Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Nulitný rozhodcovský rozsudok a res iudicata

najpravo.sk • 1.8. 2012, 17:41

Nulitný rozhodcovský rozsudok nezakladá prekážku právoplatne rozhodnutej veci.

(uznesenie Krajského súdu v Trnave zo dňa 31. mája 2012, č. k. 10CoE/308/2011-39)

Z odôvodnenia:

Napadnutým uznesením súd prvého stupňa zamietol žiadosť súdneho exekútora JUDr. Jozefa Kapronczaia o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie z 13. septembra 2010. Toto rozhodnutie odôvodnil právne ust. § 44 ods. 2 E. p. (zákona č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnení, čiže exekučného poriadku); § 53 ods. 1 a 5 a § 54 ods. 1 a 2 O. z. (Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, inak až na ustanovenie § 53 ods. 5 v znení platnom a účinnom do 31. decembra 2007 vrátane) a čl. 2 písm. a/, čl. 3 ods. 1 a 3 a čl. 6 ods. 1 Smernice Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (ďalej len „smernica"); vecne mal potom najmä za to, že tu šlo o spotrebiteľský vzťah (na základe zmluvy o vydanie kreditnej karty KOZ z 27. januára 2004), v ktorom rozhodcovskú doložku pojatú do čl. 34 Všeobecných obchodných podmienok právnej predchodkyne oprávnenej (ISTROBANKA a.s.) bolo treba považovať za ustanovenie spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach strán v neprospech spotrebiteľa a takto aj za neprijateľnú zmluvnú podmienku sankcionovanú neplatnosťou, ak podstatou príslušného dojednania bolo nanútenie záujmu dodávateľky (poskytovateľky spotrebiteľského úveru) riešiť spory vzniknuté zo zmluvy účastníkov pred rozhodcovským súdom druhej strane vzťahu a to tým skôr, ak povinný (v pozícii dlžníka z tzv. hmotnoprávneho úverového vzťahu) si takúto doložku osobitne nevyjednal a možnosť eliminovať takéto pre neho nevýhodné ustanovenie zo zmluvy tiež nemal (mal iba možnosť odmietnuť zmluvu ako celok). Na takomto nazeraní na vec pritom podľa súdu prvého stupňa nič nemenilo, že do len indikatívneho výpočtu neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách (do § 53 O. z.) sa podmienka ako tá z prejednávanej veci (čiže ustanovenie požadujúce od spotrebiteľa spory s dodávateľom riešiť výlučne v rozhodcovskom konaní) dostala až po uzavretí zmluvy, pretože to neznamenalo, žeby aj v skoršom čase nešlo podrobiť súdnej kontrole aj rozhodcovskú doložku; spotrebiteľ preto takouto doložkou nebol viazaný a poverenie na vykonanie exekúcie preto nebolo možné udeliť, dôvodil napokon odvolací súd.

Proti tomuto uzneseniu podala včas odvolanie oprávnená s návrhom na jeho zrušenie (uznesenia) a vrátenie veci súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Namietala nesprávnym právnym posúdením veci súdom prvého stupňa, ktorému vytkla jednak to, že pri svojom rozhodovaní nevzal do úvahy zákonom uloženú povinnosť ponúknuť klientom pri uzatváraní obchodov neodvolateľný návrh na uzavretie rozhodcovskej zmluvy (§ 93b ods. 1 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a doplnení, ďalej len „zákon o bankách") pri nedostatku po-vinnosti klienta takýto návrh prijať (§ 93b ods. 2 zákona o bankách), ale tiež to, že prieskumom súladu exekučného titulu (rozhodcovského rozsudku) s hmotným právom zo strany exekučného došlo k prekročeniu oprávnení vyplývajúcich z ustanovenia § 44 E. p. (pretože tu existuje len oprávnenie skúmať vykonateľnosť titulu). Ani podradenie vzťahu právnej predchodkyne oprávnenej a povinného pod ustanovenia O. z. o spotrebiteľských zmluvách (§§ 52 – 54) podľa nej (odvolateľky) neobstojí, ak tu úverová zmluva podľa úpravy platnej v čase jej uzavretia (a to až do 31. decembra 2007) nepatrila do výpočtu v ust. § 52 ods. 1 O. z., ale šlo tu o absolútny obchod (podľa § 261 ods. 3 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení, ďalej tiež len „Obch. z.") bez potreby príslušnú zmluvu uviesť do súladu s ust. §§ 53 a 54 O. z. Neudelením poverenia napokon dochádza aj k právnej neistote, ak tu je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie, ktoré na jednej strane nemožno exekučne vymôcť a na strane druhej predstavuje prekážku veci právoplatne rozsúdenej (rei iudicatae) brániacu uplatneniu práva na všeobecnom súde; dôvodilo sa odvolaním.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 916
Súvisiace články

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: