Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Posúdenie platnosti závetu

19.8. 2013, 12:55 |  najpravo.sk

Posúdenie platnosti závetu z hľadiska jeho formálnych náležitostí je otázkou právneho posúdenia veci, ktoré v zmysle § 175k ods. 1 a 2 OSP prináleží súdu v dedičskom konaní.

Preto ak okresný súd v dedičskom konaní postupom podľa § 175k ods. 1 OSP sám vyšetril podmienky dedičského práva zákonnej a závetnej dedičky posúdením platnosti závetu z hľadiska jejho formálnych náležitostí ako prejudiciálnej otázky a vo výrokovej časti napadnutého uznesenia určil, že ďalej bude konať s účastníčkou ako so zákonnou dedičkou, nepostupoval v rozpore s § 175k ods. 1 a 2 OSP.

(nález Ústavného súdu SR z 24. apríla 2013, sp. zn. I. ÚS 297/2012-47)

Z odôvodnenia:

I.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť