Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Slobodný prístup k informáciám, rozhodnutie o zamietnutí

4.11. 2012, 10:26 |  najpravo.sk

Žiadateľ podľa zákona o slobode informácií, aj pokiaľ správny orgán jeho žiadosti nemieni vyhovieť, má právo na vydanie rozhodnutia, ktoré by bolo riadne odôvodnené a súčasne má právo podať proti nemu opravný prostriedok, obhajujúc dôvodnosť svojej žiadosti a súčasne napadnúť dôvody, pre ktoré správny orgán prvého stupňa jeho žiadosti nevyhovel.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 3. mája 2011, sp. zn. 3 Sži/3/2011)

Z odôvodnenia:

I.

Krajský súd v Bratislave napadnutým rozsudkom č. k. 23S/11/2010-79 zo dňa 17.01.2011 zrušil fiktívne rozhodnutie žalovaného podľa § 250j ods. 2 písm. a/, d/, e/ Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O.s.p."), ako aj fiktívne rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. Uvedeným fiktívnym rozhodnutím žalovaného, ako aj prvostupňovým rozhodnutím správneho orgánu neboli žalobcovi sprístupnené informácie podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobode informácií").


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť