Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
Predplatné
Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Oslobodenie správcu od súdnych poplatkov

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:03

Korektným a i ústavne konformným výkladom úpravy konkurzného práva a tzv. poplatkového zákona treba dospieť k záveru, že oslobodenie správcu od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. m/ ZSP sa vzťahuje aj na správcov podstát podľa § 8 ods. 1 a nasl. zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších zmien a doplnení (samozrejme však len v konaniach začatých po účinnosti zákona č. 621/2005 Z. z., teda až po 1. januári 2006).

(uznesenie Krajského súdu Trnava z 30. 10. 2009, sp. zn. 10Co/366/2009-66)

Z rozhodnutia:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zastavil konanie podľa § 10 ods. 1 zákona SNR č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej tiež „ZSP") pre nezaplatenie žalobcom súdneho poplatku za žalobu v sume 23,50 eur ani na výzvu súdu z 11. augusta 2009 č. k. 12C/5/2009-25 (doručenú žalobcovi 14. augusta 2009 a požadujúcu zaplatenie poplatku v lehote 10 dní i s poučením o následku). Uzavrel, že podanie žalobcu poukazujúce na dôvody vecného oslobodenia konania (§ 4 ods. 1 ZSP) či osobného oslobodenia účastníka (§ 4 ods. 2 ZSP) od poplatkov nemožno bez ďalšieho posudzovať i za návrh na priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov podľa § 138 ods. 1 O. s. p. (Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení) a rozhodnúť o nesplnení podmienok vecného alebo osobného oslobodenia možno len uznesením o zastavení konania pre nezaplatenie súdneho poplatku (z čoho inak vyplynul aj v uznesení priamo nevyslovený záver, že žalobcovi v tejto konkrétnej veci žiadne oslobodenie zo zákona nepatrí). Rozhodol tiež, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania a toto rozhodnutie odôvodnil len paušálnym odkazom na ust. § 146 ods. 1 písm. c/ O. s. p.

Proti tomuto uzneseniu podal len žalobca včas odvolanie a navrhol ho (napadnuté uznesenie) zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie s námietkou spočinutia napadnutého uznesenia na nesprávnom právnom posúdení veci, pretože podľa § 4 ods. 2 písm. m/ ZSP je od súdnych poplatkov osobne oslobodený aj správca podľa osobitného predpisu, takýmto správcom je podľa § 2 ods. 1 a 2 zákona č. 8/2005 Z. z. fyzická alebo právnická osoba zapísaná do zoznamu správcov a len táto skutočnosť je významná aj pri výkone správcovskej činnosti podľa skorších predpisov, pričom on (žalobca a odvolateľ) je taktiež osobou zapísanou v zozname správcov (vedenom ministerstvom spravodlivosti).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1090

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: