdou, že na konanie podľa zákona o matrikách sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (§ 31a). Matričný úrad zabezpečuje jednotný informačný systém v zmysle zákona o matrikách a utvára podmienky na jeho bezpečnú prevádzku a ochranu údajov. Nie je orgánom štátnej správy, nakoľko týmto orgánom je obec, mesto alebo mestská časť.

Ako bolo uvedené, v predmetnej veci mal rozhodnúť primátor mesta (starosta obce) a nie matrikárka.

Na základe novely zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) – zákon č. 527/2003 Z.z. došlo k rozšíreniu rozsahu pôsobnosti správneho poriadku.

Podľa § 1 ods. 1 správneho poriadku sa tento zákon vzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a lebo povinnostiach fyzických a právnických osôb, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Rozsah pôsobnosti správneho poriadku bol citovanou novelou vymedzený nielen pozitívne, ale aj negatívne. Správny poriadok je treba použiť na konanie v súvislosti s rozhodovacou činnosťou správneho orgánu v prípade, že:

- ide o konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy správne orgány rozhodujú o právach, právom chránených záujmoch a lebo povinnostiach fyzických alebo právnických osôb (tzv. pozitívne vymedzenie rozsahu pôsobnosti),

- osobitný zákon výslovne aplikáciu správneho poriadku nevylučuje (tzv. negatívne vymedzenie rozsahu pôsobnosti).

Konanie správneho orgánu predstavuje stanovený postup, ktorý správny orgán musí dodržiavať pri rozhodovaní. Výsledkom rozhodovania ako prejavu výkonu verejnej moci správneho orgánu je vydanie rozhodnutia, ktoré sa vzťahuje na právne postavenie fyzických

a právnických osôb.

Správny poriadok je procesno-právny predpis, ktorý má všeobecný charakter. Vyššie citovaná novela správneho poriadku výslovne zakotvila tzv. subsidiárny charakter správneho poriadku vo vzťahu k osobitným zákonom upravujúcim rozhodovanie správnych orgánov. To znamená, že ak osobitný zákon úplne nevylúčil uplatňovanie správneho poriadku, správny orgán pri rozhodovaní podľa tohto osobitného zákona použije zákon č. 71/1967 Zb. v plnom

rozsahu.

Podľa názoru odvolacieho súdu v predmetnej veci primátor mesta mal vo veci žiadosti žalobcov vydať rozhodnutie (hoci by išlo o negatívne rozhodnutie) v správnom konaní v zmysle ustanovení § 46 a nasl. správneho poriadku. Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie na príslušný orgán štátnej správy, ktorého rozhodnutie po nadobudnutí právoplatnosti je možné preskúmať súdom. V súdenom prípade orgán mesta ani orgán miestnej štátnej správy v súlade so zákonom nepostupovali. V danej veci nemalo byť zaslané žalobcom len oznámenie, ktoré sa považovalo za vybavenie žiadosti žalobcov. Hoci toto oznámenie nemalo náležitosti rozhodnutia v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, žalobcovia podali proti nemu odvolanie na príslušný orgán miestnej štátnej správy, ktorý tiež nesprávnym postupom toto odvolanie postúpil späť mestu na ďalšie konanie. Žalovaný 2) odvolanie vybavil vo vlastnej kompetencii ako odmietnutie sťažnosti žalobcov hoci o sťažnosť v danom prípade ani nešlo.

Ako je z vyššie uvedeného zrejmé, orgány mesta v rámci preneseného výkonu štátnej správy ako aj orgán štátnej správy nepostupovali v súlade s platnými zákonmi pri konaní o žiadosti žalobcov. Zvolili nesprávny postup a preto pokiaľ žalobcovia sa obrátili žalobou na súd, na preskúmanie takéhoto nesprávneho postupu, konali „lege artis". Odvolací súd dospel k záveru, že zastavením konania preto krajský súd odňal možnosť žalobcom konať pred súdom, čím porušil ich ústavné právo domáhať sa pred nezávislým a nestranným súdom domáhať sa prieskumu postupu správnych orgánov. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1393
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: