TlačPoštaZväčšiZmenši

Oslobodenie správcu od súdnych poplatkov

24.3. 2011, 16:22 |  najpravo.sk

Korektným a i ústavne konformným výkladom úpravy konkurzného práva a tzv. poplatkového zákona treba dospieť k záveru, že oslobodenie správcu od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. m/ ZSP sa vzťahuje aj na správcov podstát podľa § 8 ods. 1 a nasl. zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších zmien a doplnení (samozrejme však len v konaniach začatých po účinnosti zákona č. 621/2005 Z. z., teda až po 1. januári 2006).

(uznesenie Krajského súdu Trnava z 30. 10. 2009, sp. zn. 10Co/366/2009-66)

Z rozhodnutia:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil konanie podľa § 10 ods. 1 zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej tiež „ZSP") pre nezaplatenie žalobcom súdneho poplatku za žalobu v sume 23,50 eur ani na výzvu súdu z 11. augusta 2009 č. k. 12C/5/2009-25 (doručenú žalobcovi 14. augusta 2009 a požadujúcu zaplatenie poplatku v lehote 10 dní i s poučením o následku). Uzavrel, že podanie žalobcu poukazujúce na dôvody vecného oslobodenia konania (§ 4 ods. 1 ZSP) či osobného oslobodenia účastníka (§ 4 ods. 2 ZSP) od poplatkov nemožno bez ďalšieho posudzovať i za návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O. s. p. (Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení) a rozhodnúť o nesplnení podmienok vecného alebo osobného oslobodenia možno len uznesením o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku (z čoho inak vyplynul aj v uznesení priamo nevyslovený záver, že žalobcovi v tejto konkrétnej veci žiadne oslobodenie zo zákona nepatrí). Rozhodol tiež, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania a toto rozhodnutie odôvodnil len paušálnym odkazom na ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p.

Proti tomuto uzneseniu podal len žalobca včas odvolanie a navrhol ho (napadnuté uznesenie) zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie s námietkou spočinutia napadnutého uznesenia na nesprávnom právnom posúdení veci, pretože podľa § 4 ods. 2 písm. m/ ZSP je od súdnych poplatkov osobne oslobodený aj správca podľa osobitného predpisu, takýmto správcom je podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 8/2005 Z. z. fyzická alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov a len táto skutočnosť je významná aj pri výkone správcovskej činnosti podľa skorších predpisov, pričom on (žalobca a odvolateľ) je taktiež osobou zapísanou v zozname správcov (vedenom ministerstvom spravodlivosti).

Žalovaný odvolací návrh nepodal a v odvolacom konaní ako vedľajší účastník do konania na jeho strane vstúpil správca úpadcu „T., pričom z obsahu argumentácie tohto vedľajšieho účastníka vyplynul jednoznačný návrh na potvrdenie napadnutého uznesenia (v podstate založený na názore, podľa ktorého žalobcovi neprislúcha postavenie správcu podľa zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení – ďalej tiež len „ZKR", ale len správcu konkurznej podstaty podľa skoršieho zákona č. 328/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení – ďalej tiež len „ZKV" a osobné oslobodenie od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. m/ ZSP dopadá len na prípady správcov podľa ZKR bez ohľadu na zápis aj žalobcu v zozname správcov – podľa ZKR).

Odvolací súd prejednal podľa § 212 ods. 1 a 2 písm. b/ O. s. p. v medziach odvolania žalobcu celú vec (zastavenia konania), pretože od výslovne napadnutého výroku uznesenia o zastavení konania bolo závislým i rozhodnutie o trovách takto zastaveného konania a to podľa § 214 ods. 2 O. s. p. bez pojednávania (nakoľko nešlo o prejednanie veci samej a ani o žiaden zákonom ustanovený prípad potreby prejednania takejto veci na pojednávaní) a dospel k záveru, že napadnuté uznesenie nemožno považovať za správne.

V prejednávanej veci totiž niet sporu o tom, že žalobca sa nedomáha vydania rozhodnutia o priznaní mu oslobodenia od súdnych poplatkov súdom (teda rozhodnutia podľa § 138 ods. 1 O. s. p.), ale odmieta splniť požiadavku súdu obsiahnutú vo výzve na zaplatenie súdneho poplatku za žalobu s poukazom na obsah ustanovenia § 4 ods. 2 písm. m/ ZSP, z ktorého vyvodzuje svoje osobné oslobodenie od platenia súdnych poplatkov.

Podľa § 4 ods. 2 písm. m/ ZSP (inak ustanovenia zaneseného do ZSP prostredníctvom čl. I bodu 9 a čl. II zákona č. 621/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. januára 2006) potom od poplatku je oslobodený správca podľa osobitného predpisu (pričom takýmto osobitným predpisom je podľa poznámky č. 3f pod čiarou v ZSP práve zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii v znení neskorších zmien a doplnení).

Použitím metódy jednoduchého doslovného jazykového a gramatického výkladu zhora citovaného ustanovenia zákona možno nepochybne dospieť k záveru, že úmyslom zákonodarcu bolo tam uvedené oslobodenie priznať len správcom podľa ZKR, z čoho by potom zrejme opakom malo byť vyvodené, že správcovi (konkurznej) podstaty podľa skoršej právnej úpravy (teda podľa ZKV) oslobodenie nepatrí.

Odvolací súd má však za to, že snaha o takýto výklad nemôže obstáť, ak do úvahy má prísť aj historický, systematický a logický výklad rozhodnej právnej úpravy neponechávajúc pritom bez povšimnutia aj hľadisko ústavnej súladnosti (konformity) prijatého výkladu.

Uplatnením metód výkladu zhora totiž musí byť celkom evidentné, že ZKR v systematike obchodného práva vo všeobecnosti a tzv. konkurzného práva osobitne získal postavenie základného predpisu konkurzného práva (popri iných predpisoch v takejto oblasti, tu por. najmä zákon č. 8/2005 Z. z. a viaceré tzv. podzákonné predpisy vydané na vykonanie oboch zákonov), stalo sa tak však práve v súvislosti s nahradením skoršej úpravy konkurzného práva tou novou a to bez stavu ponechania čo i len po určitý čas paralelnej existencie popri ZKR akejkoľvek časti skoršieho ZKV (zrušenie ZKV a tiež vykonávacích predpisov k nemu v celom rozsahu ustanovením čl. I § 208 ZKR, avšak s ponechaním dopadu skoršej – a k 1. januáru 2006 zrušovanej úpravy ZKV ešte na konkurzy a vyrovnania začaté či povolené pred účinnosťou ZKR – tu por. aj čl. I § 206 ods. 1 ZKR). Použitie takejto filozofie (rozumej praktické vsadenie ZKR na miesto uprázdnené v právnom poriadku po zrušení ZKV práve ku dňu nadobudnutia účinnosti ZKR) však muselo mať za následok, že i dopady akejkoľvek úpravy vzťahujúcej sa výslovne len na jeden z takto sa nahradzujúcich predpisov museli byť použiteľnými i na druhý (s výnimkou výslovného vylúčenia opaku). To platí tým skôr, ak i jedným z prechodných ustanovení čl. I § 206 ods. 3 ZKR bola platnosť niektorých pojmov skoršieho konkurzného práva spred 1. januára 2006 v neskoršom období do určitej miery rozšírená (napr. konkurzným konaním či konkurzom podľa skoršej úpravy treba rozumieť nielen obsahovo totožné pojmy podľa úpravy novšej, ale i konanie o oddlžení). Napokon bez povšimnutia nemožno ponechať ani to, že poznámky v zákonoch pod čiarou (odvolania sa na jednotlivé právne predpisy) nemajú priamu (bezprostrednú) normatívnu povahu, ale len charakter informačnej (vysvetľujúcej) súčasti právneho predpisu, u ktorej často dochádza k pomerne neformálnemu preobsadeniu skoršieho predpisu či čiastkového ustanovenia novým bez toho, aby takýto jav bol sprevádzaný aj zmenou zákona obsahujúceho príslušnú poznámku a pravidlom je odvolanie sa (pri zanášaní poznámky do textu zákona) obvykle len na aktuálny (účinný) právny predpis (výnimkou sú potom prípady, ak určité a ani obsahovo príbuzné pojmy neobsahuje novší právny predpis, ale len predpis starší, u ktorého ešte nie je vylúčené jeho použitie).

Pri riadení sa už naznačenými úvahami potom správcom priamo zákonodarcom oslobodeným od súdnych poplatkov mal byť samozrejme len správca podľa zákonov č. 7/2005 Z. z. a č. 8/2005 Z. z. a úmysel oslobodiť aj správcu podstaty podľa skoršej úpravy konkurzného práva (zrušovanej práve ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej novely ZSP) tu bol nanajvýš v rovine sekundárneho účinku príslušnej právnej úpravy (ak nemusí byť sporu o tom, že inštitút správcu podstaty podľa ZKV i so všetkými naň naviazanými súvislosťami sa po 1. januári 2006 dostal už do polohy reliktného inštitútu – odsúdeného na „vymretie", čím treba rozumieť len dobehnutie konaní začatých v čase účinnosti skoršej úpravy podľa takejto úpravy a beh nových už podľa úpravy novej).

Už uvedené však nič nemenilo na tom, že novší stručnejší pojem správca použila (čo aj len ako legislatívnu skratku) už skoršia úprava konkurzného práva, čiže ZKV (v tejto súv. por. najmä § 8 ods. 1 a všetky po ňom nasledujúce ustanovenia zákona č. 328/1991 Zb.) a to bol ďalší dôvod, pre ktorý nebol dôvod vytesňovať správcov podstát podľa ZKV spod režimu ustanovenia § 4 ods. 2 písm. m/ ZSP. Opodstatnenie nemalo ani spochybňovanie zápisov správcov podľa ZKV do zoznamu správcov predpokladaného novou úpravou (už len záujem skorších správcov podľa ZKV aj na výkone činnosti správcov podľa novej úpravy si vyžadoval splnenie tejto podmienky) a ani nedostatku ich činnosti v niektorom konkurze podľa ZKR (ak takýto postup vylučovalo práve ustanovenie príslušnej osoby za správcu podľa ZKV a potreba „dobehnutia" príslušného konania podľa skorších predpisov).

Odvolací súd tak má za to, že korektným a i ústavne konformným výkladom úpravy konkurzného práva a tzv. poplatkového zákona treba dospieť k záveru, že oslobodenie správcu od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. m/ ZSP sa vzťahuje aj na správcov podstát podľa § 8 ods. 1 a nasl. zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších zmien a doplnení (samozrejme však len v konaniach začatých po účinnosti zákona č. 621/2005 Z. z., teda až po 1. januári 2006).

Postup súdu prvého stupňa takémuto záveru odporujúci a reprezentovaný uznesením o zastavení konania (začatého správcom) pre nezaplatenie súdneho poplatku za žalobu preto nebolo možno považovať za správny a bol tak daný zákonný dôvod pre zrušenie napadnutého uznesenia podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O. s. p. (zastavenie konania napriek neexistencii dôvodu pre taký postup je odňatím účastníkovi konania možnosti konať pred súdom) a vrátenie veci súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (odsek 2 tu citovaného ustanovenia). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 762
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyrubovanie súdnych poplatkov (§ 13 ods. 1 Zákona o súdnych poplatkoch)

Nemožnosť vyrubenia súdnych poplatkov po uplynutí troch rokov od konca roka, v ktorom sa súdny poplatok stal splatný, zrejme smeruje k ochrane ...

Neplatnosť skončenia pracovného pomeru a naliehavý právny záujem (§ 137 CSP)

V niektorých prípadoch hmotné právo (osobitný predpis) pripúšťa žaloby o určenie právnej skutočnosti, ktorou je neplatnosť (prípadne ...

Náležitosti námietky zaujatosti

Rozhodujúcim prvkom pri posudzovaní námietky zaujatosti zákonného sudcu je to, či obava účastníka konania je objektívne oprávnená a ...

Dobromyseľnosť držiteľa ako predpoklad vydržania; poctivý spôsob nadobudnutia veci

Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2021

Súkromné právo 5/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 8-9/2021

Justičná revue 8-9/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Zo súdnej praxe 5/2021

Zo súdnej praxe 5/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2021

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Bulletin slovenskej advokácie 10/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 9/2021

Bulletin slovenskej advokácie 9/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: