Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
TlačPoštaZväčšiZmenši

Oprávnenia opatrovníka

najpravo.sk • 3.11. 2012, 16:54

Na rozdiel od opatrovníka ustanoveného podľa § 27 O. z. sú oprávnenia opatrovníka podľa § 29 ods. 1 a 2 OSP obmedzené len na procesné úkony, a to len voči súdu. Nie je teda oprávnený na (hmotnoprávne) úkony robené mimo súdneho konania, či už voči ostatným účastníkom alebo tretím osobám. V žiadnom prípade nie je oprávnený konať za osobu ním zastúpenú v plnom rozsahu podľa § 27 O. z. a ani podľa § 29 O. z., najmä nie je oprávnený za zastúpeného uzatvárať dohody a zmluvy o nadobúdaní alebo scudzovaní majetku a ani preberať na zastúpeného záväzky. Takto ustanovený zástupca totiž nemá postavenie zákonného zástupcu podľa Občianskeho zákonníka.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. 01. 2011, sp. zn. 5Sžo/92/2010)

Z odôvodnenia:

Napadnutým rozsudkom Krajský súd v Košiciach (ďalej aj „krajský súd") zamietol žalobu žalobkyne, ktorou sa domáhala preskúmania rozhodnutia žalovaného zo 17. decembra 2008 č. Vo 22/2008/Be-12. Preskúmavaným rozhodnutím žalovaný potvrdil rozhodnutie Správy katastra Košice č. V 6060/2008 z 25. septembra 2008 a zamietol odvolanie žalobkyne. Správa katastra Košice ako orgán príslušný na konanie a rozhodovanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva v prvom stupni [§ 18 ods. 2 písm. a/ a § 22 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon")] rozhodnutím z 25. septembra 2008 č. V 6060/2008 zastavila konanie o návrhu na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti - bytu na základe žalobkyňou predloženej dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov z 02. mája 2008 z dôvodu, že žalobkyňa napriek tomu, že bola na to vyzvaná, v lehote ustanovenej v rozhodnutí Správy katastra Košice z 25. júna 2008 č. V 6060/2008 o prerušení konania nepredložila listiny preukazujúce oprávnenie Ing. Z. A. konať v mene bývalého manžela žalobkyne T. Z. vo vzťahu k dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, a neopravila v návrhu na vklad a ani v dohode označenie katastrálneho územia z nesprávne uvedeného K. - St. (§ 31b ods. 1 písm. f/ katastrálneho zákona).

Krajský súd sa ako podstatnou v predmetnej veci zaoberal otázkou, či dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov z 02. mája 2008 je platným právnym úkonom, a to najmä s ohľadom na to, že ju za T. Z. ako účastníka dohody uzavrela Ing. Z. A., opatrovníčka ustanovená podľa § 29 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej aj „OSP") Okresným súdom Rožňava pre konanie 4C/44/2004 (uznesenie zo 17. marca 2008, opravné uznesenie z 26. júna 2008). Dôvodom, pre ktorý Okresný súd Rožňava Ing. A. ustanovil za opatrovníčku T. Z. bola skutočnosť, že sa nezdržiaval na adrese svojho trvalého pobytu, iný jeho pobyt nebol zistený, pričom súdne zásielky určené do vlastných rúk mu nebolo možné doručiť ani prostredníctvom OO PZ v Rožňave, respektíve Mestskej polície v Rožňave. Okresný súd Rožňava po oznámení žalobkyne (navrhovateľky v konaní o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov), že medzi účastníkmi konania došlo 02. mája 2008 k uzavretiu dohody o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Predmetná dohoda je súčasťou administratívneho spisu žalovaného.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2321

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: