Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Aplikácia § 150 OSP s poukazom na predmet konania

najpravo.sk • 2.6. 2013, 22:40

Aplikácia ustanovenia § 150 O.s.p. len s poukazom na predmet konania nie je vecne správna.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 9. júna 2010, sp. zn. 5 Cdo 67/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Dolný Kubín rozsudkom z 19. októbra 2004, č.k. 8 C 117/2000-183 návrh na vrátenie daru zamietol. Navrhovateľa zaviazal zaplatiť odporcovi trovy konania 8 203 Sk na účet právneho zástupcu odporcu JUDr. J. G. a na účet súdu trovy štátu vo výške 1 184 Sk, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že darovacou zmluvou z 31. augusta 2005, ku ktorej bol vklad povolený pod č. V.V. s účinkami od X., navrhovateľ ako darca daroval odporcovi a Š. S., každému z nich zo svojho spoluvlastníckeho podielu k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. X., kat. územia P. ako parc. č. X. T. vo výmere X.X. m² a parc. č. X. vodné plochy vo výmere X. m², zapísaných na navrhovateľa pod B. v X.-ici z celku po X. z celku (X.-ici z tohto podielu). Konštatoval, že k zhoršeniu vzťahov medzi účastníkmi konania preukázateľne došlo najneskôr začiatkom roku 1998 a spočiatku súviseli s ekonomickými problémami družstva P., podnikajúceho okrem iných aj na nehnuteľnostiach, ktoré boli predmetom darovacej zmluvy a ktorého členmi boli účastníci. K ich zhoršeniu prispeli aj trestné činy, ktorých sa H. dopustili 26. marca 1998 voči poškodenej S., keď navyše brat navrhovateľa bol odsúdený za trestný čin násilia proti skupine obyvateľov a proti jednotlivcovi, spáchaný práve vyhrážkami voči odporcovi skutkom zo 14. mája 1999. V odôvodnení svojho rozhodnutia poukázal na to, že zo strany odporcu voči navrhovateľovi nebolo preukázané akékoľvek hrubé porušenie dobrých mravom, nieto ešte také kvalifikované porušenie vzhľadom na intenzitu, aké predpokladá ustanovenie § 630 Občianskeho zákonníka. Z konaní odporcu, ktoré navrhovateľ označil za hrubé porušenie dobrých mravov odporcom, súd prvého stupňa za nemorálne považoval iba to, že tento žiadal od svedka P., aby mu išiel svedčiť, že navrhovateľ rozkráda ryby, za situácie, keď vykonaným dokazovaním nebolo preukázané, že by sa navrhovateľ mal takéhoto konania dopustiť. Preto dospel k záveru, že toto konanie samo osebe ani v spojení s prípadnými tvrdeniami odporcu iným bližšie neznámym osobám, že navrhovateľ nemal byť vlastníkom rôznych vecí a pozemkov na F., navyše posudzované v kontexte s konaním navrhovateľa a jeho blízkych príbuzných proti odporcovi, resp. jeho blízkej priateľke, vykazujúcich podstatne vyšší stupeň spoločensky nežiaduceho konania (výslovne protiprávne konanie charakteru trestných činov), keď nepochybne tu bolo vzájomné osočovanie sa zo zavinenia problémov družstva P., nenapĺňa v danej veci pojem hrubého porušenia dobrých mravov a podľa názoru súdu mohlo ísť iba o menej významné porušenie. Preto návrh ako nedôvodný zamietol. O trovách konania rozhodol podľa ustanovenia § 142 ods. 1 O.s.p.

Krajský súd v Žiline na odvolanie navrhovateľa rozsudkom zo 6. septembra 2005 sp. zn. 5 Co 33/2005 (v poradí prvým) zmenil rozsudok okresného súdu a určil, že odporca je povinný vydať navrhovateľovi X.-inu z nehnuteľností v kat. území P., zapísané na LV č. X. pod X. parc. č. X. – T. vo výmere X. m² a parc. č. X. – vodné plochy vo výmere X.X. m², pod X. na meno odporcu. Odporcu zaviazal zaplatiť navrhovateľovi trovy prvostupňového konania vo výške 7 912 Sk a trovy odvolacieho konania vo výške 7 110,60 Sk do troch dní na účet advokáta JUDr. P. M.. V odôvodnení svojho rozhodnutia konštatoval, že v preskúmavanej veci bola splnená dôkazná povinnosť (§ 120 ods. 1 O.s.p), a preto dôkazy vykonané súdom prvého stupňa nebolo potrebné doplňovať alebo opakovať. Nesprávny postup prvostupňového súdu spočíval v nesprávnom hodnotení dôkazov (§ 132 O.s.p.) a tomu zodpovedajúcom nesprávnom právnom posúdení. Odvolací súd zaujal diametrálne odlišný právny názor v posúdení charakteru porušenia dobrých mravov, keď porušenie dobrých mravov odporcu voči navrhovateľovi považoval za hrubé porušenie dobrých mravov takej intenzity, ktoré odôvodňovalo podať návrh na súd o vrátenie daru.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1188

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: