Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
Predplatné
Piatok, 19. júl 2024 | meniny má Dušana , zajtra Iľja/Eliáš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Skutkové vymedzenie výpovedného dôvodu

najpravo.sk • 2.11. 2012, 10:56

Vo výpovedi z pracovného pomeru je potrebné nielen citáciou právneho predpisu, ale aj skutkovo konkretizovať (vymedziť) výpovedný dôvod tak, aby nebol zameniteľný, inak je výpoveď podľa § 61 ods. 2 Zákonníka práce neplatná. Dôvod výpovede z pracovného pomeru je skutkovo vymedzený nezameniteľným spôsobom vtedy, ak sú vo výpovedi okolnosti výpovedného dôvodu uvedené tak, že opísaný skutok je nezameniteľný s inými skutkami. Je treba mať tiež na pamäti, že súd právnou kvalifikáciou (citáciou právneho predpisu), ktorú účastník vo výpovedi uvedie, nie je viazaný. Dôvod výpovede podľa § 63 ods.1 Zákonníka práce je nutné uviesť nielen tak, aby bolo zrejmé, ktorý z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 Zákonníka práce bol uplatnený, ale súčasne takým spôsobom, aby bolo nepochybné, v čom (skutkovo) spočíva. Bez tejto konkretizácie použitého výpovedného dôvodu zo skutkovej stránky nie je zabezpečené, že nevzniknú pochybnosti o tom, z akého dôvodu bol so zamestnancom pracovný pomer skončený, a že výpovedný dôvod nebude možné dodatočne meniť dopĺňaním skutkových údajov, ktoré výpoveď neobsahuje. Skutočnosti, ktoré boli dôvodom výpovede, pritom nie je potrebné rozvádzať do všetkých podrobností (detailov), lebo pre neurčitosť alebo nezrozumiteľnosť prejavu vôle je výpoveď z pracovného pomeru neplatná len vtedy, keď by sa nedalo ani výkladom prejavu vôle ustáliť, prečo bola daná zamestnancovi výpoveď.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 1 M Cdo 2/2008, zo dňa 28. júla 2008)

Z rozhodnutia:

Okresný súd Trenčín rozsudkom zo 17. októbra 2006 č.k. 7C 104/2006- 96 zamietol návrh navrhovateľky, ktorým sa domáhala určenia neplatnosti výpovede z pracovného pomeru danej jej odporcom 29. apríla 2004 a zaplatenia náhrady mzdy; zároveň rozhodol o povinnosti navrhovateľky zaplatiť odporcovi náhradu trov konania vo výške 18 795 Sk. Rozhodnutie odôvodnil tým, že výpovedný dôvod podľa § 63 ods. 1 písm. d/ Zákonníka práce bol daný, pretože navrhovateľka nespĺňa predpoklady odbornej a pedagogickej spôsobilosti na výkon práce učiteľky podľa § 2 vyhl. č. 41/1996 Z.z. Uviedol, že navrhovateľka preukázane v čase rozviazania pracovného pomeru nespĺňala podmienky v zmysle vyhl. č. 41/1996 Z.z. a keď na vysokej škole neštudovala a nedopĺňala si pedagogické vzdelanie, vlastným zavinením stratila spôsobilosť na výkon práce. Navrhovateľka dostala výpoveď pre uvedené nespĺňanie predpokladov ustanovených právnymi predpismi na výkon dohodnutej práce, preto v zmysle § 64 ods. 3 písm. d/ Zákonníka práce sa na navrhovateľku nevzťahuje zákaz výpovede, i keď bola v čase dania výpovede tehotná. Mal za to, že pre navrhovateľku odporca nemá žiadne vhodné pracovné miesto, keďže voľné pracovné miesta boli už obsadené a výslovne si vyžadovali pedagogické vzdelanie, ktoré navrhovateľka nemala a nemá. Výrok o náhrade trov konania odôvodnil úspešnosťou odporcu v konaní (§ 142 ods. 1 O.s.p.), keď trovy konania odporcovi vznikli jeho právnym zastúpením advokátom.

Na odvolanie navrhovateľky Krajský súd v Trenčíne rozsudkom z 5 júna 2007 sp. zn. 17 Co 376/2006 napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil a odporcovi nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. V odôvodnení rozhodnutia zdôraznil, že dôvod výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. d/ Zákonníka práce bol daný, pretože navrhovateľka nespĺňala kvalifikačné predpoklady odbornej spôsobilosti ani predpoklady pedagogickej spôsobilosti pre výkon práce; mala iba ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou - gymnázium a 6 rokov jazykovej školy bez štátnej záverečnej skúšky z jazyka. V spojitosti s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou poukázal na ustanovenia vyhlášky č. 41/1996 Z.z. Podľa dohody účastníkov o zvýšení kvalifikácie z 15. októbra 1996 si navrhovateľka mala zvýšiť svoju kvalifikáciu štúdiom popri zamestnaní na Filozofickej fakulte v Nitre a štúdium malo byť ukončené v júni 2000. Navrhovateľka si však nezvýšila ani odbornú ani pedagogickú kvalifikáciu, pričom odporca nemal záujem, aby u neho bol zamestnanec v pracovnom pomere, ktorý nespĺňa odborné kvalifikačné predpoklady pre výkon danej práce. Výrok o nepriznaní náhrady trov odvolacieho konania odporcovi odôvodnil nepodaním návrhu na prisúdenie náhrady týchto trov v zmysle § 151 ods. 1 O.s.p. úspešným účastníkom konania (§ 142 ods. 1 a § 224 ods.1 O.s.p.).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2216

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: