Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
TlačPoštaZväčšiZmenši

Kolízia viacerých pojednávaní advokáta, dôležitý dôvod pre odročenie pojednávania

najpravo.sk • 8.3. 2013, 10:11

Advokát, ktorý zistí, že v dvoch súdnych konaniach dochádza v určitý deň ku kolízii nariadených súdnych pojednávaní, má vo všeobecnosti možnosť osobne sa zúčastniť na jednom z pojednávaní a v prípade druhého kolidujúceho pojednávania „účelne využiť všetky zákonom pripustené prostriedky a spôsoby poskytovania právnej pomoci účastníkovi, ktorého zastupuje" – do úvahy tu medziiným prichádza buď zastúpenie iným advokátom alebo podanie žiadosti o odročenie pojednávania. V rámci organizovania svojej činnosti musí advokát pri výbere najvhodnejšieho prostriedku alebo spôsobu poskytovania právnej služby nevyhnutne vziať na zreteľ nielen osobitnosti každej prejednávanej veci, ale tiež to, akým spôsobom bola medzi ním a klientom upravená otázka zastúpenia advokáta iným advokátom. Možnosť zastúpenia advokáta iným advokátom vyplýva priamo zo zákona (viď § 25 ods. 3 O.s.p. a tiež § 16 ods. 1 zákona o advokácii) a advokát túto zákonnú možnosť (oprávnenie) nesmie využiť len vtedy, ak by zastúpenie bolo proti vôli zastupovaného účastníka (§ 16 ods. 3 zákona o advokácii). Pokiaľ je právny vzťah zastúpenia medzi advokátom a účastníkmi dvoch súdnych konaní, v ktorých dochádza ku kolízii nariadených pojednávaní, z hľadiska možnosti zastúpenia advokáta iným advokátom upravený v oboch kolidujúcich prípadoch zhodne (t.j. buď sa v oboch toto zastúpenie vylučuje alebo naopak, pripúšťa), rozhoduje sa advokát medzi dvomi možnosťami (záujmami), ktoré sú z uvedeného hľadiska rovnocenné. Odlišná je však situácia vtedy, keď pri jednom z kolidujúcich pojednávaní zastúpenie iným advokátom nie je možné, lebo je tu zákonný dôvod, ktorý ho nedovoľuje (§ 16 ods. 3 zákona o advokácii), a v prípade druhého pojednávania zastúpenie advokáta iným advokátom nie je podľa § 16 ods. 3 zákona o advokácii vylúčené. Podľa právneho názoru dovolacieho súdu v takejto situácii môže advokát, ktorému v účasti na pojednávaní nebráni iný dôležitý dôvod, v prípade pojednávania uvedeného na prvom mieste predísť prejednaniu a rozhodnutiu veci v jeho neprítomnosti (§ 101 ods. 2 O.s.p.) len tým, že sa ho osobne zúčastní (t.j. dostaví sa na súdne pojednávanie vo veci, v ktorej zastupuje účastníka, ktorý prejavil vôľu, aby ním zvolený advokát nebol zastúpený iným advokátom); v prípade druhého (kolidujúceho) súdneho pojednávania prichádza zo strany tohto advokáta do úvahy využitie iných zákonom pripustených prostriedkov a spôsobov poskytovania právnej služby.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. augusta 2011, sp. zn. 1Cdo 100/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Ružomberok rozsudkom zo dňa 16. marca 2010 č. k. 6C 482/1997-128 uložil odporcovi povinnosť zaplatiť navrhovateľovi 3.784,11-€ (114.000,- Sk) do 3 dní od právoplatnosti rozsudku spolu so 17,6 % úrokom z omeškania z uvedenej sumy od 16.4.1997 do zaplatenia a súčasne mu uložil povinnosť zaplatiť trovy konania vo výške 1.043,45 do 3 dní od právoplatnosti rozsudku na účet právneho zástupcu navrhovateľa. V odôvodnení rozsudku uviedol že navrhovateľ ako veriteľ uzatvoril s odporcom ako dlžníkom dňa 2. apríla 1997 dohodu o uznaní záväzku a spôsobe splatenia dlhu. Touto dohodou odporca ako dlžník uznal svoj záväzok vrátiť veriteľovi - navrhovateľovi peňažnú pôžičku vo výške 114.000,- Sk, ktorú od veriteľa prezval 17. marca 1997 s dohodnutou lehotou splatnosti do 31. marca 1997. Pretože dlžník poskytnutú pôžičku v dohodnutej lehote splatnosti nevrátil, zaviazal sa vrátiť poskytnutú pôžičku vo výške 114.000,- Sk veriteľovi jednorázovo v hotovosti, najneskoršie do 15. apríla 1997. Veriteľ so splatením dlhu v celej výške a v lehote do 15. apríla 1997 súhlasil. Účastníci tejto dohody zobrali na vedomie, že po uplynutí lehoty splatnosti dlhu bude dlžník v omeškaní so splatením svojho záväzku a veriteľ bude oprávnený požadovať od dlžníka okrem zaplatenia istiny dlhu aj úroky z omeškania vo výške stanovenej právnymi predpismi a to nariadením vlády SR č. 87/1995 Z.z., t.j. vo výške dvojnásobku diskontnej sadzby určenej Národnou bankou Slovenska.

Krajský súd v Žiline na odvolanie odporcu rozsudkom zo dňa 31. augusta 2011 sp. zn. 5Co 225/2010 napadnutý rozsudok okresného súdu ako vecne správny potvrdil a navrhovateľovi nepriznal náhradu trov odvolacieho konania. V danom prípade sa odvolací súd v celom rozsahu stotožnil s názorom prvostupňového súdu, obmedzil sa len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia a na zdôraznenie správnosti napadnutého rozsudku v odôvodnení uviedol, že uznaním dlhu urobeným vo forme podľa ust. § 558 Občianskeho zákonníka sa zakladá vyvrátiteľná právna domnienka (predpokladá sa), že dlh v čase uznania trval. Na to, aby uznanie dlhu malo tieto účinky je potrebné, aby dlžník písomne uznal, že zaplatí svoj dlh, určený čo do dôvodu aj výšky. Uznanie dlhu je jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi. Zabezpečuje uznaný záväzok tým, že v dôsledku ním založenej právnej domnienky zvýhodňuje postavenie veriteľa. Domnienka existencie dlhu založená uznaním dlhu je vyvrátiteľná. Znamená to, že aj dlžník, ktorý svoj dlh uzná, môže namietať, že dlh nevznikol alebo, že v čase uznania netrval. Táto námietka však môže mať úspech iba vtedy, ak bude preukázaná. Toto sa však v preskúmavanej veci nestalo. Odporca aj keď namietal, že dlh nevznikol, toto svoje tvrdenie nepreukázal, teda neuniesol dôkazné bremeno, preto správne prvostupňovému súdu neostávalo iné, ako návrhu vyhovieť. Odporca ani v rámci odvolacieho konania svoje tvrdenie ničím nezdôvodnil, uzavrel odvolací súd.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1255

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: