Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Nedoručenie odvolania účastníkom konania

4.11. 2012, 10:19 |  najpravo.sk

Porušenie povinnosti doručiť odvolanie účastníkom konania na vyjadrenie má za následok vadu konania podľa ustanovenia § 237 písm. f/ O.s.p. Účastníkovi konania sa nedoručením odvolania odníma možnosť uplatnenia procesného práva vyjadriť sa k úkonu druhého účastníka konania, ktorým inicioval odvolacie konanie, dať na posúdenie odvolaciemu súdu vlastnú argumentáciu, s ktorou – ak by ju neprijal – by sa musel odvolací súd vyporiadať; takýmto chybným postupom súdu odníma sa účastníkovi právo na spravodlivý proces.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 22. 9. 2010, sp. zn. 4 Cdo 205/2010)

 

Z odôvodnenia:

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť