Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Rozhodovanie o náhrade trov ustanoveného advokáta Centrom právnej pomoci

11.12. 2011, 18:48 |  najpravo.sk

O odmene advokáta ustanoveného účastníkovi v konaní podľa § 30 ods. 1 O.s.p. ktorá má byť vyplatená zo štátnych prostriedkov, s účinnosťou od 1. januára 2010 rozhoduje jedine Centrum právnej pomoci.

(uznesenie Krajského súdu v Žiline z 29. 9. 2011, sp. zn. 6Co/303/2011)

Z rozhodnutia:

Krajský súd v Žiline, ako súd odvolací, v právnej veci navrhovateľa V. D. zastúpeného JUDr. K. T. proti odporcovi: P. v konaní o určenie, že došlo k pracovnému úrazu pri výkone povolania, o odvolaní ustanovenej advokátky navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Martin č. k. 7C/2/2009-51 zo dňa 28.6.2011, takto

rozhodol:


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť