Nedeľa, 10. december 2023 | meniny má Radúz , zajtra Hilda
Deň ľudských práv
Predplatné
Nedeľa, 10. december 2023 | meniny má Radúz , zajtra Hilda
Deň ľudských práv
TlačPoštaZväčšiZmenši

Neprípustnosť preformulovania navrhovaného výroku v časti konkretizácie právneho úkonu

najpravo.sk • 3.12. 2018, 09:16

Súd nemôže preformulovať výrok navrhovaného neodkladného opatrenia v časti konkretizácie právneho úkonu tak, aby zodpovedal objektívnemu hmotnému právu a aby jeho formulácia zodpovedala dovoleným spôsobom výkonu rozhodnutia.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2018, sp. zn. 8Cdo/38/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Spišská Nová Ves ako súd prvej inštancie nariadil neodkladné opatrenie, ktorým zaviazal žalovaného povinnosťou zdržať sa výkonu práv z Dohody o zrážkach zo mzdy zo dňa 26.8.2016 k Zmluve o spotrebiteľskom úvere č. X zo dňa 26.8.2015. Podľa § 337 ods. 1 Civilného sporového poriadku poučil strany sporu, že žalovaný P., s.r.o. môže podať žalobu vo veci samej v spore žalobcu P., s.r.o. proti žalovanej XY s predmetom konania týkajúceho sa Dohody o zrážkach zo mzdy k Zmluve o spotrebiteľskom úvere č. X zo dňa 26.8.2015, resp. Zmluvy o spotrebiteľskom úvere zo dňa 26.8.2015. Ak žaloba vo veci samej nebude podaná, neodkladné opatrenie nezanikne, pretože obsahuje trvalú úpravu pomerov medzi stranami. Ak žaloba vo veci samej podaná bude, neodkladné opatrenie bude trvať až do rozhodnutia vo veci samej. Následne vo výroku uznesenia žalovaného zaviazal povinnosťou zaplatiť na účet Okresného súdu Spišská Nová Ves súdny poplatok z návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia vo výške 33 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia a rozhodol, že žalobkyňa má nárok na plnú náhradu trov konania.

2. Krajský súd v Košiciach (ďalej len „odvolací súd“) preskúmal napadnuté rozhodnutie na základe podaného odvolania žalobcu v rozsahu a z dôvodov § 379, § 380 C. s. p. a bez nariadenia odvolacieho pojednávania (§ 385 ods. 1 C.s.p. a contrario) rozsudok súdu prvej inštancie zmenil v zmysle § 388 C. s. p. tak, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia zamietol a žalovanej priznal nárok na náhradu trov konania proti žalobkyni v plnom rozsahu. Mal za to, že dohoda o zrážkach zo mzdy, označená v petite návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia a následne v petite rozhodnutia súdu prvej inštancie neexistuje. Uviedol, že návrh na nariadenie neodkladného opatrenia nemal také vady, ktoré by bránili v pokračovaní v konaní a pre ktoré by bolo nutné podanie odmietnuť, ale nie je možné vyhovieť návrhu práve pre nesprávne označenie dohody o zrážkach zo mzdy v jeho petite, čo malo za následok zmenu uznesenia súdu prvej inštancie a zamietnutie návrhu odvolacím súdom.

3. Proti uzneseniu odvolacieho súdu podala dovolanie žalobkyňa a žiadala rozhodnutie odvolacieho súdu zrušiť a vrátiť vec na ďalšie rozhodnutie. Dovolanie odôvodnila tým, že odvolací súd porušil jej právo na spravodlivý proces nakoľko nemal pochybnosť o tom, kedy bola dohoda o zrážkach zo mzdy uzatvorená. Mala za to, že odvolací súd postupoval formalisticky. Poukázala na judikatúru Ústavného súdu Českej republiky III US 150/99, podľa ktorej prílišný formalizmus pri výklade právnych noriem vedúci k extrémne nespravodlivému záveru potom znamená porušenie základných práv (IV ÚS 1735/07). Právny názor prijatý v tejto súvislosti odvolacím súdom predstavuje podľa presvedčenia dovolateľa odklon od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu vyjadrenej napríklad v rozhodnutiach Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) sp. zn. 2Cdo 8/2005, 5Cdo 254/2009 a tiež 3Cdo 219/2007, ktoré akcentovali, že podania sa posudzujú podľa obsahu a neukladajú strane nadiktovať súdu znenie rozhodnutia.

4. Žalovaná v písomnom vyjadrení k dovolaniu navrhla, aby dovolací súd napadnuté uznesenie odvolacieho súdu ako vecne správne potvrdil.

5. Najvyšší súd Slovenskej republiky ako súd dovolací (§ 35 CSP), bez nariadenia pojednávania (§ 443 CSP), dospel k záveru, že dovolanie treba odmietnuť.

6. V zmysle § 419 C.s.p. je proti rozhodnutiu odvolacieho súdu dovolanie prípustné, ak to zákon pripúšťa. Rozhodnutia odvolacieho súdu, proti ktorým je dovolanie prípustné, sú vymenované v § 420 a § 421 C.s.p.

7. V zmysle § 420 C.s.p. je dovolanie prípustné proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu vo veci samej alebo ktorým sa konanie končí, ak a) sa rozhodlo vo veci, ktorá nepatrí do právomoci súdov, b) ten, kto v konaní vystupoval ako strana, nemal procesnú subjektivitu, c) strana nemala spôsobilosť samostatne konať pred súdom v plnom rozsahu  a nekonal za ňu zákonný zástupca alebo procesný opatrovník, d) v tej istej veci sa už prv právoplatne rozhodlo alebo v tej istej veci sa už prv začalo konanie, e) rozhodoval vylúčený sudca alebo nesprávne obsadený súd, alebo f) súd nesprávnym procesným postupom znemožnil strane, aby uskutočňovala jej patriace procesné práva v takej miere, že došlo k porušeniu práva na spravodlivý proces.

8. V zmysle § 421 C.s.p. je dovolanie prípustné proti rozhodnutiu odvolacieho súdu, ktorým sa potvrdilo alebo zmenilo rozhodnutie súdu prvej inštancie, ak rozhodnutie odvolacieho súdu záviselo od vyriešenia právnej otázky, a) pri ktorej riešení sa odvolací súd odklonil od ustálenej rozhodovacej praxe dovolacieho súdu, b) ktorá v rozhodovacej praxi dovolacieho súdu ešte nebola vyriešená alebo c) je dovolacím súdom rozhodovaná rozdielne.

9. Dovolanie prípustné podľa § 420 C.s.p. možno odôvodniť iba tým, že v konaní došlo k vade uvedenej v tomto ustanovení (§ 431 ods. 1 C.s.p.). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie, v čom spočíva táto vada (§ 431 ods. 2 C.s.p.). Dovolanie prípustné podľa § 421 možno odôvodniť iba tým, že rozhodnutie spočíva v nesprávnom právnom posúdení veci (§ 432 ods. 1 C.s.p.). Dovolací dôvod sa vymedzí tak, že dovolateľ uvedie právne posúdenie veci, ktoré pokladá za nesprávne, a uvedie, v čom spočíva nesprávnosť tohto právneho posúdenia (§ 432 ods. 2 C.s.p.).

10. V danom prípade dovolací súd prioritne posudzoval prípustnosť dovolania, t. j. či boli splnené podmienky stanovené zákonom pre vecné prejednanie dovolania.

10.1. Dovolací súd zistil, že dovolanie podala v stanovenej lehote (§ 427 ods. 1 C.s.p.) strana sporu, zastúpená advokátom (§ 429 ods. 1 C.s.p.), v ktorej neprospech bolo napadnuté rozhodnutie vydané (§ 424 C.s.p.). Dovolaním, ktoré spĺňa náležitosti stanovené zákonom (§ 428 C.s.p.) dovolateľ napáda uznesenie odvolacieho súdu, ktorým odvolací súd zmenil uznesenie súdu prvej inštancie.

11. Dovolanie žalobkyne posúdil dovolací súd podľa jeho obsahu (§ 124 ods. 1 CSP), pričom dospel k záveru, že dovolacie dôvody, ktoré dovolateľka uplatnila, treba posúdiť podľa § 420 písm. f/ a § 421 ods. 1 písm. a/ C.s.p.

12. Právo na spravodlivý súdny proces je jedným zo základných ľudských práv a do obsahu tohto práva patrí viacero samostatných subjektívnych práv a princípov. Podstatou tohto práva je možnosť fyzických a právnických osôb domáhať sa svojich práv na nezávislom a nestrannom súde a v konaní pred ním využívať všetky právne inštitúty a záruky poskytované právnym poriadkom. Z práva na spravodlivý súdny proces ale pre procesnú stranu nevyplýva jej právo na to, aby sa všeobecný súd stotožnil s jej právnymi názormi a predstavami, preberal a riadil sa ňou predpokladaným výkladom všeobecne záväzných predpisov, rozhodol v súlade s jej vôľou a požiadavkami, ale ani právo vyjadrovať sa k spôsobu hodnotenia ňou navrhnutých dôkazov súdom a dožadovať sa ňou navrhnutého spôsobu hodnotenia vykonaných dôkazov (viď napríklad rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. IV. ÚS 252/04,  I. ÚS 50/04, II. ÚS 3/97, II. ÚS 251/03).

13. Podľa názoru dovolacieho súdu v posudzovanej veci konanie pred odvolacím súdom nebolo takouto vadou podľa § 420 písm. f/ postihnuté.

14. Neodkladné opatrenie je jedným zo zabezpečovacích inštitútov civilného procesu (konania), ktorého zabezpečovacia funkcia má za cieľ dočasnou úpravou eliminovať nepriaznivé následky, ktoré by mohli pred začatím konania, alebo v jeho priebehu nastať. Nariadením neodkladného opatrenia nezískava jedna zo strán práva, o ktorých sa má rozhodnúť až v budúcnosti, ale sa ním len dočasne upravuje určitý okruh vzťahov. Z uvedeného vyplýva, že pri prijímaní neodkladného opatrenia prevláda požiadavka rýchlosti konania nad úplným preukázaním uplatneného nároku. Žalobkyni preto nič nebráni podať si nový kvalifikovaný návrh na nariadenie neodkladného opatrenia so správnym označením dohody o zrážkach zo mzdy v jeho petite, ktorý bude prejednania schopný v sporovom súdnom konaní.

15. Odkazy dovolateľky na judikatúru najvyššieho súdu sú bez relevancie, pretože sa na daný prípad nevzťahujú. Predovšetkým ani jeden prípad neriešil neodkladné opatrenie (predbežné opatrenie), ale týkal sa klasickej žaloby (návrhu na začatie konania vo veci samej), kde boli a za súčasnej právnej úpravy obzvlášť, stanovené rozdielne priority oproti dočasnej úprave pomerov strán. Navyše v danej veci súd nemohol preformulovať výrok rozhodnutia tak, aby zodpovedal objektívnemu hmotnému právu a aby jeho formulácia zodpovedala dovoleným spôsobom výkonu rozhodnutia. Zmenou dátumu uzavretia dohody o zrážkach zo mzdy by sa totiž zmenil obsah povinnosti, ktorá mala byť žalovanému uložená na základe návrhu žalobkyne. Dovolateľka sa domáhala povinnosti zdržať sa výkonu práv z  právneho úkonu  - Dohody o zrážkach zo mzdy zo dňa 26.8.2016. Konkretizáciu tohto právneho úkonu teda zabezpečuje práve deň jeho uzavretia. Zmena dátumu jeho uzavretia znamená zmenu právneho úkonu, teda zmenu predmetu konania. V sporovom konaní je táto však možná len na základe výslovného procesného úkonu žalobcu. Čo sa však v základnom konaní neudialo. Súd bol teda viazaný žalobným návrhom.

16. Pokiaľ dovolateľka v dovolaní namieta odklon od ustálenej praxe dovolacieho súdu, dovolací súd uvádza, že v zmysle § 421 ods. 2 CSP dovolanie v prípadoch uvedených v odseku 1 nie je prípustné, ak odvolací súd rozhodol o odvolaní proti uzneseniu podľa § 357 písm. a/ až n/ CSP, vrátane uznesenia o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia alebo zabezpečovacieho opatrenia (§ 357 písm. d/ CSP). Z uvedeného vyplýva, že dovolanie  proti uzneseniu odvolacieho súdu, ktorým bolo rozhodnuté o neodkladnom opatrení nie je prípustné a súd sa preto dôvodnosťou podaného dovolania podľa § 421 ods. 1 písm. a/ nezaoberal.

17. Z týchto dôvodov dospel najvyšší súd k záveru, že dovolanie žalobkyne nie je podľa § 420 písm. f/ a § 421 ods. 1 písm a/ CSP prípustné. Najvyšší súd preto jej dovolanie odmietol podľa § 447 písm. c/ CSP.

18. O náhrade trov dovolacieho konania rozhodol dovolací súd podľa § 453 ods. 1 CSP v spojení s  § 262 ods. 1 a 2  CSP tak, že žalovanému priznal náhradu trov dovolacieho konania voči žalobkyni v rozsahu 100%, o výške ktorej rozhodne súd prvej inštancie samostatným uznesením.

19. Toto rozhodnutie prijal senát Najvyššieho súdu Slovenskej republiky pomerom hlasov 3 : 0.

Zdroj: NS SR
Tvorba právnej vety: najprávo.sk
Rozhodnutie nebolo oficiálne publikované.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2991

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: