Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Zodpovednosť štátneho zamestnanca za škodu

2.11. 2012, 11:27 |  najpravo.sk

Dôkazné bremeno pri zisťovaní osoby zodpovednej za spôsobenie škody leží na služobnom úrade. Jeho povinnosťou je preukázať, že škodu zavinil konkrétny štátny zamestnanec (prípadne viacerí štátni zamestnanci) spolu s mierou jeho alebo ich zavinenia na spôsobení škody. Ak mieru zavinenia na spôsobení škody viacerými štátnymi zamestnancami služobný úrad nepreukáže, nemôže sa úspešne domáhať náhrady škody voči žiadnemu z nich. Povinnosť na náhradu škody nemožno uložiť tomu štátnemu zamestnancovi, u ktorého síce existuje predpoklad na náhradu škody z hľadiska jeho zodpovednosti, ale u ktorého nemožno zistiť presnejšie zavinenie, prípadne spôsobenie škody (mutatis mutandis R 40/1971).

(rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. 9. 2011, sp. zn. 2Sžo/230/2010

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom č.k. 1 S 168/2009-85 zo dňa 1.júla 2010 podľa ustanovenia § 250j ods. 2 písm. d/ Občianskeho súdneho poriadku zrušil rozhodnutie žalovaného č. GR ZVJS-3-20-5/14-2009 zo dňa 19.augusta 2009 a vec mu vráti na ďalšie konanie; žalobcovi priznal náhradu trov konania vo výške 207,21 €. Žalovaný napadnutým rozhodnutím č. GR ZVJS-3-20-5/14-2009 zo dňa 19.augusta 2009 zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie generálnej riaditeľky Zboru väzenskej a justičnej

stráže č. GR ZVJS-29-10/31-2009 zo dňa 28.mája 2009, ktorým bola žalobcovi (ako bývalému príslušníkovi Zboru väzenskej a justičnej stráže a zároveň bývalému riaditeľovi Ústavu na výkon väzby Nitra) uložená povinnosť nahradiť škodu vo výške 1659,69 € (50.000,-- Sk), ktorá vznikla v dôsledku úhrady pokuty vo výške 50.000,-- Sk (1659,69 €) uloženej rozhodnutím Správy finančnej kontroly Bratislava č. I/109/77/2006 Ústavu na výkon väzby Nitra, a to do 15 dní od doručenia tohto rozhodnutia na účet č. 7000157616/8180 vedený v Štátnej pokladnici.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť