Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
Predplatné
Štvrtok, 18. júl 2024 | meniny má Kamila , zajtra Dušana
TlačPoštaZväčšiZmenši

Výrok rozsudku o plnení v peniazoch v cudzej mene

najpravo.sk • 4.11. 2012, 10:13

Podľa § 155 ods. 2 OSP, výrok rozsudku o plnení v peniazoch sa môže vyjadriť v cudzej mene, ak to neodporuje okolnostiam prípadu a ak predmet konania je vyjadrený v cudzej mene a účastník ktorý má plniť, je devízovým tuzemcom a má účet v cudzej mene, alebo niektorý z účastníkov je devízovým cudzozemcom. Žalobca mal právo zvoliť si , či uplatní svoju pohľadávku v amerických dolároch alebo slovenských korunách a právo voľby má aj súd. Ak súd rozhodne o tom, že v rozsudku prizná sumu vyjadrenú v inej mene ako bola poskytnutá, je povinný prepočítať túto sumu kurzom k dátumu, kedy napríklad vznikla škoda, aby mohol priznať skutočnú škodu, kedy malo dôjsť k zákonnému plneniu, aby sa veriteľ neocitol v horšej situácii, ako v prípade dobrovoľného plnenia

(rozsudok Krajského súdu Banská Bystrica z 13. 9. 2007, sp. zn. 12Co/191/2007)

Z odôvodnenia:

Okresný súd svojim rozsudkom uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 63 622, 40 Sk spolu úrokom z omeškania z tejto sumy vo výške 12, 5% ročne od 31.10.2003 až do zaplatenia, všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti tohto rozhodnutia. Žalovanému zároveň uložil povinnosť nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 25 366 Sk právnemu zástupcovi žalobcu v lehote troch dní. Rozhodol tak po zistení, že medzi účastníkmi konania bola uzatvorená sprostredkovateľská zmluva, podľa § 643 až 651 Obchodného zákonníka, predmetom ktorej bol záväzok žalovaného ako sprostredkovateľa vyvíjať pre žalobcu činnosť smerujúcu k tomu, aby na Ukrajine predal stomatologické súpravy. Provízia bola dohodnutá za podmienok, že sa obchod zrealizuje a kupujúci zaplatí 100% kúpnej ceny. Po uzatvorení tejto zmluvy poskytol žalobca žalovanému na jeho žiadosť finančné prostriedky vo výške 1 800 USD, ktoré súd definoval ako záväzkový právny vzťah pôžičky, pretože žalovaný ich prijatie nepopieral a zaviazal sa prevzatú sumu vrátiť v konkrétne určenej lehote. Pokiaľ žalovaný tvrdil, že uvedenú sumu prevzal ako zálohu na úhradu nákladov spojených so sprostredkovaním a minul ju v mene žalobcu, ktorého reprezentoval, dospel súd prvého stupňa k záveru, že takáto právna kvalifikácia nie je na mieste, pretože to nie je v súlade s ustanovením § 647 ods. 2 Obchodného zákonníka. Pokiaľ sa žalovaný bránil vznesením kompenzačnej námietky , ktorej právnym dôvodom bol vznik «bezdôvodného» «obohatenia» na strane žalobcu, potvrdeného ukrajinskou firmou, ktorá potvrdila dôvod, výšku a spôsob úhrady nákladov spojených s poplatkom a prezentáciou žalobcu, dospel okresný súd k záveru, že takýto spôsob kompenzácie nie je v danom prípade možný, lebo na strane žalobcu «bezdôvodné» «obohatenie» jednoznačne nevzniklo, pretože činnosť žalovaného spojená s prezentáciou žalobcu na Ukrajine súvisela so zmluvou o sprostredkovaní. Pri určení kurzu vychádzal z prepočtu vzťahujúceho sa deň nasledujúci po dni splatnosti pôžičky, pretože žalovaný mal vrátiť dohodnutú sumu riadne a včas a priznal žalobcovi aj úroky z omeškania od 31.10.2003 , kedy sa dostal žalovaný do omeškania.

Proti rozsudku okresného súdu podal odvolanie žalovaný. Navrhol, aby odvolací súd zmenil tento rozsudok a návrh zamietol. V dôvodoch odvolania poukázal na pochybenie súdu prvého stupňa, keď sa neriadil ustanovením § 154 Občianskeho súdneho poriadku ( ďalej len OSP) a priznal žalobcovi sumu, predstavujúcu ekvivalent sumy poskytnutej žalovanému žalobcom v amerických dolároch. v nesprávnom kurze, pretože mal prepočet vykonať kurzom ku dňu rozhodnutia. Okrem toho považoval rozhodnutie súdu za nesprávne aj pre nesprávne právne posúdenie. Poprel, že by mu sumu 1 800 USD poskytol žalobca ako pôžičku, pretože z tejto sumy nesporne a preukázateľne vynaložil ako výdavky za účasť žalobcu v tendri a bola definovaná ako záloha...na výdavky , čo nakoniec vyplýva nielen z písomného potvrdenia, ale aj z výpovede svedka Ing. J. B.. Nebol povinný na prezentáciu výrobkov žalobcu vynaložiť svoje vlastné finančné prostriedky a nikdy neuzatvoril zmluvu o pôžičke ani písomne ani ústne. Pokiaľ by súd dospel k inému záveru, mal sa zaoberať kompenzačnou námietkou a jej dôvodnosťou. Podľa § 454 Občianskeho zákonníka žalobcovi vzniklo bezdôvodné obohatenie, pretože za neho plnil žalovaný to, čo mal plniť sám.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2089

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: