Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Doručovanie návrhu na nariadenie predbežného opatrenia odporcovi

najpravo.sk • 3.11. 2012, 17:05

Návrh na nariadenie predbežného opatrenia sa pred rozhodnutím súdu o predbežnom opatrení ostatným účastníkom konania nedoručuje. Návrh na nariadenie predbežného opatrenia súd doručí ostatným účastníkom až spolu s uznesením, ktorým bolo predbežné opatrenie nariadené. Takáto úprava vytvára priestor na to, aby sa odporca dozvedel o predbežnom opatrení až v okamihu, keď je voči nemu účinné. Ak by sa návrh na nariadenie predbežného opatrenia doručoval odporcovi skôr, ako o ňom bolo rozhodnuté, odporca by mohol veci zariadiť tak, aby následne nariadené predbežné opatrenie stratilo význam. Záujem na rýchlej a účinnej dočasnej ochrane práv navrhovateľa má prednosť pred právom odporcu vyjadriť sa k navrhovaným skutočnostiam.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 26. 8. 2010, sp. zn. 6 Cdo 143/2010)

Z odôvodnenia:

V konaní o určenie vlastníckeho práva Okresný súd Galanta (súd prvého stupňa) uznesením zo 7. mája 2009 č.k. 8 C 105/2006-93 nariadil predbežné opatrenie, ktorým zakázal odporcom 1/ a 2/, aby akýmkoľvek spôsobom nakladali, najmä predali, darovali, postúpili, prenajali tretej osobe, resp. aby inak zaťažili nehnuteľnosti nachádzajúce sa v obci V. zapísané na liste vlastníctva č. X. katastrálneho územia V. ako parc.č. X. - zastavaná plocha vo výmere X. m2, parc.č. X. - zastavaná plocha vo výmere X. m2, parc.č. X. - záhrada vo výmere X. m2 a parc.č. X. - orná pôda vo výmere X. m2 s tým, že uvedené obmedzenie platí do právoplatného skončenia konania o určenie vlastníckeho práva. Prvostupňový súd vyhovel návrhu na vydanie predbežného opatrenia s poukazom na ustanovenie § 75 ods. 1 a 9, § 76 ods. l, písm. e/ a f/ a ods. 4 O.s.p. Na odôvodnenie svojho rozhodnutia uviedol, že navrhovatelia návrhom na začatie konania sa domáhajú určenie vlastníckeho práva ich právnej predchodkyne k nehnuteľnostiam zapísaným na liste vlastníctva č. X. katastrálneho územia V.. Po začatí konania je potrebné dočasne upraviť pomery účastníkov konania z dôvodu, že navrhovatelia „sa odvolávajú na to", že majú vedomosť o tom, že odporca 1/ má v úmysle previesť svoj spoluvlastnícky podiel na predmetných nehnuteľnostiach na svoju dcéru.

Krajský súd v Trnave (odvolací súd) uznesením z 26. augusta 2009 sp.zn. 23 Co 289/2009 v znení opravného uznesenia z 3. marca 2010 potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa. V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že súd prvého stupňa správne poukázal na podmienky vydania predbežného opatrenia (§ 102 O.s.p.) a na jeho predbežný charakter a väzbu medzi predbežným opatrením a právnym vzťahom, ktorý je predmetom konania vo veci samej, ako aj na to, že súd rozhoduje o predbežnom opatrení (len) na základe osvedčenia tvrdení navrhovateľa. Za správne považoval aj aplikáciu ustanovení § 76 ods. 1 písm. e/ a f/ O.s.p. súdom prvého stupňa, ako aj jeho záver, že navrhovatelia osvedčili nebezpečenstvo bezprostredne hroziacej ujmy. Vzhľadom na uvedené s poukazom na ustanovenie § 219 ods. 2 O.s.p. odvolací súd sa obmedzil len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia súdu prvého stupňa.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1903

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: