Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

najpravo.sk • 28.10. 2020, 15:32

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka identifikácie strany sporu a autenticity podania. Autorizácia podania vo veci samej, uskutočneného v elektronickej podobe, nahrádza podpis konajúcej osoby a slúži na identifikáciu osoby, ktorá predmetné podanie vo veci samej spísala a podpísala. Za osobu, ktorá podanie vo veci samej spísala a podpísala, treba považovať tú osobu, ktorej v zmysle overenia patrí kvalifikovaný elektronický podpis alebo kvalifikovaná elektronická pečať. Pri posúdení (ne)splnenia zákonnej podmienky vyžadovanej v § 429 ods. 1 CSP dovolacím súdom - v prípade elektronickej podoby dovolania - je rozhodujúce, ktorej osobe patrí KEP použitý na autorizáciu podaného dovolania.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 14. októbra 2020, sp. zn. 1Obdo/22/2020, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk)

Z odôvodnenia:

1 Okresný súd Bratislava II (ďalej aj „súd prvej inštancie“) uznesením č. k. 26Cb/136/2014-134 z 10. októbra 2016 zastavil konanie o žalobe žalobkyne na zaplatenie 824,02 € s príslušenstvom a žalovanému priznal právo na náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že v podanej žalobe je ako žalovaný označený Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, Bratislava, IČO: 47 236 060, teda niekto, kto nemá procesnú subjektivitu s poukazom na to, že organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby, umiestnená na území Slovenskej republiky, nemá právnu subjektivitu, a túto nenadobúda ani zápisom do obchodného registra. Zdôraznil, že subjektom právnych vzťahov, vznikajúcich pri prevádzkovaní a činnosti organizačnej zložky zahraničnej právnickej osoby, zostáva naďalej podnikateľ vlastniaci podnik, ku ktorému organizačná zložka patrí. Poukázal tiež na to, že od nedostatku procesnej podmienky konania, za ktorý treba považovať aj nedostatok procesnej subjektivity, treba odlišovať vady žaloby, spočívajúce v nesprávnom označení subjektu, ktorý je inak spôsobilý byť stranou sporu, a ktorých príčinou môžu byť okrem iného chyby v písaní alebo iné zrejmé nesprávnosti, ktoré sa vyskytli pri písomnom vyhotovovaní žaloby. Ak žaloba neobsahuje označenie strán alebo všetky údaje potrebné k označeniu strán, alebo ak je žaloba v časti označujúcej strany neurčitá a nezrozumiteľná (neumožňujúca ich presnú identifikáciu), alebo ak je zjavný logický rozpor medzi označením strany sporu a inými údajmi o tejto strane obsiahnutými v žalobe, je súd povinný pokúsiť sa odstrániť tieto vady podania postupom podľa § 129 ods. 1 Civilného sporového poriadku (ďalej aj „CSP“). Ak je ale žalovaný v žalobe označený úplne, presne, určito a zrozumiteľne, ako je tomu aj v posudzovanom prípade, potom nejde o vadu podania, ale o nedostatok podmienky konania, ktorý nemožno odstrániť. Na základe uvedeného dospel súd prvej inštancie k záveru, že v danom prípade nešlo o vadu žaloby, ktorú by žalobkyňa jednoducho odstránila svojím podaním doručeným súdu dňa 18.03.2014 (č. l. 71), ale sa jedná o neodstrániteľný nedostatok podmienky konania, odôvodňujúci zastavenie konania podľa § 161 ods. 2 CSP. Výrok o náhrade trov konania súd prvej inštancie odôvodnil tým, že žalobkyňa procesne zavinila, že konanie muselo byť zastavené, preto súd v súlade s § 256 ods. 1 CSP priznal nárok na náhradu trov konania protistrane (žalovanému).

2 Na odvolanie žalobkyne Krajský súd v Bratislave (ďalej aj „odvolací súd“) uznesením č. k. 1Cob/139/2017-164 z 31. januára 2018 odvolaním napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie v časti o zastavení konania potvrdil a v časti o nároku na náhradu trov konania zmenil tak, že žalovanému nárok na náhradu trov prvoinštančného konania nepriznal. Tretím výrokom odvolací súd nepriznal žalovanému nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením rozhodnutia súdu prvej inštancie o zastavení konania a len na zdôraznenie jeho správnosti uviedol, že z obsahu spisu nevyplýva, že by sa pri označovaní žalovaného vyskytla chyba v písaní alebo iná zrejmá nesprávnosť, alebo že by údaj označujúci žalovaného bol v logickom rozpore s inými časťami žaloby (petitom) alebo s opísaním rozhodujúcich skutočností (odôvodnením), pretože v oboch prípadoch je subjekt jasne označený. Súd prvej inštancie nemal dôvod postupovať podľa § 43 Občianskeho súdneho poriadku, lebo žaloba nebola vadným podaním v zmysle uvedeného ustanovenia. Podaním žaloby proti subjektu nespôsobilému byť účastníkom konania nemohol v danom prípade vzniknúť procesnoprávny vzťah medzi účastníkmi, keďže od samého začiatku chýbal jeden z jeho základných prvkov - spôsobilá strana občianskoprávneho sporu. Na uvedenom závere nemôže nič zmeniť ani skutočnosť, že žalobkyňa podaním zo dňa 14.03.2014 návrh doplnila o špecifikáciu žalovaného tak, že za žalovaného označila spoločnosť Groupama Garancia Biztosíto Zrt, so sídlom Október 6 u. 20, Budapešť, Maďarsko, č. reg. 01-10-041071, konajúcu na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Groupama Garancia poisťovňa, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu, so sídlom Miletičova 21, Bratislava, IČO: 47 236 060, pretože ak predmetný procesnoprávny vzťah (nad všetky pochybnosti) od začiatku nevznikol, nemôže byť jeho nedostatok následne odstránený. Výrok súdu prvej inštancie o náhrade trov konania odvolací súd podľa § 388 CSP zmenil tak, že žalovanému náhradu trov konania nepriznal, pretože žalobkyňa síce zavinila zastavenie konania, avšak náhradu trov konania nie je komu priznať, lebo na mieste žalovaného vystupuje subjekt, ktorý nemá procesnú subjektivitu. Z rovnakého dôvodu (t. j. pre nedostatok procesnej subjektivity) odvolací súd nepriznal žalovanému ani nárok na náhradu trov odvolacieho konania.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1714

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: