Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
Predplatné
Streda, 29. máj 2024 | meniny má Vilma , zajtra Ferdinand
TlačPoštaZväčšiZmenši

Obligatórne a fakultatívne prerušenie konania

najpravo.sk • 21.11. 2011, 20:50

Ustanovenie § 109 ods. 2 OSP upravuje situácie, kedy súd na základe vlastnej úvahy môže rozhodnúť o prerušení konania, ak vzniknú v konaní určité prekážky. Na rozdiel od ustanovenia § 109 ods. 1 OSP, ktorý taxatívne vymenúva prekážky konania, v prípade ktorých je súd povinný konanie prerušiť, ustanovenie ods. 2 vymenúva prekážky, kedy je posúdenie opodstatnenosti prerušenia konania ponechané na úvahu konajúceho súdu. To znamená, že je len na úvahe súdu, či v prípade vzniku určitej zákonom vymedzenej prekážky konania, toto preruší, alebo bude v konaní ďalej pokračovať.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 8. 11. 2011, sp. zn. 1Sžr/42/2011)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením Krajský súd v Žiline (ďalej len krajský súd) nevyhovel návrhu žalobcu (13.01.2011) na prerušenie konania z dôvodu podľa § 109 ods. 2 písm. c/ OSP o preskúmaní rozhodnutia žalovaného č. j. 2010/00447/CHO zo dňa 19.5.2010, ktorým žalovaný potvrdil rozhodnutie Obvodného lesného úradu v Liptovskom Mikuláši č. OLÚ 10/00047 - 4RJ zo dňa 4.3.2010 v ktorom uznal žalobcu vinným zo spáchania priestupku na úseku lesného hospodárstva podľa § 63 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z.z. o lesoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o lesoch), za čo mu podľa §11 ods. 1 písm. b/ zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a podľa § 63 ods. 5 zákona o lesoch bola uložená pokuta vo výške 2000 EUR. Zároveň mu bola uložená povinnosť zaplatiť trovy spojené s prejednaním priestupku vo výške 16 EUR.

Krajský súd svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v správnom súdnictve súdy preskúmavajú zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy podľa skutkového stavu ku dňu vydania rozhodnutia a rovnako aj v právnych otázkach je rozhodujúci stav platného práva v dobe vydania napadnutého rozhodnutia. Vyriešenie vlastníckych vzťahov k pozemkom, ktoré žalobca podľa napadnutého rozhodnutia neoprávnene používal, zriadením vecného bremena, rieši právne pomery žalobcu odo dňa právoplatného rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu, po tom čo eventuálne bude súdom rozhodnuté o zriadení vecného bremena. Ide teda o zmenu skutkového stavu, ktorá pre súd v rámci rozhodovania o žalobe na preskúmanie zákonnosti a postupu žalovaného nie je relevantná ani v prípade, ak Okresný súd v Liptovskom Mikuláši rozhodne o zriadení vecného bremena. Dodal, že má za to, že v rámci prebiehajúceho konania vedeného na Krajskom súde v Žiline pod sp. zn. 21S/67/2010 skutočnosti, na ktoré poukazuje žalobca v návrhu na prerušenie konania neriešia vzniknutú situáciu v prebiehajúcom konaní a ani pod ich vplyvom nevzniká potreba prerušenia konania do skončenia konania vedenom na Okresnom súdu v Liptovskom Mikuláši pod sp. zn. 7C/286/2010.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1083

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: