Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
Predplatné
Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nesprávne určenie okruhu účastníkov v sporovom konaní a poučovacia povinnosť súdu

najpravo.sk • 27.8. 2012, 17:05

Otázka vecnej legitimácie vyplýva z hmotného práva. Nesprávne určenie okruhu účastníkov v sporovom konaní nemôže súd odstrániť ex offo a nemôže o tomto nedostatku žalobcu poučiť v zmysle § 5 O.s.p. Neposkytnutím poučenia v tomto prípade nedochádza k odňatiu možnosti pred súdom konať (§ 237 písm. f/ O.s.p.), lebo súd je povinný poskytnúť účastníkovi iba poučenie o jeho procesných právach. Poučenie o vecnej legitimácii by bolo poučením o tom, kto má byť podľa hmotného práva účastníkom konania; také poučenie by ale presiahlo poučovaciu povinnosť súdu podľa § 5 O.s.p. a bolo v rozpore so zásadou rovnosti účastníkov konania.

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 31. júla 2012, sp. zn. 3 Cdo 197/2010)

Z odôvodnenia:

Žalobkyňa A. G. sa v konaní sp. zn. 9 C 216/2002 Okresného súdu Humenné domáhala určenia, že je vlastníčkou parciel v katastrálnom území S., ktoré sú zapísané na liste vlastníctva č. X. ako parcela č. X. a č. X.. Poukazovala na to, že geometrickým plánom č. 58/2001 boli vytvorené nové parcely č. X., X. a X., ktoré sú zapísané na listoch vlastníctva č. X. a č. X. a na nich je žalovaný 1/ vedený ako spoluvlastník parciel č. X. a X., žalovaná 2/ ako spoluvlastníčka parcely č. X. a žalovaný 3/ ako vlastník parcely č. X.. Podľa tvrdení A. G. boli tieto nehnuteľnosti pôvodne zapísané v pozemkovoknižnej zápisnici č. 648 ako podielové spoluvlastníctvo jej rodičov A. A. a Z. A., ktorí jej nehnuteľnosti darovali v roku 1938 a odvtedy ich nerušene užívala až dokým ich užívanie neprevzal Štátny majetok v S.. Po roku 1992 jej ale nehnuteľnosti boli vrátené. V priebehu konania súd na návrh žalobkyne pripustil, aby sa zmenenou žalobou domáhala určenia svojho vlastníckeho práva k parcelám v katastrálnom území S., ktoré sú v katastri nehnuteľností vedené ako parcela č. X., X., X. a X.. Po vykonaní dokazovania Okresný súd Humenné rozsudkom z 28. januára 2003 č.k. 9 C 216/2002-33 zamietol žalobu žalobkyne v časti, v ktorej sa domáhala určenia, že je vlastníčkou parcely v katastrálnom území S. vedenej ako parcela č. X.. Vec v prevyšujúcej časti vylúčil na samostatné konanie. Krajský súd v Prešove uznesením zo 6. augusta 2004 sp. zn. 2 Co 467/2003 pripustil späťvzatie žaloby v časti týkajúcej sa určenia vlastníctva parcely č. X. a v tejto časti prvostupňový rozsudok zrušil a konanie zastavil.

V priebehu nasledujúceho konania, ktoré sa viedlo na Okresnom súde Humenné pod sp. zn. 9 C 7/2005, žalobkyňa A. G. zomrela. Jej právni nástupcovia podali návrh na pripustenie zmeny žaloby; žiadali určiť, že nehnuteľnosti v katastrálnom území S., ktoré sú v katastri nehnuteľností vedené ako parcela č. X. – orná pôda vo výmere 1815 m2, parcela č. X. – orná pôda vo výmere 1815 m2 a parcela č. X. – orná pôda vo výmere 3630 m2 (ďalej len „nehnuteľnosti"), patria do dedičstva po A. G.. Účastníkmi navrhovanú zmenu žaloby pripustil Okresný súd Humenné uznesením z 9. mája 2006 č.k. 9 C 7/2005-101 a rozsudkom z 24. septembra 2009 č.k. 9 C 7/2005-287 žalobu zamietol; rozhodol tiež o trovách konania. Výsledkami vykonaného dokazovania mal preukázané, že nehnuteľnosti darovali v roku 1938 pôvodnej žalobkyni jej rodičia. A. G. nehnuteľnosti užívala dovtedy, kým ich nezačal užívať Štátny majetok v S.. Mala osem detí: 1. syna J. G. (žalobca 2/), 2. zomrelú M. J., po ktorej v konaní pokračoval ako žalobca 6/ jej manžel Š. J. (M. J. mala päť detí), 3. syna J. G. (žalobca 3/), 4. syna P. G. (žalobca 4/), 5. syna M. G. (žalobca 5/), 6. syna Š. G., 7. syna F. G. (žalobca 1/) a 8. dcéru A. G.. Pokiaľ žalobcovia uvádzali, že účastníkmi predmetného konania nie sú Š. G. a A. G. preto, lebo sa (údajne) vzdali svojich dedičských práv po A. G., súd prvého stupňa zastával opačný názor, že – so zreteľom na predmet konania – účastníkmi konania napriek tomu mali byť nielen Š. G. a A. G., ale tiež všetky deti M. J.. Vzhľadom na to, že konania sa nezúčastnili všetci právni nástupcovia po A. G. ako nerozluční spoločníci v zmysle § 91 ods. 2 O.s.p., súd prvého stupňa žalobu z dôvodu nedostatku vecnej legitimácie zamietol. Rozhodnutie o trovách konania odôvodnil poukázaním na § 142 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1280

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: