Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
Predplatné
Utorok, 23. júl 2024 | meniny má Oľga , zajtra Vladimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Včasnosť podania odvolania prostredníctvom portálu eŽaloby

najpravo.sk • 15.7. 2019, 17:02

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP),  teda do elektronickej podateľne, je nevyhnutné považovať aj takýto spôsob doručenia podania, t.j. prostredníctvom portálu eŽaloby (<https://obcan.justice.sk/ezaloby>)  ministerstva spravodlivosti určeného pre podania na súdy, za doručené ,,súdu“ elektronickými prostriedkami. K tomu, aby nastali účinky podaného odvolania zaslaného elektronickými prostriedkami, je nevyhnutné, aby strana sporu uviedla správny súd, ktorému má byť odvolanie adresované a pokiaľ podanie vo veci samej urobí bez zaručeného elektronického podpisu, musí ho doručiť súdu písomne v zmysle §  125 ods. 1 CSP do desiatich dní. Pre zachovanie lehoty na podanie odvolania, bude v danom prípade rozhodný okamih odoslania elektronického podania podľa poslednej vety § 25 ods. 1 zákona o e-Govermente bez potreby ďalšieho preukazovania okamihu skutočného doručenia podania z tohto systému na určený súd. To plne korešponduje aj so znením § 121 ods. 5 CSP, pokiaľ ide o zachovanie procesnoprávnych lehôt. Strane sporu totiž nemôže byť na ťarchu následný prenos dát z portálu na určený súd, nakoľko nemá žiadnu možnosť ovplyvniť túto fázu doručovania.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. júna 2019, sp. zn. 5 Cdo 75/2019, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety a spracovanie: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Košice I (ďalej aj len „súd prvej inštancie“) rozsudkom z 15. februára 2018  č.k. 15Csp/10/2017-98 žalovanému uložil povinnosť zaplatiť žalobcovi sumu 8 000 € spolu s 5 % úrokom z omeškania ročne zo sumy 8 000 € od 22. apríla 2017 do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. V prevyšujúcej časti súd žalobu zamietol. Žalobcovi priznal nárok na náhradu trov konania v rozsahu 51%. Proti tomuto rozsudku v časti výroku o nároku na náhradu trov konania podal žalobca odvolanie.

2. Krajský súd v Košiciach uznesením odmietol (§ 386 písm. a/ CSP) odvolanie žalobcu proti uzneseniu súdu prvej inštancie ohľadne napadnutého výroku, ktorým súd prvej inštancie priznal žalobcovi nárok na náhradu trov konania v rozsahu 51%. Odvolací súd dospel k záveru, že odvolanie žalobcu bolo podané po uplynutí zákonom stanovenej lehoty na jeho podanie. Uviedol, že odvolaním napadnuté uznesenie súdu prvej inštancie bolo žalobcovi doručené  15. marca 2018, zákonná 15-dňová lehota na podanie odvolania začala plynúť 16. marca 2018, keď posledný deň lehoty pripadol na stredu 4. apríla 2018, ktorá bola bežným pracovným dňom. Žalobca podal odvolanie elektronicky dňa 5. apríla 2018, teda po uplynutí zákonnej lehoty, preto nebolo možné napadnuté rozhodnutie súdu prvej inštancie v odvolacom konaní meritórne preskúmať.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 745

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: