TlačPoštaZväčšiZmenši

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

28.10. 2020, 15:31 |  najpravo.sk

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka identifikácie strany sporu a autenticity podania. Autorizácia podania vo veci samej, uskutočneného v elektronickej podobe, nahrádza podpis konajúcej osoby a slúži na identifikáciu osoby, ktorá predmetné podanie vo veci samej spísala a podpísala. Za osobu, ktorá podanie vo veci samej spísala a podpísala, treba považovať tú osobu, ktorej v zmysle overenia patrí kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovaná elektronická pečať. Pri posúdení (ne)splnenia zákonnej podmienky vyžadovanej v § 429 ods. 1 CSP dovolacím súdom - v prípade elektronickej podoby dovolania - je rozhodujúce, ktorej osobe patrí KEP použitý na autorizáciu podaného dovolania.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. októbra 2020, sp. zn. 1Obdo/22/2020, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1 Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 26Cb/136/2014-134 z 10. októbra 2016 zastavil konanie o žalobe žalobkyne na zaplatenie 824,02 € s príslušenstvom a žalovanému priznal právo na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v podanej žalobe je ako žalovaný označený Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, Bratislava, IČO: 47 236 060, teda niekto, kto nemá procesnú subjektivitu s poukazom na to, že organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby, umiestnená na území Slovenskej republiky, nemá právnu subjektivitu, a túto nenadobúda ani zápisom do obchodného registra. Zdôraznil, že subjektom právnych vzťahov, vznikajúcich pri prevádzkovaní a činnosti organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby, zostáva naďalej podnikateľ vlastniaci podnik, ku ktorému organizačná zložka patrí. Poukázal tiež na to, že od nedostatku procesnej podmienky konania, za ktorý treba považovať aj nedostatok procesnej subjektivity, treba odlišovať vady žaloby, spočívajúce v nesprávnom označení subjektu, ktorý je inak spôsobilý byť stranou sporu, a ktorých príčinou môžu byť okrem iného chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, ktoré sa vyskytli pri písomnom vyhotovovaní žaloby. Ak žaloba neobsahuje označenie strán alebo všetky údaje potrebné k označeniu strán, alebo ak je žaloba v časti označujúcej strany neurčitá a nezrozumiteľná (neumožňujúca ich presnú identifikáciu), alebo ak je zjavný logický rozpor medzi označením strany sporu a inými údajmi o tejto strane obsiahnutými v žalobe, je súd povinný pokúsiť sa odstrániť tieto vady podania postupom podľa § 129 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“). Ak je ale žalovaný v žalobe označený úplne, presne, určito a zrozumiteľne, ako je tomu aj v posudzovanom prípade, potom nejde o vadu podania, ale o nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť. Na základe uvedeného dospel súd prvej inštancie k záveru, že v danom prípade nešlo o vadu žaloby, ktorú by žalobkyňa jednoducho odstránila svojím podaním doručeným súdu dňa 18.03.2014 (č. l. 71), ale sa jedná o neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, odôvodňujúci zastavenie konania podľa § 161 ods. 2 CSP. Výrok o náhrade trov konania súd prvej inštancie odôvodnil tým, že žalobkyňa procesne zavinila, že konanie muselo byť zastavené, preto súd v súlade s § 256 ods. 1 CSP priznal nárok na náhradu trov konania protistrane (žalovanému).

2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 1Cob/139/2017-164 z 31. januára 2018 odvolaním napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie v časti o zastavení konania potvrdil a v časti o nároku na náhradu trov konania zmenil tak, že žalovanému nárok na náhradu trov prvoinštančného konania nepriznal. Tretím výrokom odvolací súd nepriznal žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením rozhodnutia súdu prvej inštancie o zastavení konania a len na zdôraznenie jeho správnosti uviedol, že z obsahu spisu nevyplýva, že by sa pri označovaní žalovaného vyskytla chyba v písaní alebo iná zrejmá nesprávnosť, alebo že by údaj označujúci žalovaného bol v logickom rozpore s inými časťami žaloby (petitom) alebo s opísaním rozhodujúcich skutočností (odôvodnením), pretože v oboch prípadoch je subjekt jasne označený. Súd prvej inštancie nemal dôvod postupovať podľa § 43 Občianskeho súdneho poriadku, lebo žaloba nebola vadným podaním v zmysle uvedeného ustanovenia. Podaním žaloby proti subjektu nespôsobilému byť účastníkom konania nemohol v danom prípade vzniknúť procesnoprávny vzťah medzi účastníkmi, keďže od samého začiatku chýbal jeden z jeho základných prvkov - spôsobilá strana občianskoprávneho sporu. Na uvedenom závere nemôže nič zmeniť ani skutočnosť, že žalobkyňa podaním zo dňa 14.03.2014 návrh doplnila o špecifikáciu žalovaného tak, že za žalovaného označila spoločnosť Groupama Garancia Biztosíto Zrt, so sídlom Október 6 u. 20, Budapešť, Maďarsko, č. reg. 01-10-041071, konajúcu na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, Bratislava, IČO: 47 236 060, pretože ak predmetný procesnoprávny vzťah (nad všetky pochybnosti) od začiatku nevznikol, nemôže byť jeho nedostatok následne odstránený. Výrok súdu prvej inštancie o náhrade trov konania odvolací súd podľa § 388 CSP zmenil tak, že žalovanému náhradu trov konania nepriznal, pretože žalobkyňa síce zavinila zastavenie konania, avšak náhradu trov konania nie je komu priznať, lebo na mieste žalovaného vystupuje subjekt, ktorý nemá procesnú subjektivitu. Z rovnakého dôvodu (t. j. pre nedostatok procesnej subjektivity) odvolací súd nepriznal žalovanému ani nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

3 Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala žalobkyňa (ďalej aj „dovolateľka“) dovolanie, ktorým sa domáhala, aby Najvyšší súd Slovenskej republiky (ďalej aj „NS SR“ alebo „dovolací súd“) napadnuté rozhodnutie odvolacieho súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. Prípustnosť a dôvodnosť dovolania vyvodzovala z ustanovenia § 420 písm. f/ CSP, podľa ktorého je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces. Táto vada podľa názoru dovolateľky spočíva v tom, že odvolací súd potvrdil rozhodnutie súdu prvej inštancie o zamietnutí žaloby, čím žalobkyni odňal možnosť konať pred súdom. Poukázala na to, že hoci v návrhu neoznačila ako žalovaného zahraničnú právnickú osobu: Groupama Garancia Biztosíto Zrt., Október 6. u. 20, Budapest 1051, Maďarsko, slovenský názov: Groupama Garancia poisťovňa a.s., ale ju označila ako: Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, túto nepresnosť následne odstránila podaním zo dňa 14.03.2014, keď uviedla, že správne označenie žalovaného má byť: Groupama Garancia Biztosíto Zrt., Október 6. u. 20, Budapest 1051, Maďarsko, organizačná zložka Groupama Garancia poisťovňa a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, Miletičova 21, 821 08 Bratislava, IČO: 47 236 060, čím bola zjednaná náprava pôvodne vadnej žaloby. Uvedený záver podľa názoru dovolateľky vyplýva z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Českej republiky (25Cdo/753/2012, 21Cdo/1592/2013, 31Cdo/2847/2011, 23Cdo/3643/2014, 21Cdo/204/2015, 25Cdo/2374/2015) a Ústavného súdu Českej republiky (IV. ÚS 22/03, II. ÚS 560/15).

4 Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 35 CSP) po zistení, že dovolanie podala v stanovenej lehote strana sporu, v ktorej neprospech bolo rozhodnutie vydané (§ 424 CSP), bez nariadenia pojednávania (§ 443 CSP a contrario) najskôr skúmal, či sú splnené procesné podmienky dovolacieho konania.

5 Podľa ustanovenia § 429 ods. 1 CSP dovolateľ musí byť v dovolacom konaní zastúpený advokátom. Dovolanie a iné podania dovolateľa musia byť spísané advokátom.

6 Podľa ustanovenia § 429 ods. 2 CSP povinnosť podľa odseku 1 neplatí, ak je

a/ dovolateľom fyzická osoba, ktorá má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa

b/ dovolateľom právnická osoba a jej zamestnanec alebo člen, ktorý za ňu koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa,

c/ dovolateľ v sporoch s ochranou slabšej strany podľa druhej hlavy tretej časti tohto zákona zastúpený osobou založenou alebo zriadenou na ochranu spotrebiteľa, osobou oprávnenou na zastupovanie podľa predpisov o rovnakom zaobchádzaní a o ochrane pred diskrimináciou alebo odborovou organizáciou a ak ich zamestnanec alebo člen, ktorý za ne koná, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa.

7 Podľa ustanovenia § 447 písm. e/ CSP dovolací súd odmietne dovolanie, ak neboli splnené podmienky podľa § 429.

8 Podľa § 125 ods. 1 CSP, podanie možno urobiť písomne, a to v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe.

9 Podľa § 127 ods. 1 CSP, ak zákon na podanie nevyžaduje osobitné náležitosti, v podaní sa uvedie,

a/ ktorému súdu je určené,

b/ kto ho robí,

c/ ktorej veci sa týka,

d/ čo sa ním sleduje a

e/ podpis.

10 Podľa ustanovenia § 23 ods. 1 písm. a/ zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánu verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, osoba, ktorá nie je orgánom verejnej moci, vykoná autorizáciu elektronického podania, ak sa podľa zákona podáva v elektronickej podobe a zákon neustanovuje iný spôsob autorizácie alebo ak je podľa osobitného predpisu náležitosťou podania vlastnoručný podpis 1. kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, 2. použitím na to určenej funkcie informačného systému prístupového miesta a po úspešnej autentifikácii osoby, ktorá autorizáciu vykonáva, zodpovedajúcej najmenej úrovni zabezpečenia „pokročilá“ podľa osobitného predpisu, ak sa zabezpečí uvedenie tejto osoby ako odosielateľa elektronickej správy, nemennosť obsahu autorizovaného dokumentu do momentu uloženia v elektronickej schránke adresáta, spojenie autorizovaného dokumentu s identifikátorom osoby odosielateľa a zachovanie väzby medzi nimi, ak to osobitný predpis nezakazuje alebo 3. uznaným spôsobom autorizácie, ak to osobitný predpis nezakazuje.

11 Právna úprava obsiahnutá v § 429 ods. 1 CSP stanovuje osobitnú podmienku dovolacieho konania, bez splnenia ktorej dovolací súd nemôže uskutočniť meritórny dovolací prieskum (s výnimkou prípadov podľa § 429 ods. 2 CSP). Procesná situácia, kedy dovolací súd prihliada na vady dovolania podľa ustanovenia § 429 CSP a dovolateľa vedie k ich odstráneniu nastáva jedine v prípade, ak dovolateľ v rozpore s § 393 ods. 1 CSP nebol v odvolacom konaní poučený o povinnom zastúpení advokátom v dovolacom konaní (§ 436 ods. 1 CSP).

12 V zmysle ustanovenia § 393 ods. 1 CSP je odvolací súd povinný vo svojom rozhodnutí poučiť strany sporu o prípustnosti dovolania, lehote na podanie dovolania, o náležitostiach dovolania a povinnom zastúpení advokátom v dovolacom konaní.

13 V posudzovanej veci poučenie uznesenia odvolacieho súdu č. k. 1Cob/139/2017-164 zo dňa 31. januára 2018 (napadnutého dovolaním) obsahuje v súlade s ustanovením § 393 ods. 1 CSP poučenie o prípustnosti dovolania (§ 419 CSP), o lehote na podanie dovolania (§ 427 ods. 1 CSP), o náležitostiach dovolania (§ 428 CSP), ako aj o povinnosti zastúpenia dovolateľa v dovolacom konaní, vrátane povinnosti spísania dovolania a iných podaní dovolateľa advokátom (§ 429 ods. 1 CSP). S poukazom na uvedené súd prvej inštancie nebol povinný (a zároveň ani oprávnený) vyzývať dovolateľku na odstránenie vád dovolania pred predložením spisu dovolaciemu súdu na rozhodnutie o podanom dovolaní.

14 Zo spisu vyplýva, že dovolanie žalobkyne, datované dňom 5.06.2018, bolo podané v elektronickej podobe prostredníctvom portálu slovensko.sk (ďalej aj „ÚPVS“). Predmetné podanie obsahovalo zoznam príloh, ktoré boli súdu prvej inštancie doručené až následne ako príloha ďalšieho elektronického podania zo dňa 7.06.2018. Jednou z uvedených príloh bolo aj splnomocnenie zo dňa 31.05.2018 na zastupovanie v dovolacom konaní, udelené žalobkyňou advokátovi JUDr. Michalovi Feciľakovi. Podľa pripojených výsledkov overenia kvalifikovaného elektronického podpisu boli obe elektronické podania (dovolanie aj jeho doplnenie o označené prílohy) autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom J. Y.. Keďže z obsahu spisu nebolo zrejmé, kto je J. Y. a čo ju oprávňovalo k tomu, aby autorizovala dovolanie podané v mene žalobkyne, súd prvej inštancie výzvou zo dňa 23.04.2020 vyzval advokáta JUDr. Michala Feciľaka (ako splnomocneného zástupcu dovolateľky) na vyjadrenie, prečo dovolanie neautorizoval sám, resp. prečo ho autorizovala J. Y. a čo ju k tomu oprávňovalo.

15 Na výzvu súdu prvej inštancie splnomocnený zástupca dovolateľky zaslal vyjadrenie, v ktorom uviedol, že pani J. Y. je jeho zamestnankyňa v zmysle § 65 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii, ktorá zároveň disponuje oprávnením na prístup a disponovanie s jeho elektronickou schránkou na portáli slovensko.sk, a to v zmysle § 13 ods. 6 zákona č. 305/2013 Z.z. o e-Governmente. Ďalej poukázal na to, že splnomocnenie na zastupovanie žalobkyne v dovolacom konaní mu bolo udelené 31.05.2018, čo v časových súvislostiach (s poukazom na dovolaciu lehotu, ktorá uplynula dňom 5.06.2018) znamenalo pomerne značný časový tlak na jeho vypracovanie. Obsah a text predmetného dovolania finalizoval neskoro v noci dňa 4.06.2018, pričom vedel, že odo dňa 5.06.2018 nebude zo zdravotných dôvodov môcť vykonávať advokátsku činnosť. Z tohto dôvodu ešte dňa 4.06.2018 písomne splnomocnil a poveril pani J. Y., aby po vykonaní kontroly štylistiky a gramatiky dovolania, predmetné podanie spoločne s prílohami v jeho mene zaslala na Okresný súd Bratislava II prostredníctvom jeho elektronickej schránky na portáli slovensko.sk. Pani J. Y. teda v jeho mene a s jeho súhlasom autorizovala predmetné dovolanie svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom. Prílohou predmetného vyjadrenia bolo plnomocenstvo/poverenie zo dňa 4.06.2018, ktorým advokát JUDr. Michal Feciľak ako právny zástupca žalobkyne v právnej veci vedenej na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 26Cb/136/2014 splnomocnil/poveril L.. J. Y., nar. X.XX.XXXX, trvale bytom J. XX, XXX XX L., aby v jeho mene a prostredníctvom jeho advokátskej elektronickej schránky na portáli slovensko.sk autorizovala svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom a zaslala na Okresný súd Bratislava II podanie - dovolanie žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 1Cob/139/2017-164 zo dňa 31.01.2018, spoločne s prílohami.

16 Z obsahu spisu teda nepochybne vyplýva, že dovolanie podané v elektronickej podobe prostredníctvom ÚPVS (č. l. 182-194) autorizovala svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom (ďalej aj „KEP“) L.. J. Y., zamestnankyňa právneho zástupcu žalobkyne. Už v uznesení sp. zn. 1Obdo/7/2020 zo dňa 24. augusta 2020 dovolací súd konštatoval, že výlučne autorizácia elektronicky podaného dovolania kvalifikovaným elektronickým podpisom (alternatívne kvalifikovanou elektronickou pečaťou) preukazuje, ktorá osoba v mene dovolateľa dovolanie spísala a podpísala. V označenom uznesení posudzoval dovolací súd obdobný prípad dovolania autorizovaného kvalifikovaným elektronickým podpisom patriacim zamestnankyni advokátskej kancelárie, ktorá zastupovala dovolateľa v dovolacom konaní. Vychádzal pritom z doterajšej rozhodovacej praxe NS SR, týkajúcej sa dovolania autorizovaného kvalifikovaným elektronickým podpisom advokátskeho koncipienta (R 78/2018, 1Obdo/45/2019, 3Obdo/96/2019), ako aj zo záverov nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ÚS SR“) č. k. I. ÚS 484/2019-47 z 11. februára 2020, ktorý (v bode 31), konštatoval: „Vzhľadom na skutočnosť, že podľa § 82l zákona č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sú advokáti (právnické osoby od 1. júla 2017 a fyzické osoby od 1. júla 2018) povinní v konaní pred súdom doručovať podania do elektronickej schránky súdu a používať pri elektronickej komunikácii so súdom elektronickú schránku aktivovanú na doručovanie, ktorej sú majiteľom, bude obligatórna náležitosť dovolania podľa druhej vety § 429 ods. 1 Civilného sporového poriadku, spočívajúca v spísaní dovolania advokátom splnená vtedy, pokiaľ bude dovolanie podané elektronicky autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou patriacim advokátovi, ktorý zastupuje dovolateľa [§ 23 ods. 1 zákona č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o e-Governmente“)]. Je v zásade bez právneho významu skúmať, aká fyzická osoba písomný dokument vytvorila, resp. koľko fyzických osôb sa na jeho tvorbe podieľalo.“

17 Z bodu 38 odôvodnenia vyššie citovaného nálezu ÚS SR súčasne vyplýva, že relevantnou skutočnosťou je vytlačené samostatné potvrdenie o výsledku overenia kvalifikovaného elektronického podpisu, a to za účelom overenia, aká fyzická osoba ten-ktorý dokument elektronicky podpísala. Teda autorizácia elektronicky podaného dovolania kvalifikovaným elektronickým podpisom alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou preukazuje, ktorá osoba v mene dovolateľa dovolanie spísala a podpísala.

18 V posudzovanom prípade je z obsahu spisu zrejmé, že žalobkyňa, zastúpená advokátom JUDr. Michalom Feciľakom, podala dovolanie v elektronickej podobe (prostredníctvom ÚPVS). Predmetné dovolanie odoslala súdu prvej inštancie zamestnankyňa právneho zástupcu dovolateľky L.. J. Y., ktorá dovolanie tiež autorizovala svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom na základe plnomocenstva/poverenia zo dňa 4.06.2018, udeleného jej advokátom JUDr. Michalom Feciľakom, aby prostredníctvom jeho elektronickej schránky na ÚPVS autorizovala svojím KEP a zaslala súdu prvej inštancie dovolanie žalobkyne proti uzneseniu Krajského súdu v Bratislave č. k. 1Cob/139/2017-164 zo dňa 31.01.2018, spoločne s prílohami. Záver, že kvalifikovaný elektronický podpis, ktorým bolo dovolanie autorizované, patrí zamestnankyni L.. J. Y. (a nie advokátovi, ktorému žalobkyňa udelila splnomocnenie na zastupovanie v dovolacom konaní), jednoznačne vyplýva z potvrdenia o výsledku overenia KEP na č. l. 196 spisu, pričom uvedenú skutočnosť potvrdil vo svojom vyjadrení (podanom na výzvu súdu prvej inštancie) aj právny zástupca dovolateľky (č. l. 284-285). Podľa názoru dovolacieho súdu, ak bolo dovolanie autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom zamestnankyne advokáta, nie je splnená zákonná podmienka spísania a podpísania dovolania advokátom v zmysle ustanovenia § 429 ods. 1 CSP a tento nedostatok dovolania nemožno po uplynutí lehoty na podanie dovolania odstrániť, pretože ide o neodstrániteľný nedostatok podmienok dovolacieho konania (k uvedenému porovnaj uznesenie ÚS SR sp. zn. IV. ÚS 489/2018 z 13. septembra 2018, publikované v Zbierke nálezov a uznesení ÚS SR pod č. 79/2018 s touto právnou vetou: „Ak obligatórnou náležitosťou dovolania je podľa druhej vety § 429 ods. 1 Civilného sporového poriadku jeho spísanie advokátom, je potom logické, že nedostatok tejto podmienky možno odstrániť len v lehote na podanie dovolania, keďže ide o podmienku, ktorá musí byť splnená už pri jeho podaní.“).

19 Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka identifikácie strany sporu a autenticity podania. Autorizácia podania vo veci samej, uskutočneného v elektronickej podobe, nahrádza podpis konajúcej osoby a slúži na identifikáciu osoby, ktorá predmetné podanie vo veci samej spísala a podpísala. Za osobu, ktorá podanie vo veci samej spísala a podpísala, treba považovať tú osobu, ktorej v zmysle overenia patrí kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovaná elektronická pečať. Pri posúdení (ne)splnenia zákonnej podmienky vyžadovanej v § 429 ods. 1 CSP dovolacím súdom - v prípade elektronickej podoby dovolania - je rozhodujúce, ktorej osobe patrí KEP použitý na autorizáciu podaného dovolania. V posudzovanom spore je touto osobou nepochybne zamestnankyňa advokáta, zastupujúceho dovolateľku, L.. J. Y..

20 S poukazom na vyššie uvedené dovolací súd dovolanie žalobkyne odmietol podľa ustanovenia § 447 písm. e/ CSP a nezaoberal sa už posúdením uplatnených dovolacích dôvodov.

21 Rozhodnutie o nároku na náhradu trov dovolacieho konania dovolací súd neodôvodňuje (§ 451 ods. 3, veta druhá CSP).

22 Rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 281
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Konanie vo veciach obchodného registra, prejudiciálne posudzovanie platnosti listín

I. V konaniach vo veciach obchodného registra nie je registrový súd oprávnený prejudiciálne posudzovať otázku neplatnosti uznesenia valného ...

Podmienky prípustnosti dovolania podľa § 421 ods. 1 CSP; otázka „zásadného právneho významu“

Je nepochybné, že aktuálne znenie § 421 ods. 1 CSP nevyžaduje ako podmienku prípustnosti dovolania, aby právna otázka, ktorá je predmetom ...

Účinnosť doručenia do elektronickej schránky advokáta

Ak je strana zastúpená advokátom, je povinnosťou súdu doručiť rozsudok do vlastných rúk advokátovi strany. Zároveň podľa zákona o ...

VEĽKÝ SENÁT NSSR: Umožnenie zo strany daňových orgánov uniesť dôkazné bremeno

Svedecká výpoveď štatutárneho zástupcu dodávateľa o tom, že sa nijako nepričinil o dodanie deklarovaného tovaru žalobcovi, nemusí ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Najvyšší správny súd hľadá dôstojné priestoryhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/595944-najvyssi-spravny-sud-hlada-dostojne-priestory/

Najvyšší správny súd sa nebude sťahovať do Trenčína. Plný počet sudcov bude mať až na ...

Špeciálnu prokuratúru znepokojujú snahy spomaliť vyšetrovanie káuzhttps://www.teraz.sk/slovensko/usp-je-znepokojeny-zo-snah-spomalit/566227-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Sme presvedčení, že relevantné podozrenia týkajúce sa integrity vedených trestných stíhaní ...

Kolíková: NSS SR je pripravený fungovať s plnou účinnosťouhttps://www.teraz.sk/slovensko/kolikova-najvyssi-spravny-sud-je/566218-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Súd by mal mať dokopy stovku zamestnancov. Najnovšie sa hľadajú trinásti asistenti sudcov.

Kolíková: Je otázne, či sa pozastavenie vyhlášky prejaví v praxihttps://www.teraz.sk/slovensko/m-kolikova-je-otazne-ci-sa-pozast/566160-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Ústavný súd v utorok pozastavil účinnosť časti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva ...

Rezort spravodlivosti pripravil novelu o verejnom ochrancovi právhttps://www.teraz.sk/slovensko/msvop-by-mohol-systematicky-navstevova/565899-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Cieľom legislatívneho návrhu je vytvorenie národného preventívneho mechanizmu v zmysle ...

Rozpočet Najvyššieho súdu SR sa pre vznik NSS SR upravíhttps://www.teraz.sk/slovensko/rozpocet-najvyssieho-sudu-sr-sa-pre/565852-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

V súvislosti s úpravou rozpočtovej kapitoly Najvyššieho súdu vznikla dohoda s Ministerstvom ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Bulletin slovenskej advokácie 6/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Súkromné právo 3/2021

Súkromné právo 3/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 3/2021

Zo súdnej praxe 3/2021

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Justičná revue 5/2021

Justičná revue 5/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Právny obzor 3/2021

Právny obzor 3/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Bulletin slovenskej advokácie 5/2021

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

PoUtStŠtPiSoNe
: