TlačPoštaZväčšiZmenši

Neprípustnosť obnovy konania vo veciach rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov

6.11. 2012, 19:35 |  najpravo.sk

Obnova konania vo veciach rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p., nie je prípustná v zmysle § 246c veta druhá O. s. p., keď jej prípustnosť nie je v druhej hlave piatej časti O. s. p. upravená.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 16. októbra 2012, sp. zn. 8 Sžo/44/2011)

Z odôvodnenia:

Krajský súd v Bratislave napadnutým uznesením s poukazom na § 246c ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej v texte uznesenia len „O. s. p.") zastavil konanie o návrhu, ktorým sa navrhovateľ domáhal obnovy konania vedeného na Krajskom súde v Bratislave pod sp. zn. 2S 164/2006, keď dospel k záveru, že obnova konania vo veciach rozhodovania proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p. nie je prípustná.

Proti predmetnému uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie navrhovateľ domáhajúc sa povolenia obnovy konania, alternatívne zrušenia napadnutého uznesenia a vrátenia veci krajskému súdu na ďalšie konanie.

Uviedol, že výklad a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov krajským súdom bolo v rozpore s Ústavou SR a čl. 6 ods. 1 Dohovoru – právom na spravodlivý proces.

Obnova konania je upravená v štvrtej časti O. s. p. Ako mimoriadny opravný prostriedok nie je síce upravená v piatej časti O. s. p., čo neznamená, že nie je prípustná podľa štvrtej časti O. s. p., podľa § 246c, ktorý odkazuje na štvrtú časť O. s. p. Je nepochybné, že skutok, pre ktorý bol navrhovateľ prepustený zo služobného pomeru sa nikdy nestal, a preto bolo trestné stíhanie zastavené. Nemôže byť na ujmu navrhovateľa, že rozhodnutie o zastavení trestného stíhania nemohol využiť v konaní pred Krajským súdom v Bratislave. Bolo by v rozpore so zásadami spravodlivosti, ak by súd neprihliadal na konečné rozhodnutie v trestnom konaní a nepovolil obnovu konania.

K podanému odvolaniu sa vyjadril odporca tak, že navrhol napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdiť.

Uviedol, že proti rozhodnutiu súdu, či už riadny alebo mimoriadny, je prípustný iba v prípade, ak je to výslovne upravené v piatej časti O. s. p. Obnova konania v právoplatne skončenom súdnom konaní vedenom na Krajskom súde v Bratislave č. k. 2S 164/2006 nie je prípustná.

Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd odvolací (§ 10 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 vety prvej O. s. p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie krajského súdu ako aj konanie, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Rozhodol bez nariadenia pojednávania v zmysle ust. § 214 ods. 2 v spojení s § 246c ods. 1 vety prvej O. s. p.

Podľa § 246c ods. 1 vety prvej O. s. p., pre riešenie otázok, ktoré nie sú priamo upravené v tejto časti, sa použijú primerane ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti tohto zákona. Opravný prostriedok je prípustný, len ak je to ustanovené v tejto časti. Proti rozhodnutiu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky opravný prostriedok nie je prípustný.

Navrhovateľ sa domáhal obnovy konania podľa § 228 ods. 1 písm. a/, b/ a e/ O. s. p., keďže trestné konanie pre skutok, ktorý bol podstatou jeho prepustenia zo služobného pomeru, bolo zastavené z dôvodu, že skutok sa nestal.

Právna úprava Správneho súdnictva je obsiahnutá v piatej časti O. s. p. a k ostatným častiam O. s. p. má povahu lex specialis, kde ustanovenia prvej, tretej a štvrtej časti O. s. p. sa v zmysle § 246c ods. 1 vety prvej O. s. p. použijú primerane. § 246c ods. 1 veta druhá O. s. p. zároveň upravuje prípustnosť opravných prostriedkov (či už riadnych alebo mimoriadnych) v jednotlivých typoch konaní vo veciach správneho súdnictva, pričom opravný prostriedok v správnom súdnictve je prípustný len vtedy, ak je to ustanovené v piatej časti Občianskeho súdneho poriadku.

Ak by zákonodarca mal v úmysle v správnom súdnictve pripustiť použitie mimoriadnych opravných prostriedkov, takúto možnosť by zakotvil v piatej časti O. s. p. Tento postup je možno odôvodniť tým, že správny súd preskúmava zákonnosť rozhodnutí, ktoré boli vydané v rámci administratívneho postupu (v prípade konaní o žalobách sa musí jednať o rozhodnutie právoplatné, spravidla vydané správnym orgánom druhého stupňa až po využití prípustných opravných prostriedkov) v rámci kontroly sústavy orgánov verejnej správy.

Primeranosť použitia ustanovení štvrtej časti O. s. p. je potrebné aplikovať v súvislosti s procesným postupom súdu pri konaní o opravnom prostriedku (odvolaní), ktorého prípustnosť výslovne vyplýva z piatej časti O. s. p, keďže odvolacie konanie nie je v piatej časti O. s .p. komplexne upravené.

Najvyšší súd konštatuje, že obnova konania vo veciach rozhodovania o žalobách proti rozhodnutiam a postupom správnych orgánov podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p., nie je prípustná v zmysle § 246c veta druhá O. s. p., keď jej prípustnosť nie je v druhej hlave piatej časti O. s. p. upravená. Vzhľadom na to, že zákon tento mimoriadny opravný prostriedok nepripúšťa, procesný postup súdu prvého stupňa, keď zastavil konanie, bol vecne správny.

Pokiaľ navrhovateľ namietal porušenie práva na spravodlivý proces, je potrebné uviesť, že právo na spravodlivý proces samo osebe negarantuje žiaden opravný prostriedok v civilných veciach.

O náhrade trov odvolacieho konania súd rozhodol podľa § 246c ods. 1 O. s. p v spojení s § 224 ods. 1 O. s. p. tak, že účastníkom právo na ich náhradu nepriznal, keď navrhovateľ v odvolacom konaní úspešný nebol a § 250k ods. 1 O. s. p. priznanie náhrady trov konania inému účastníkovi než úspešnému navrhovateľovi neumožňuje. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 914
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

JUDIKATÚRA: Dovolanie proti uzneseniu o zamietnutí návrhu na výkon rozhodnutia vo veciach maloletých

Ústavný súd SR sa vyjadril k otázke možnosti podať dovolanie voči uzneseniam vydaným v konaniach o výkon rozhodnutia vo veciach maloletých.

JUDIKATÚRA: Povinnosť správneho orgánu oznamovať začatie konania tomu, na čí návrh sa začalo

Je správny orgán povinný za každých okolnosti oznamovať začatie správneho konania navrhovateľovi? Najvyšší správny súd sa vyjadril k ...

JUDIKATÚRA: Odmietnutie správnej žaloby (v sociálnych veciach) bez postúpenia príslušnému orgánu

Aký postup musí správny súd zvoliť v prípade, ak mu príde žaloba, ktorá nepatrí do právomoci správneho súdu? Najvyšší správny súd SR ...

JUDIKATÚRA: Aplikovateľnosť slovenského zákona o sociálnom poistení na cudzích štátnych príslušníkov v zmysle pravidiel EÚ

Najvyšší správny súd sa v spracovanom rozhodnutí zaoberal otázkou, akým právom poriadkom sa spravuje sociálne poistenie osoby, ktorá ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2022

Súkromné právo 5/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 5/2022

Zo súdnej praxe 5/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 5/2022

Právny obzor 5/2022

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2022

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2022

Súkromné právo 4/2022

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Zo súdnej praxe 4/2022

Zo súdnej praxe 4/2022

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: