Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Odôvodnenie rozsudku prvoinštančného súdu po zrušení rozsudku odvolacím súdom

10.8. 2017, 17:21 |  najpravo.sk

Ak odvolací súd zruší rozsudok prvostupňového súdu a vráti mu vec na ďalšie konanie, prvostupňový súd nesmie odôvodnenie svojho nového rozsudku koncipovať tak, že iba doplňuje pôvodné odôvodnenie zrušené rozsudku. Zrušený rozsudok v čase opätovného rozhodovania už právne neexistuje.

(nález Ústavného súdu SR z 26. apríla 2017, sp. zn. II. ÚS 754/2016)

Z odôvodnenia:

I.

Ústavnému súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) bola 6. februára 2015 doručená sťažnosť obchodnej spoločnosti Agrospol spoločnosť s ručením obmedzeným Michalovce, Čečehov 150 (ďalej len „sťažovateľ“), vo veci namietaného porušenia jej základného práva podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) a práva podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) postupom Krajského súdu v Košiciach (ďalej len „krajský súd“) v konaní vedenom pod sp. zn. 2 Cob 153/2014 (ďalej aj „napadnuté konanie“) a jeho rozsudkom z 28. novembra 2014 (ďalej aj „napadnutý rozsudok“).


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť