Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
Predplatné
Sobota, 20. júl 2024 | meniny má Iľja/Eliáš , zajtra Daniel
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vplyv podania žaloby o vylúčenie veci z exekúcie na priebeh exekúcie

najpravo.sk • 10.6. 2012, 21:36

Samotné podanie žaloby o vylúčenie veci z exekúcie podľa § 55 ods. l Exekučného poriadku nemá za následok prerušenie exekučného konania, nakoľko prerušenie exekučného konania Exekučný poriadok nepripúšťa (§ 36 ods. 5 Exekučného poriadku) a nemá ani za následok odklad exekúcie (§ 56 Exekučného poriadku). Súdny exekútor môže aj po podaní žaloby o vylúčenie veci z exekúcie v exekúcii pokračovať, vykonávať úkony exekučnej činnosti a realizovať predaj veci na dražbe aj vtedy, ak konanie o vylúčenie veci z exekúcie nebolo právoplatne skončené. Opačný výklad by mal za následok, že dražbe by mohla zabrániť akákoľvek tretou osobou podaná žaloba (opakovaná alebo aj zjavne nedôvodná) o vylúčenie veci z exekúcie. Ak pred začatím dražby tretia osoba preukáže, že podala žalobu o vylúčenie veci z exekúcie, súdnemu exekútorovi vzniká len povinnosť o tejto skutočnosti informovať záujemcov (§ 140 ods. 2 Exekučného poriadku); dražbu, ak tomu nebráni povolenie odkladu exekúcie, však možno vykonať. Návrh na odklad exekúcie môže podať aj osoba, ktorá podala žalobu o vylúčenie veci z exekúcie z dôvodu, že možno očakávať, že exekúcia bola zastavená. Ak tretia osoba návrh na odklad exekúcie nepodá, resp. jej návrhu na odklad exekúcie nebolo vyhovené, a exekútor predá vec skôr, než bolo o žalobe na vylúčenie veci z exekúcie rozhodnuté, táto tretia osoba sa môže v konaní o vylučovacej žalobe po pripustení zmeny žalobného petitu domáhať vylúčenia výťažku z dražby z rozvrhu, prípade vydania výťažku oprávneným v prípade, že rozvrhové konanie bolo skončené a výťažok vydaný oprávnenému.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo dňa 13. októbra 2011, sp. zn. 3 M Cdo 20/2010)

Z odôvodnenia:

Žalobkyňa sa v konaní domáhala náhrady škody, ktorú mal spôsobiť žalovaný ako súdny exekútor, vykonávajúci proti povinnému Ing. J. N. exekúciu v prospech oprávneného S. a.s. Liptovský Mikuláš predajom nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území Liptovský Mikuláš a zapísaných na liste vlastníctva č. X. ako parcela č. X. – zastavaná plocha vo výmere X. m², parcela č. X. – zastavaná plocha vo výmere X. m², parcela č. X. – zastavaná plocha vo výmere X. m², parcela č. X. – zastavaná plocha vo výmere X. m², parcela č. X. – zastavaná plocha vo výmere X. m², parcela č. X. – záhrada vo výmere X. m² a prevádzkový objekt súpisného č. X. postavený na parcele č. X. (ďalej len „nehnuteľnosti") na dražbe konanej 21. decembra 1998, napriek vedomosti, že Ing. M. S. (právny predchodca žalobkyne) podal 16. decembra 1998 návrh na vylúčenie vecí z exekúcie. Tým, že súdny exekútor za tohto stavu vykonal dražbu nehnuteľnosti, bola Ing. M. S. spôsobená škoda, spočívajúca v zániku práva možnosti obnovenia vlastníckeho práva a zániku dispozičného práva akéhokoľvek nakladania s nehnuteľnosťami.

Okresný súd Košice II rozsudkom z 13. júna 2006 č.k. 22 C 138/2000-179 žalobe vyhovel a žalovaného zaviazal zaplatiť žalobkyni 4 800 000 Sk so 17,6 % úrokom z omeškania od 8. júla 2000 do zaplatenia a nahradiť jej 312 585 Sk trov konania. V odôvodnení uviedol, že žalovaný v exekučnom konaní vedenom pod sp.zn. EX 542/1998 vydal X.. novembra 1998 dražobnú vyhlášku, podľa ktorej sa 21. decembra 1998 uskutoční dražba nehnuteľností. Ing. M. S. dňa 17. decembra 1998 doručil žalovanému návrh na vylúčenie vecí z exekúcie, v ktorom uviedol, že 16. decembra 1998 podal na Okresnom súde Liptovský Mikuláš žalobu o určenie, že kúpna zmluva uzavretá 26. apríla 1995 medzi ním ako predávajúcim a Ing. J. N. ako kupujúcim, ktorej predmetom boli nehnuteľnosti označené v dražobnej vyhláške, bola jeho odstúpením z 2. decembra 1998 od začiatku zrušená, ktoré konanie je vedené pod sp. zn. 9 C 351/1998. Bol toho názoru, že oznámením Ing. M. S. o podaní žaloby o vylúčenie vecí z exekúcie vznikla zákonná prekážka brániaca vykonaniu exekúcie predajom nehnuteľností a žalovaný mal túto skutočnosť oznámiť súdu a navrhnúť povolenie odkladu exekúcie podľa § 56 ods. 3 zákona č.233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len „Exekučný poriadok") do skončenia konania o vylúčenie vecí z exekúcie. Keďže tak žalovaný neurobil a vykonal exekúciu predajom nehnuteľností, zasiahol do práv právneho predchodcu žalobkyne a spôsobil mu škodu (§ 33 ods. 1 Exekučného poriadku). Výrok o náhrade trov konania odôvodnil § 142 ods. 1 O.s.p.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1262

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: