Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
Predplatné
Piatok, 12. apríl 2024 | meniny má Estera , zajtra Aleš
TlačPoštaZväčšiZmenši

Posúdenie ospravedlnenia neúčasti ako žiadosť o odročenie pojednávania

najpravo.sk • 18.12. 2013, 16:45

Procesný úkon účastníka adresovaný súdu, ktorým žiada len o ospravedlnenie svojej neúčasti na nariadenom pojednávaní a iba vysvetľuje jej dôvod bez toho, aby zároveň požiadal o odročenie tohto pojednávania, nemožno považovať za žiadosť účastníka o odročenie súdneho pojednávania v zmysle § 101 ods. 2 O.s.p.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 6. február 2013, sp. zn. 5 Cdo 345/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prievidza rozsudkom zo 14. februára 2012, č.k. 11 C 111/2011-105 zamietol návrh žalobcu o zaplatenie 1 190,06 € s príslušenstvom. Žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania v sume 4 061,15 € do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že žalobca vykonal rekonštrukciu zdravotného strediska (polikliniky) v Prievidzi na Ul. Š. Králika na základe zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom - spoločnosťou .a žalobcom ako zhotoviteľom v čase od 2. júna 2008 do 31. augusta 2008, v rámci ktorej bola vykonaná aj rekonštrukcia vodovodného systému. Žalobca použil na rekonštrukciu vodovodného systému materiál od Ing. I.C., ktorému dodával tovar žalovaný. Použitý materiál - vodovodné armatúry praskli a spôsobili vytopenie zdravotného strediska počas rekonštrukcie a aj po jej dokončení. Žalobca zabezpečil opravu vytopeného zdravotníckeho zariadenia a po oprave vyfakturoval práce súvisiace s opravou a faktúru zaslal žalovanému a Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá poistnú udalosť zlikvidovala z poistky žalovaného a žalobcovi uhradila faktúru súvisiacu s prácami na odstránení škody spôsobenej pretrhnutím vodovodných armatúr a poukázala žalobcovi na účet výšku poistného plnenia 1 930,01 € a 2 598,56 €, spolu 4 528,57 €. Žalobcovi vznikla celkom škoda v sume 5718,62 €, preto rozdiel v sume 1 190,06 € žiadal zaplatiť od žalovaného. Žalovaná suma pozostáva zo sumy 913,06 €, ktorá zodpovedá neuhradenej DPH a sumy 277 €, ktorú žalobca nevedel špecifikovať. Vec právne posúdil podľa ustanovenia § 373 Obchodného zákonníka. Dospel k záveru, že žalobca ako poškodený nepreukázal, že mu konaním žalovaného vznikla škoda vo výške 1190,06 €, nakoľko žalovaný si svoju povinnosť oznamovateľa splnil a poistnú udalosť oznámil poisťovni, s ktorou mal v tom čase uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú inému. Konštatoval, že v konaní nebolo preukázané protiprávne konanie, teda porušenie právnej povinnosti z obchodného záväzku alebo inej povinnosti ustanovenej Obchodným zákonníkom, ani príčinná súvislosť medzi vznikom škody a protiprávnym konaním žalovaného. Uviedol, že dôkazné bremeno bolo na žalobcovi, ktorý ho neuniesol. Vyslovil názor, že vyčíslená DPH v čiastke 913,06 € a suma 277 € nie je škoda spôsobená žalovaným. Ide totiž o sumy, ktoré poisťovňa neuznala, ale nešlo o škodu spôsobenú žalovaným. Žalobca nemal so žalovaným uzavretú žiadnu zmluvu na dodávku vodovodného materiálu. Materiál dodával Ing. I.C., ktorý od neho odoberal žalobca, a preto si žalobca mohol uplatňovať náhradu škody za nekvalitný materiál voči Ing. I.C.. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.

Krajský súd v Trenčíne na odvolanie žalobcu rozsudkom z 26. júla 2012, sp.zn. 19 Co 180/2012 rozsudok súdu prvého stupňa zmenil tak, že žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi 939,42 € s úrokom z omeškania vo výške 5,5 % z dlžnej sumy od 3. februára 2009 do zaplatenia do troch dní od právoplatnosti rozsudku, vo zvyšnej zamietajúcej časti rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi náhradu trov konania v sume 540,18 € do troch dní do rúk Mgr. P. B.Stotožnil sa s názorom súdu prvého stupňa, že žalobca existenciu zmluvného vzťahu medzi účastníkmi konania nepreukázal, čo nebolo sporné ani medzi účastníkmi konania. Konštatoval, že žalovaný bol nepochybne dodávateľom vodoinštalačného materiálu, ktorý žalobca ako dodávateľ stavebných prác pre objednávateľa C. na základe zmluvy o dielo zo 6. júna 2008 použil a zabudovaním ktorého bola zatopením budovy zdravotného strediska spôsobená škoda, ktorej vznik žalovaný nespochybnil. Škoda vznikla dodaním vadného vodoinštalačného materiálu, ktorú žalovaný uznal a poistnú udalosť oznámil poisťovni Allianz - Slovenskej poisťovni, a.s., s ktorou mal v tom čase uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú inému. Uviedol, že takto je daná zodpovednosť žalovaného za vzniknutú škodu spôsobenú žalobcovi v zmysle § 373 Obchodného zákonníka. Poukázal na to, že žalobca sa uplatneným návrhom domáhal proti žalovanému zaplatenia sumy 1190,06 € s príslušenstvom, pričom žalovaná suma vznikla ako rozdiel medzi uplatňovanou škodou 5 718,62 € (4 805,56 + 913,05 DPH) a plnením vo výške 4 528,56 € poisťovňou. Mal za preukázané, že z požadovanej sumy 5 718,62 € bola uhradená len suma 4 528,56 €. Taktiež mal za preukázané, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno pokiaľ ide o preukázanie nároku na zaplatenie sumy 22,62 € za únik vody, ani sumy 188 € za náklady, ktoré neboli zistené pri ohliadke škodovej udalosti. V tejto časti preto nepovažoval návrh žalobcu za dôvodný. Uviedol, že pokiaľ základ plnenia poistiteľa nebol sporný a poistiteľ po vykonaní šetrenia na rozsah povinnosti poistiteľa plniť, pri plnení zohľadnil zmluvne dohodnutú spoluúčasť vyplývajúcu z poistnej zmluvy, vzniklo v rozsahu dohodnutej spoluúčasti právo žalobcu na sumu, o ktorú znížila plnenie poisťovňa pri likvidácii škodovej udalosti, a tak návrh na zaplatenie 2 x 33,19 € považoval za dôvodný. Pokiaľ ide o sumu 913,05 €, uviedol, že podstatou veci bolo posúdiť, či účtované plnenie zo strany žalobcu vo vzťahu k žalovanému je zdaniteľné plnenie podľa zákona č. 222/2004 Z.z. Pri posudzovaní vychádzal z otázky, či nárok na plnenie je vo vzťahu k žalovanému opodstatnený. Žalovaný súhlasil s poukázaním poistného plnenia zo svojej poistnej udalosti priamo na účet žalobcu, sám uznal škodu v dôsledku vadného vodoinštalačného materiálu. Žalobca ako platca DPH bol podľa § 2 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. povinný účtovať o stave a pohybe majetku, o stave a pohybe záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia účtovnej jednotky a v prípade zaúčtovania vystavenej faktúry vznikol náklad a žalovanému ako odberateľovi nárok na odpočet z pridanej hodnoty. Keďže žalobcovi bolo poskytnuté plnenie v sume 4 528,56 € a žalovanému vznikla podľa rozhodnutia súdu povinnosť zaplatiť žalobcovi 2 x 33,19 €, potom DPH predstavuje sumu 873,04 €. S ohľadom na uvedené zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že uložil žalovanému povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 939,42 € (2 x 33,19 + 873,04) s úrokom z omeškania vo výške 5,5 % z dlžnej sumy od 3. februára 2009, t.j. od splatnosti žalobcom vystavenej faktúry do zaplatenia s poukazom na ustanovenie § 369 ods. 1, 2, § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 Nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. Taktiež mal za to, že žalobcovi vzniklo právo popri plnení požadovať aj sankciu vo forme úroku z omeškania. Nakoľko žalobca žiadal úrok z omeškania v zákonom povolenej hranici, považoval nárok žalobcu, pokiaľ ide o príslušenstvo pohľadávky, za dôvodný. O náhrade trov konania rozhodol s poukazom na ustanovenie § 142 ods. 3, § 151 ods. 1 a § 224 ods. 1 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 5056

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: