Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
Predplatné
Pondelok, 20. máj 2024 | meniny má Bernard , zajtra Zina
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prekážka prv začatého súdneho konania (litispendencia)

najpravo.sk • 3.11. 2012, 17:15

Prekážku prv začatého súdneho konania (litispendencia) upravuje ustanovenie § 83 O.s.p. Táto prekážka zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka je daná, ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má rovnakých účastníkov, rovnaký predmet konania a rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo. Ak nie je splnený čo len jeden znak, nejde o tú istú vec. Totožnosť predmetu konania je totožnosť nároku uplatneného z rovnakého skutkového základu či skutkového deja.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 23. 11. 2010, sp. zn. 5 Cdo 77/2009)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Humenné rozsudkom z 2. júla 2007 č. k. 18 C /2007-246 určil, že nehnuteľnosti a to parcela X. – orná pôda o výmere 2624 m2 - identická s časťou X. a parcela X. – orná pôda o výmere 1034 m2 - identická s časťou X., zapísané na LV č. X. kat. úz. D. a vytvorené geometrickým plánom pod č. X., zo dňa 29. júna 2005 vyhotoviteľom G.A.K.P. Ing. D. – D., overeného dňa 14. júla 2005, patria do výlučného vlastníctva žalobcu. Žalovaných zaviazal zaplatiť žalobcovi trovy konania vo výške 830 Sk. Mal preukázané, že právni predchodcovia účastníkov konania, niekedy v 20. rokoch minulého storočia, nehnuteľnosť, označenú ako mpč. X., v k. ú. D., medzi sebou reálne rozdelili. Časť týchto nehnuteľností, reálne vyčlenených, odkúpili starí rodičia žalobcu od pôvodného vlastníka a tieto po celý život užívali. V starobe ich podarovali žalobcovi, ktorý nehnuteľnosti v hraniciach určených pri rozdelení pôvodnej mpč. užíval ako svoje, až do roku 1959. Vtedy jej časť nachádzajúca sa v extraviláne bola vnesená do spoločného honu J.. V roku 1992 J. začalo postupne odovzdávať pôvodným vlastníkom patriace nehnuteľnosti. Každý z predchodcov svoje parcely nikým nerušene užíval. Ohliadkou na mieste samom súd prvého stupňa zistil, že nehnuteľnosti sú ohraničené brázdami. Tak boli vnesené aj do J.. Nikto zo žalovaných, okrem žalovaného v 1. rade, nespochybňoval reálnu deľbu v minulosti a vlastníctvo žalobcu. Časť užívaných nehnuteľností nachádzajúcich sa v intraviláne obce si niektorí vlastníci, a to vrátane žalobcu a žalovaného v 1. rade, už majetkovoprávne vysporiadali.

Krajský súd v Prešove na odvolanie žalovaného 1/ rozsudkom z 8. apríla 2008 sp. zn. 5 Co 148/2007 rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil. Žalovaného 1/ zaviazal zaplatiť žalobcovi náhradu trov odvolacieho konania vo výške 6 924 Sk, ostatným účastníkom konania náhradu trov odvolacieho konania nepriznal. Odvolací súd mal za to, že žalobca uniesol dôkazné bremeno v konaní. Predovšetkým dôkazmi deklaroval skutočnosť, že aj napriek tomu, že nehnuteľnosť bola v spoluvlastníctve, každý zo spoluvlastníkov užíval svoju časť, ktorú mal riadne ohraničenú, užíval ju v pokoji, medzi spoluvlastníkmi neboli nezhody a spory ohľadom takto vyčleneného užívania spoločnej nehnuteľnosti. Žalovaný 1/ je spoluvlastník pôvodnej nehnuteľnosti, ku časti ktorej žiadal priznať vlastnícke právo žalobca a to podľa geometrického plánu ním predloženého, ktorý sa dotýkal tej časti pôvodnej pozemnoknižnej nehnuteľnosti, ktorú mal užívať len jeho právny predchodca a následne aj on. Bolo preukázané, že hraniciam takto vyčlenenej časti nehnuteľnosti žalobcu, zodpovedal pozemok, ktorý mu bol darovaný. Bolo potvrdené svedeckými výpoveďami, že v čase darovania bola darovaná už časť reálne vyčlenenej pozemnoknižnej nehnuteľnosti, ktorú užívali právni predchodcovia žalobcu. Žalobca v týchto hraniciach nehnuteľnosť užíval od roku 1954 do roku 1959, kedy bola vnesená J., neskôr časť týchto nehnuteľností bola vydaná družstvom v roku 1992 a časť v roku 2002. Žalobca od darovacej zmluvy odvodzoval svoju dobrú V. a pokojnú držbu užívania takto vyčlenenej nehnuteľnosti, ktorá sa združením pozemku do družstevného užívania neprerušila a uplynutím desiatich rokov nadobudol vlastníctvo vydržaním. Darovacia zmluva bola uzatvorená 30. apríla 1954. Žalobca mohol vydržať nehnuteľnosť k 30. aprílu 1964 (10 rokov od 30. apríla 1954). V skutočnosti však nemohol, lebo vtedy už od 1. apríla 1964 platil Občiansky zákonník, ktorý vydržanie nepoznal. Žalobca preto mohol vydržať vlastníctvo k nehnuteľnosti až ku dňu účinnosti novely Občianskeho zákonníka, t.j. 1. januáru 1992. Pre vydržanie vlastníckeho práva žalobcu

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2915

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: