TlačPoštaZväčšiZmenši

Predpoklady pre oslobodenie od súdnych poplatkov

28.1. 2011, 23:52 |  najpravo.sk

Pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k majetkovým a sociálnym pomerom žiadateľa, ktoré musí vierohodným spôsobom preukázať, výške súdneho poplatku a povahe spoplatňovaného úkonu.

Rozhodnutie o návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov musí zodpovedať tomu, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pomermi účastníka sú najmä pomery majetkové (ak je žiadateľom fyzická osoba, tak aj rodinné, sociálne a zdravotné), ktoré nie sú len dočasnej alebo prechodnej povahy, a odôvodňujú záver, že poplatník nemôže (celkom alebo sčasti) splniť poplatkovú povinnosť alebo že jej splnenie súd nemôže od neho spravodlivo žiadať.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR, zo dňa 26. 10. 2010, sp. zn. 5Sžo/219/2010)

 

Z odôvodnenia:

 

Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením žalobkyni nepriznal oslobodenie od súdneho poplatku. Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že žalobkyňa podala žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. 354/209/09/2010 z 12. marca 2010 a súčasne požiadala súd o priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov. Žalobkyni bola doručená 28. júna 2010 výzva súdu na preukázanie jej majetkových pomerov, avšak do rozhodnutia súdu požadované doklady nedoručila.

 

Krajský súd poukázal na ustanovenie § 138 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „OSP“) a uviedol, že jedným z druhov trov konania, ktoré musí účastník znášať, sú aj súdne poplatky. Súd môže priznať účastníkovi oslobodenie od súdnych poplatkov, pričom vychádza z jeho pomerov a zároveň nemôže ísť o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva.

 

Napriek tomu, že žalobkyňa požiadala o oslobodenie od súdnych poplatkov a bola súdom vyzvaná na preukázanie svojich pomerov, posúdenie ktorých je jedným z predpokladov na priznanie oslobodenia od platenia súdnych poplatkov, túto povinnosť si v stanovenej lehote ani do rozhodnutia súdu nesplnila. Keďže súdu neboli známe žiadne skutočnosti týkajúce žalobkyne, na základe ktorých by posúdil dôvodnosť priznania oslobodenia od súdneho poplatku, musel návrh zamietnuť.

 

Žalobkyňa v podaní, ktoré bolo podané na poštu 18. augusta 2010, t. j. v rámci zákonnej odvolacej lehoty uviedla, že podľa ustanovenia § 41 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov nemusí podávať daňové priznanie. Nevlastní žiaden hnuteľný ani nehnuteľný majetok a nemá žiadnu majetkovú účasť v iných spoločnostiach. Jej jediným majetkom je vkladná knižka so sumou 230,07 eura, pričom tieto prostriedky získala z členských príspevkov a slúžia na zabezpečenie činnosti organizácie (schôdzky, prednášky, zaplatenie miestnosti a podobne). Svoje tvrdenia doložila vkladnou knižkou, revíznou správou žalobkyne za rok 2009 a peňažným a účtovným denníkom a na oslobodení od súdnych poplatkov trvala.

 

Keďže prvostupňový súd posúdiac v zmysle § 41 ods. 2 OSP podanie žalobkyne ako odvolanie, tomuto v rámci autoremedúry nevyhovel (okrem iného aj z dôvodu nedostatku jej procesnej spôsobilosti), Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 OSP) stotožniac sa posúdením podania žalobkyne z 13. augusta 2010 ako odvolanie, preskúmal napadnuté rozhodnutie v medziach podaného odvolania (§ 212 ods. 1 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP), bez nariadenia pojednávania (§ 250 ods. 2 OSP) a po tom, čo preskúmal spôsobilosť žalobkyne byť účastníkom konania včítane jej spôsobilosti procesnej (§ 19 a § 20 OSP) dospel záveru, že žiadosti žalobkyne o priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov je možné v danom prípade vyhovieť.

 

Žalobou sa žalobkyňa domáha preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia žalovaného č. 354/209/09/2010 zo dňa 12. marca 2010, ktorým zamietol jej odvolanie a potvrdil rozhodnutie Obvodného pozemkového úradu v Bratislave č. 5219/09/718/09-MSO

zo dňa 01. októbra 2009, ktorým zastavil správne konanie o návrhu na začatie konania o užívaní pozemkov v zriadených z. a vyporiadaní vlastníctva k nim.

 

V správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy (piata časť, prvá hlava, § 244 ods. 1 OSP).

 

Pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto piatej časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona (§ 246c ods. 1 veta prvá OSP).

 

Podľa § 138 ods. 1 OSP na návrh môže súd priznať účastníkovi celkom alebo sčasti oslobodenie od súdnych poplatkov, ak to pomery účastníka odôvodňujú, a ak nejde o svojvoľné alebo zrejme bezúspešné uplatňovanie alebo bránenie práva. Ak nerozhodne súd inak, vzťahuje sa oslobodenie na celé konanie a má i spätnú účinnosť; poplatky zaplatené pred rozhodnutím o oslobodení sa však nevracajú.

 

Najvyšší súd Slovenskej republiky v postavení odvolacieho súdu rozhoduje na základe podaného odvolania o napadnutom rozhodnutí a v zmysle § 211 ods. 2 OSP (v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP), je povinný aplikovať ustanovenie § 154 OSP v spojení s ustanovením § 167 ods. 2 OSP (v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP), v zmysle ktorých je ako pre rozsudok tak aj pre uznesenie rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia.

 

Pri rozhodovaní o oslobodení od súdnych poplatkov súd prihliada k majetkovým a sociálnym pomerom žalobcu, ktoré musí vierohodným spôsobom preukázať, výške súdneho poplatku a povahe spoplatňovaného úkonu.

 

Rozhodnutie o návrhu na oslobodenie od súdnych poplatkov musí zodpovedať tomu, aby účastníkovi nebolo len pre jeho majetkové a sociálne pomery znemožnené uplatňovať alebo brániť svoje právo. Pomermi účastníka sú najmä pomery majetkové (ak je žiadateľom fyzická osoba, tak aj rodinné, sociálne a zdravotné), ktoré nie sú len dočasnej alebo prechodnej povahy, a odôvodňujú záver, že poplatník nemôže (celkom alebo sčasti) splniť poplatkovú povinnosť alebo že jej splnenie súd nemôže od neho spravodlivo žiadať.

 

Pre posúdenie dôvodnosti žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov je súčasne rozhodujúce, či účastník svojvoľne alebo zrejme bezúspešne uplatňuje alebo bráni svoje práva.

 

Z obsahu spisu vyplýva, že v čase vyhlásenia rozhodnutia najvyššieho súdu bol návrh žalobkyne na oslobodenie od súdneho poplatku bez vád. Žalobkyňa je združením občanov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, z ktorých väčšinu tvoria dôchodcovia, ktorí hospodária na pozemkoch v z. a jediným príjmom združenia sú peňažné prostriedky v sume 230,07 eura získané z členských príspevkov. S ohľadom tiež na predmet konania v ktorom žalobkyňa musí byť právne zastúpená podľa § 250a OSP ako aj na výšku súdneho poplatku za žalobu 66,- eur Najvyšší súd Slovenskej republiky bol toho názoru, že žalobkyni možno priznať oslobodenie od súdnych poplatkov, nakoľko sa nachádza pre ňu v tiaživej situácii, ktorá by jej bránila a znemožnila uplatňovať nárok voči žalovanému, ak by musela zaplatiť súdny poplatok za podanú žalobu.

 

Preto Najvyšší súd Slovenskej republiky napadnuté rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave podľa § 220 OSP zmenil a žalobkyni priznal v súlade s § 138 ods. 1 veta prvá OSP oslobodenie od súdnych poplatkov celkom.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1732
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Matovič: Novela zákona o VŠ by mala byť retroaktívnahttps://www.teraz.sk/slovensko/novela-zakona-o-vs-umoznujuca-odna/495386-clanok.html

Novela zákona o vysokých školách z dielne koaličných poslancov umožňujúca odňať titul by ...

Novela zákona o športe má ukázať vôľu investovať do férového športuhttps://www.teraz.sk/slovensko/nrsr-novela-zakona-o-sporte-ma-ukaz/495284-clanok.html

Prostredníctvom zvýšenia odbornej úrovne a zjednotenia rozhodovacej praxe by malo opatrenie ...

Právnická fakulta v Košiciach bude spolupracovať s Najvyšším súdom SRhttps://www.teraz.sk/regiony/pravnicka-fakulta-v-kosiciach-bude-sp/495267-clanok.html

Ľahší prístup k praxi otvára študentom možnosti čerpania skúseností, ktoré im po ...

Ústavný súd SR uskutoční deň otvorených dverí cez videoprehliadkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/ustavny-sud-sr-uskutocni-den-otvor/495013-clanok.html

Videoprehliadka ponúkne záujemcom návštevu priestorov, ktoré sú inak verejnosti nedostupné.

Od 1. novembra bude platiť ďalšia zbraňová amnestiahttps://www.teraz.sk/slovensko/od-1-novembra-bude-platit-dalsia-zbr/494935-clanok.html

Doteraz boli vyhlásené tri zbraňové amnestie.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá upravuje pandemickú OČRhttps://www.teraz.sk/ekonomika/prezidentka-podpisala-novelu-zakona-k/495039-clanok.html

Podľa platnej legislatívy je nárok na dávku pandemické ošetrovné okrem iného podmienený ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 2/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: