Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Dôležitosť dôvodu pre odročenie pojednávania

26.4. 2016, 18:01 |  najpravo.sk

Žiadosť o odročenie pojednávania je podložená dôležitým dôvodom vtedy, ak právny zástupca účastníka tvrdí také skutočnosti, ktoré sú vzhľadom k svojej povahe spôsobilé jeho neúčasť na pojednávaní súdu ospravedlniť. Dôležitosť dôvodu, ktorým je odôvodňovaná takáto žiadosť, skúma súd z hľadiska preukázania v žiadosti tvrdenej skutočnosti. Pokiaľ táto skutočnosť nie je v čase rozhodovania súdu o žiadosti o odročenie hodnoverne preukázaná, zostáva žiadosť účastníka konania a v nej uvádzaný dôležitý dôvod iba v rovine nepodložených tvrdení.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 7. apríla 2016, sp. zn. 3 Cdo 1/2016)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Považská Bystrica rozsudkom z 29. januára 2015 č.k. 6 P 66/2013-93 zamietol návrh, ktorým sa matka maloletého E. domáhala zvýšenia výživného zo strany otca na maloletého zo sumy 117 € na 160 € mesačne s účinnosťou od 1. júla 2013. Súd rozhodol na základe výsledkov vykonaného dokazovania, z ktorého mal preukázané, že otec nemal žiaden príjem a vyživovaciu povinnosť k maloletému E. si plnil tak, že si požičiaval peniaze. Z tohto dôvodu súd návrh matky ako nedôvodný zamietol.

Proti tomuto rozsudku podala matka maloletého odvolanie. Krajský súd v Trenčíne rozsudkom z 18. júna 2015 sp. zn. 19 CoP 17/2015 rozsudok okresného súdu zmenil tak, že zvýšil vyživovaciu povinnosť otca k maloletému zo sumy 117 € na sumu 140 € s účinnosťou od 1. augusta 2013, čím zmenil rozsudok Okresného súdu Považská Bystrica z 30. apríla 2009 č.k. 4 P 82/2008-27. Nedoplatok na zročnom výživnom za obdobie od 1. augusta 2013 do 18. júna 2015 v sume 529 € povolil otcovi splácať v splátkach po 20 € mesačne splatných spolu s bežným výživným s tým, že omeškanie s plnením jednej splátky má za následok zročnosť celého plnenia. Odvolací súd rozhodol o veci na pojednávaní nariadenom podľa § 214 ods. 1 písm. a/ O.s.p. v neprítomnosti otca a jeho právnej zástupkyne, ako aj v neprítomnosti opatrovníka maloletého, ktorí mali doručenie predvolania riadne vykázané (§ 101 ods. 2 O.s.p.). Odvolací súd po doplnení dokazovania zistil, že na strane oprávneného a povinného došlo k takej zmene pomerov, ktorá je dôvodom na zvýšenie výživného pre maloletého, a preto odvolacie námietky matky označil za čiastočne dôvodné. Mal zato, že zvýšené výživné s účinnosťou od 1. augusta 2013, t.j. odo dňa podania návrhu na súd, zodpovedá odôvodneným potrebám maloletého ako aj schopnostiam a možnostiam otca ako osoby povinnej. Zmeškané výživné za dobu od 1. augusta 2013 do 18. júna 2015 v sume 529 € povolil otcovi splácať v mesačných splátkach po 20 € v súlade s § 160 ods. 1 O.s.p.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť