Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Predpoklady pre rozhodnutie rozsudkom pre zmeškanie žalovaného podľa § 274 CSP

8.2. 2021, 14:21 |  najpravo.sk

V ustanovení § 274 C. s. p. zákon stanovuje 4 kumulatívne podmienky, ktoré musia byť splnené, aby mohol súd na pojednávaní rozhodnúť rozsudkom pre zmeškanie žalovaného, ktorými sú:

- spor o žalobe na splnenie povinnosti podľa § 137 písm. a/ C. s. p. (t. j. o žalobe na plnenie),

- návrh žalobcu na rozhodnutie v spore rozsudkom pre zmeškanie,

- neprítomnosť žalovaného na pojednávaní, na ktoré bol riadne a včas predvolaný za súčasného a poučenia o možnosti vydania rozsudku pre zmeškanie, a zároveň

- neospravedlnenie neprítomnosti na pojednávaní včas a vážnymi okolnosťami.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť