Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
Predplatné
Pondelok, 27. máj 2024 | meniny má Iveta , zajtra Viliam
TlačPoštaZväčšiZmenši

Definitívny charakter späťvzatia odvolania

najpravo.sk • 10.6. 2012, 20:41

Z ustanovenia § 207 ods. 3 O.s.p. vyplýva, že ak odvolateľ vezme odvolanie späť, odvolací súd nemá inú možnosť, než odvolacie konanie zastaviť. Späťvzatie odvolania je z tohto hľadiska definitívne. Účastník konania, ktorý vzal účinne odvolanie späť, nemôže zrušiť svoj procesný úkon späťvzatia (nemôže „vziať späť späťvzatie odvolania"), a nemôže ho ani podať znova. Nemôže žiadať, aby konanie o odvolaní nebolo zastavené a aby sa v ňom pokračovalo bez ohľadu na späťvzatie odvolania. Pokiaľ odvolateľ taký úkon predsa len urobí, odvolací súd naň neprihliada, lebo takýto úkon nemá žiadne procesné účinky.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. 10. 2011, sp. zn. 4 Cdo 146/2011)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Trnava uznesením z 10. mája 2010 č.k. 10 C 29/2010-47 návrh žalovaného na prerušenie konania zamietol, keď dospel k záveru, že neboli splnené podmienky na prerušenie konania. Uviedol, že žalovaný navrhol prerušenie konania do skončenia konkurzného konania vedeného pod sp. zn. 25 K 5/2008 na majetok dlžníka V. s.r.o. z dôvodu, že v konkurznom konaní si uplatnil pohľadávku vo výške 2 068 552,-- Sk. Účelom konkurzného konania je však usporiadanie majetkových pomerov dlžníka V. s.r.o. a nerieši sa v ňom žiadna otázka majúca zásadný význam pre rozhodnutie v prejednávanej veci.

Krajský súd v Trnave na odvolanie žalovaného uznesením z 9. mája 2011 sp. zn. 24 Co 261/2010 odvolacie konanie zastavil z dôvodu, že žalovaný svoje odvolanie proti tomuto uzneseniu vzal podaním z 24. mája 2010 späť. Záverom uviedol, že žalovaný po späťvzatí odvolania podal v rámci plynutia odvolacej lehoty proti tomuto uzneseniu nové odvolanie a to podaním doručeným súdu 27. mája 2010, ktorým žiadal napadnuté uznesenie zmeniť a návrhu na prerušenie konania vyhovieť. Nakoľko však žalovaný zobral svoje prvé odvolanie späť, odvolací súd s poukazom na ustanovenie § 207 ods. 2 veta druhá O.s.p. napadnuté uznesenie odvolaciemu prieskumu už nepodriadil.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 947

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: